Ktl-icon-tai-lieu

Tràm Rừng

Được đăng lên bởi Gong Lee
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3829 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DỰ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DỰ TRỮ SINH QUYỂN KIÊN GIANG

BÁO CÁO
TIỀM NĂNG NGUYÊN LIỆU GỖ TRÀM
Ở KIÊN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG

2008

MỤC LỤC

1

Nguyễn Quang Trung
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2

MỤC LỤC
I
II
II.1
II.2
II.2.1
II.2.2
III
IV
IV.1

IV-2
IV-3
V

Lời mở đầu
Tổng quan về cây tràm và diễn biến tài nguyên hệ sinh thái rừng tràm
Một số kết quả nghiên cứu về gỗ tràm và sử dụng gỗ tràm
Các nghiên cứu của nước ngoài về gỗ tràm và sử dụng gỗ tràm
Các nghiên cứu của Việt Nam
Các kết quả nghiên cứu về chất lượng nguyên liệu gỗ tràm
Đánh giá khả năng sử dụng gỗ tràm
Tiềm năng nguồn nguyên liệu gỗ tràm ở Kiên Giang
Định hướng sử dụng có hiệu quả nguyên liệu gỗ tràm ở Kiên
Giang
Đánh giá thực trạng chất lượng rừng và nguyên liệu gỗ tràm
Ở Kiên Giang
Định hướng sử dụng
Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế
Kết luận và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo

2
3

8
8
10
10
12
16
17

19
21
23
25

3

Mở đầu
Là một trong số it các tỉnh vùng ĐBSCL có đồng thời hai loại rừng tràm: rừng
tràm tự nhiên và rừng tràm trồng. Hệ sinh thái rừng tràm ở Kiên Giang là một
nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá: Bên cạnh các giá trị bảo tồn thiên nhiên,
bảo vệ và phòng hộ môi trường, các sản phẩm từ rừng tràm còn mang lại nguồn
thu đáng kể góp phần duy trì và cải thiện đời sống cho người dân trong vùng.
Hiện nay rừng tràm tự nhiên chỉ còn lại ở các khu bảo tồn, vườn quốc gia và
được bảo vệ nghiêm ngặt.
Trong 6 năm gần đây, biến động về diện tích đã phản ánh sự phát triển không
bền vững của rừng tràm. Từ 2002 đến 2005 diện tích rừng tràm tăng lên nhanh
chóng (tăng thêm 23.967 ha) sau đó giảm dần từ 2006 đến 2008 ( trong 3 năm
diện tích rừng tràm sản xuất giảm đi 3039 ha, trong đó chủ yếu là suy giảm diện
tích rừng sản xuất).
Có nhiều lí do để giải thích cho sự tăng lên và suy giảm diện tích rừng tràm,
nhưng chủ yếu vẫn là ảnh hưởng trực tiếp từ giá bán cừ tràm thay đổi. Giá bán
cừ tràm trên thị trường lại phụ thuộc nhiều vào sự cân đối cán cân cung ứng và
nhu cầu của sản phẩm này trên thị trường.
Nghiên cứu chế biến gỗ tràm thành các sản phẩm có giá trị là giải pháp nâng cao
giá trị gỗ tràm và ổn định nguồn tiêu thụ gỗ tràm.
Trong những năm gần đây, các nghiên cứu về gỗ tràm tuy không nhiều nhưng
cũng đủ để khẳng định gỗ tràm có thể sử dụng làm nguyên liệu chế biến công
nghiệp nhiều loại sản phẩm có giá trị khác như: bột giấy, ván MDF, ván dăm,
ván ghép thanh.
Báo cáo này tập hợp các thông tin đã có, phân tích tiềm năng nguồn nguyên liệu
gỗ tràm ở Kiên Giang và đánh giá khả năng...