Ktl-icon-tai-lieu

Tốc độ sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn Khùa và Lợn Lai F1 tại vùng núi Quảng Bình

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN NGỌC PHỤC – Tốc độ sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn Khùa....

TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA LỢN KHÙA VÀ
LỢN LAI F1 (LỢN RỪNG X LỢN KHÙA) TẠI VÙNG NÚI QUẢNG BÌNH
Nguyễn Ngọc Phục1, Nguyễn Quế Côi1, Phan Xuân Hảo2
Nguyễn Hữu Xa1, Lê Văn Sáng1 và Nguyễn Thị Bình1
1

Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

*Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Phục. Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương
Tel: 0983.052.811; Fax: (04) 38.3741.0025; E - mail: phuc.vcn@gmail.com

ABSTRACT
Growth performance, carcass characteristics and meat quality of Khua pigs and their F1 crossbred between
Khua pigs and Thailand wild boar raised at mountainous area of Quang Binh province
An study aiming at investigating the growth performance, carcass characteristics and meat quality of Khua pigs and
their F1 crosses (Khua sow and Thailand wild boar) was undertaken. The Khua pigs had a low ADG of 50 - 70g per
day. The dressing percentage, lean meat rate of Khua pig were 71 - 74 and 42 - 47%, respectively. The meat quality of
the carcass in term of post mortem 45 minute, 24h pH, meat colour and water losses was in acceptable ranges. The
average daily gain, dressing and lean meat percentages of F1 pigs (Crosses of Khua female and Thailand wild boar)
were improved by 7 - 11;1,5% and 4%, respectively. It is also shown that the meat quality of the carcass in term of post
mortem pH, meat colour and water losses of F1 pigs were also improved.
Key words: Khua pigs, fattening pigs, carcass performance, meat quality.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là nước có nhiều giống lợn rất đặc trưng cho từng vùng sinh thái như vùng đồng bằng
châu thổ có lợn Ỉ, Móng Cái, Lang Hồng. Các vùng núi và trung du có các giống lợn Mường
Khương, lợn Mẹo, lợn Táp Ná, lợn Vân Pa. Theo Pháp lệnh về giống vật nuôi, Nhà nước sẽ đầu tư
và hỗ trợ cho việc thu thập, bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm; xây dựng cơ sở lưu giữ bảo tồn
nguồn gen vật nuôi quý hiếm tại địa phương. Quảng Bình sở hữu nguồn gene lợn bản địa quí là
giống lợn Khùa. Đây là giống lợn bản địa do người dân tộc Khùa nuôi tại các nông hộ theo phương
thức thả rông tự kiếm ăn và không có chuồng trại. Trong điều kiện chăn nuôi hiện tại, lợn Khùa
đang có bị giảm dần số lượng và do đó đang mất đi một nguồn gen quí của địa phương và quốc gia.
Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào để phục vụ cho việc bảo tồn và
khai thác hợp lý và có hiệu quả giống lợn này.
Việc nghiên cứu đánh giá về kh...
NGUYỄN NGỌC PHỤCTốc độ sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn Khùa....
3
TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA LỢN KHÙA VÀ
LỢN LAI F1 (LỢN RỪNG X LỢN KHÙA) TẠI VÙNG NÚI QUẢNG BÌNH
Nguyễn Ngọc Phục
1
, Nguyễn Quế Côi
1
, Phan Xuân Hảo
2
Nguyễn Hữu Xa
1
, Lê Văn Sáng
1
và Nguyn Thị Bình
1
1
Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương
2
Trưng Đại học Nông nghiệp Hà Ni
*Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Phục. Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương
Tel: 0983.052.811; Fax: (04) 38.3741.0025; E - mail: phuc.vcn@gmail.com
ABSTRACT
