Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình sản xuất và tiêu thụ lợn 14 vú thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LỢN 14 VÚ THỊ XÃ
MƯỜNG LAY, TỈNH ĐIỆN BIÊN
Trịnh Phú Ngọc, Võ Văn Sự, Trịnh Phú Cử, Phạm Hải Ninh, 1Lê Văn Ngạn
1

Bộ môn Động vật quí hiếm và ĐDSH;
Phòng kinh tế Huyện Mường Lay - Điện Biên
Tóm tắt

Tại Thị xã Mường Lay, Số hộ thu nhập từ chăn nuôi chiếm 16,00%. Số hộ thu nhập từ trồng rừng chiếm
15,13 %. Số hộ thu nhập từ trồng cây lương thực chiếm tỷ lệ 43,60%. Số hộ thu nhập từ phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ
31,55%.
Kết quả điều tra trung gian chúng tôi nhận thấy thực tế nguồn thu nhập kinh tế chính của bà con đồng bào
dân tộc vùng thị xã Mường Lay vẫn là chăn nuôi và trồng cây lương thực, kết hợp với dịch vụ phi nông nghiệp.
Trong tương lai phải tăng cường khâu dịch vụ để thúc đẩy phát triền sản xuất và sản xuất phải gắn với thị trường
tiêu thụ.
Cả 4 địa bàn điều tra đều có nuôi và mua bán cả 3 giống lợn là : Lợn 14 vú. lợn lai các loại và lợn trắng
công nghiệp. Riêng giống lợn 14 vú, đối với lợn giống cũng như lợn thịt đều tiêu thụ tại chỗ 100%. Đối với các
giống lợn bản địa,lợn lai thì con giống tiêu thụ 100% tại chỗ, còn đối với lợn thịt có 70% tiêu thụ tại chỗ, còn 30%
xuất bán đi nơi khác. Đối với lợn trắng công nghiệp, về con giống 100% phải mua từ nơi khác về, còn lợn thịt chỉ có
20% tiêu thụ được tại chỗ, còn 80% phải xuất bán về thành phố Điên Biên

