Ktl-icon-tai-lieu

tinh bột sắn

Được đăng lên bởi Maika Nguyen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHÓM 6 XIN CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN

ĐỀ TÀI: TINH BỘT SẮN
GVHD:NguyễnThịLệPhương

CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NguyễnThịSao
NguyễnThịHoa
NguyễnThịThùyDương
MãThịNgát
Thảo
NgọcLan
Chi

NỘI DUNG:

•

1)TổngQuan

•

2)BảoQuản

•

3)QúaTrìnhSảnXuấtTinhBộtSắn

•

Tinhbộtlà:nguồncungcấpnănglượngchínhchoconngườihaygiasúc,đ
ộngvật

I. TỔNG QUAN

 ThànhPhầnCấuTạoCủaTinhBột
 CấuTrúcTinhThểCủaTinhBột
 SinhTổngHợpCủaTinhBột

ThànhPhầnCấuTạoCủaTinhBột



Amylose:làmộtpolymermạchthẳngđượccấutạotừglucosenhờcácliê
nkếta-1,4-glucoside.



Amylopectin:polysacaritvàmọtpolymeđanhánhglucosecótrongcác
vậtliệuthựcvật,mộttronghaithànhphầncủatinhbộtvàtantrongnước

CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA TINH BỘT




Tinhbộtcóbảnchấttinhthể,thường15-45%.
Lớptinhthểcủahạttinhbộtđượctạothànhtừmạchxoắnképamylopect
in.


•

Hạttinhbộtđượctạothànhtừcáclớptinhthểcứngvàmềm.
Lớptinhthểcứngđượctạothànhtừcáchạthìnhcầu.

CấuTrúcCủaAmylopectin

CấuTrúcCủaAmylopectin

SINH TỔNG HỢP CỦA TINHBỘT

II. BẢOQUẢN



CácEnzymeTrongSinhTổngHợpTinhBột




EnzymeThủyPhânTinhBột
TínhChấtCuảTinhBộtSắn

CácEnzymeTrongSinhTổngHợpTinhBột



Enzymetổnghợptinhbộtstarchsythasexúctácphảnứngchuyểnnhím
glucosyltừphântửADP-glucosetớiđầukhôngkhửcóchuỗia-1,4glucancủaamylosevaamylopectin



Enzyme chialàm4nhómkhácnhau

GBSS
SS I
Enzyme

SS II

SS III

SS I:chiathamgia510%tổnghợptinhbộtkhoaitâynộinhũcủagạo

SS II:tổnghơpcácchuỗiglucose

SS III:cóvaitròquantrọngtrongsinhtổnghợptinhbộtởkhoaitây

GBSS:làenzymegắnvớitinhbộtvìthếkhôngcómặttrongcácdịchtríchlytừt
hựcvật




Cácenzymephânnhánhtinhbộtliênkếta-1,6trongphântueramylopectin.
Vaitròcủatinhbộttrongcáccơquandữtrữlàcungcấpnănglượngchoquátrìn
hchuyểnhóatrongcơthểthựcvật.

EnzymeThủyPhânTinhBột
a-Amylase
Endo-a-1,4-

•
•
•

glucanase

a-1,4-

Exomalto-haxahydrolase
Exomalto-pentahydrolase
Exomalto-tetrahydrolase

Glucanase

(…)
Exo-a-1,4-glucanase

•
•
•

Enzymethủyp

b-Amylase
Glucoamylase

a-Amylogucosidase

hântinhbột
Endo-a-1,6-

A-1,6-

glucanase

Plululanase-isoamylase

glucanas
e
Exo-a-1,6glucanase

Exopllulanse

1.

Mộtsốamylasequantrọng

i: a-amylase:làenzymengoạibàothủyphânliênkết1,4-a
Dglucosidecủaphântửamylose

•.
•.

endo-enzymephâncáchbêntrongtinhbột.
a-amylasecónhiềuloàivikhuẩn,nấmmenvànấmmốc

+ a-amylase
vikhuẩn:baclàloạivsvquantrọngnhấtđượcsửdụngđểsảnxuấtamyl
ase.

+ aAmylasenấmmốc:Nấmmốcaspegilluslavsvsungmãntrongsảnxuất
cácanzymengoạibào
ii:b- amylase:làmộtẽoenzymethủyphântừđầukhôngkhửcủamạchamylose,amylopectinv
àglycogenchún...
NHÓM 6 XIN CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN
tinh bột sắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tinh bột sắn - Người đăng: Maika Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
tinh bột sắn 9 10 979