Growth performance, carcass characteristics and meat quality of Khua pigs and their F1 crossbred between
Khua pigs and Thailand wild boar raised at mountainous area of Quang Binh province
An study aiming at investigating the growth performance, carcass characteristics and meat quality of Khua pigs and
their F1 crosses (Khua sow and Thailand wild boar) was undertaken. The Khua pigs had a low ADG of 50 - 70g per
day. The dressing percentage, lean meat rate of Khua pig were 71 - 74 and 42 - 47%, respectively. The meat quality of
the carcass in term of post mortem 45 minute, 24h pH, meat colour and water losses was in acceptable ranges. The
average daily gain, dressing and lean meat percentages of F1 pigs (Crosses of Khua female and Thailand wild boar)
were improved by 7 - 11;1,5% and 4%, respectively. It is also shown that the meat quality of the carcass in term of post
mortem pH, meat colour and water losses of F1 pigs were also improved.
Key words: Khua pigs, fattening pigs, carcass performance, meat quality.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam nước nhiều giống lợn rất đặc trưng cho từng vùng sinh thái như vùng đồng bằng
châu th lợn , Móng i, Lang Hồng. Các vùng núi và trung du có các ging lợn Mường
Khương, lợn Mẹo, lợn Táp Ná, lợn n Pa. Theo Pháp lệnh v giống vt ni, Nhà nước sẽ đầu
và htrợ cho việc thu thập, bo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm; xây dựng cơ slưu giữ bảo tồn
ngun gen vật nuôi quý hiếm tại đa phương. Quảng Bình s hữu nguồn gene lợn bản đa quí là
giống lợn Khùa. Đây giống lợn bn địa do người dân tộc Khùa nuôi tại các nông hộ theo phương
thức thng tự kiếm ăn và không chuồng trại. Trong điều kiện chăn nuôi hiện tại, lợn Khùa
đang bị giảm dần s lượng và do đó đang mất đi một nguồn gen quí của đa phương và quốc gia.
Tuy nhiên đến nay vn chưa công trình nghiên cứu khoa học o để phục v cho việc bảo tồn và
khai thác hợp lý và có hiệu qu ging lợn này.
Việc nghiên cứu đánh gvkhnăng sinh trưởng, khả năng cho thịt của giống lợn Khùa do đó rất
cần thiết, trực tiếp phục v cho mc tiêu trước mắt là bảo tồn, phát triển và khai thác có hiu qu
ngun gen qcủa giống lợn Khùa, nâng cao thu nhập cho các nông hộ chăn nuôi tại khu vực miền
núi trong tỉnh. Để tài nghiên cứu này nhằm đánh giá tốc độ sinh trưởng, ng suất thân thịt và kh
năng cho thịt của lợn Khùa và lợn lai F1 giữa ln Khùa lợn đực rừng Thái Lan, làm s cho
vic đxuất hướng khai thác có hiệu quả giống lợn này.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng và btrí thí nghiệm
Lai lợn khùa thuần (K) với lợn đực rừng (R) để tạo lợn nuôi thịt F1: Chọn 10 lợn cái K phi giống
vi lợn đực R (nhập khẩu từ Thái lan thuộc Dự án Qu gen quốc gia do Viện chăn ni chủ trì) đ
tạo lợn lai F1 nuôi thịt. Vỗ béo lợn K và lợn lai F1 (R x K) từ sau cai sữa (55 - 60 ngày tuổi) chia 2
đợt, mỗi đợt có 2 : lợn lai F1 và lợn K với số lượng cụ thể như Bảng 1. Mỗi đợt chia làm 2 nhóm
kết thúc ở 2 khối lượng 17 - 25 kg (12 tháng tui) và 35 - 40 kg (18 tháng tui).
Tốc độ sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn Khùa và Lợn Lai F1 tại vùng núi Quảng Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tốc độ sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn Khùa và Lợn Lai F1 tại vùng núi Quảng Bình - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tốc độ sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn Khùa và Lợn Lai F1 tại vùng núi Quảng Bình 9 10 189