1. Đặt vấn đề

Hiện nay trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực như: Thái lan, Malaysia,
Inđônesia, Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản.... đã và đang nghiên cứu phát triển chăn nuôi các
giống lợn bản địa theo hướng sinh thái hữu cơ và vệ sinh thực phẩm nhằm thúc đẩy kinh tế các
vùng đồng bào dân tộc, tạo ra nguồn thực phẩm chất lượng cao có sức cạnh tranh, phục vụ tiêu
dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào vùng trung du miền
núi. Thực tế họ đã thành công, trong mấy năm gần đây Thái Lan và Malaysia đã xuất một số
lượng lớn lợn rừng giống vào miền Nam nước ta. Ở khu vực miền trung một số doanh nghiệp đã
nhập ếch, ba ba… giống từ Thái Lan về nuôi cho thu nhập kinh tế cao. Nghề chăn nuôi động vật
bản địa tại Thái lan đã và đang phát triển mạnh, thu lợi nhuận cao, nhiều doanh nghiệp và nông
dân đã trở thành tỷ phú từ nuôi lợn bản địa, lợn rừng và các giống vật nuôi bản có giá trị kinh tế
cao.
Để góp phần ngăn chặn, hạn chế thực trang này và tăng cường công tác nghiên cứu bảo tồn, bảo
vệ và phát triển, khai thác bền vững có hiệu quả nguồn gen bản địa quí hiếm có giá trị kinh tế
cao. Bộ khoa học và công nghệ có chương trình xây dưng mô hình ...
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LỢN 14 VÚ THỊ
MƯỜNG LAY, TỈNH ĐIỆN BIÊN
Trịnh Phú Ngọc, Võ Văn Sự, Trịnh Phú Cử, Phạm Hải Ninh,
1
Lê Văn Ngạn
Bộ môn Động vật quí hiếm và ĐDSH;
1
Phòng kinh tế Huyện Mường Lay - Điện Biên
Tóm tt
Tại Thị Mường Lay, Số hthu nhập từ chăn nuôi chiếm 16,00%. Số hộ thu nhập từ trồng rừng chiếm
15,13 %. Số hộ thu nhập từ trồng cây lương thực chiếm tỷ lệ 43,60%. Số hộ thu nhập từ phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ
31,55%.
Kết quả điều tra trung gian chúng tôi nhận thấy thực tế nguồn thu nhập kinh tế chính của bà con đồng bào
dân tộc vùng thị Mường Lay vẫn chăn nuôi trồng cây lương thực, kết hợp với dịch vụ phi ng nghiệp.
Trong tương lai phải tăng cường khâu dịch vụ để thúc đẩy phát triền sản xuất sản xuất phải gắn với thị trường
tiêu thụ.
Cả 4 địa bàn điều tra đều nuôi và mua bán cả 3 giống lợn : Lợn 14 vú. lợn lai các loại lợn trắng
công nghiệp. Riêng giống lợn 14 vú, đối với lợn giống cũng như lợn thịt đều tiêu thụ tại chỗ 100%. Đối với c
giống lợn bản địa,lợn lai thì con giống tiêu thụ 100% tại chỗ, còn đối với lợn thịt 70% tiêu thụ tại chỗ, còn 30%
xuất bán đi nơi khác. Đối với lợn trắng công nghiệp, về con giống 100% phải mua từ nơi khác về, còn lợn thịt chỉ có
20% tiêu thụ được tại chỗ, còn 80% phải xuất bán về thành phố Điên Biên
1. Đặt vn đề
Hiện nay trên thế giới, đặc biệt các nước trong khu vực như: Thái lan, Malaysia,
Inđônesia, Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản.... đã đang nghiên cứu phát triển chăn nuôi c
giống lợn bản địa theo hướng sinh thái hữu vệ sinh thực phẩm nhằm thúc đẩy kinh tế c
vùng đồng o dân tộc, tạo ra nguồn thực phẩm chất lượng cao sức cạnh tranh, phục vụ tiêu
dùng trong nước xuất khẩu, góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào vùng trung du miền
núi. Thực tế họ đã thành công, trong mấy năm gần đây Thái Lan Malaysia đã xuất một số
lượng lớn lợn rừng giống vào miền Nam nước ta. Ở khu vực miền trung một số doanh nghiệp đã
nhập ếch, ba ba… giống từ Thái Lan về nuôi cho thu nhập kinh tế cao. Nghề chăn nuôi động vật
bản địa tại Thái lan đã đang phát triển mạnh, thu lợi nhuận cao, nhiều doanh nghiệp và nông
dân đã trở thành tỷ phú từ nuôi lợn bản địa, lợn rừng và các giống vật nuôi bản giá trị kinh tế
cao.
Để góp phần ngăn chặn, hạn chế thực trang này tăng cường công tác nghiên cứu bảo tồn, bảo
vệ phát triển, khai thác bền vững hiệu quả nguồn gen bản địa quí hiếm giá trị kinh tế
cao. Bộ khoa học công nghệ có chương trình y dưng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH
&CN phuc vụ phát triển kinh tế hội nông thôn miền núi từ năm 1998 đến nay. B nông
nghiệp &PTNT đề án ứng dụng KHCN trong phát triển các y, con đặc sản; các sản phẩm
chủ yếu cho vùng trung du, miền núi Bắc bộ đến 2015.
Giống Lợn 14 vú Điện Biên: Năm 2007 - 2008, sau khi điều tra phát hiện, giống lợn này
đã được đưa vào danh mục c nguồn gen cần được bảo tồn của nhà nước thuộc đề án “Bảo tồn
khai thác nguồn gen vật nuôi Vịêt nam”. Cũng từ đó Lợn đen bản địa 14 vú Mường lay được
Tình hình sản xuất và tiêu thụ lợn 14 vú thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình sản xuất và tiêu thụ lợn 14 vú thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tình hình sản xuất và tiêu thụ lợn 14 vú thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 9 10 539