Ktl-icon-tai-lieu

Trồng thanh long

Được đăng lên bởi tlinhtam
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁ T TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC THANH LONG

MÃ SỐ: MĐ03
NGHỀ : TRỒNG THANH LONG
Trình độ: Sơ cấ p nghề

1

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc
phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham
khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
Mã tài liệu: MĐ 03

2

LỜI GIỚI THIỆU
Ở Việt Nam, có rất nhiều giống cây ăn quả ngon, tiềm năng của cây ăn quả
rất lớn. Điều kiện thời tiết thuận lợi, ngƣời nông dân có nhiều kinh nghiệm trong
sản xuất, vì vậy quy hoạch sản xuất những vùng trái cây đặc sản nhƣ thanh long
là việc làm cần thiết cho kế hoạch phát triển nền nông nghiệp bền vững, nhằm
đáp ứng cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, vì thế đẩy mạnh phát triển nghề
trồng cây ăn trái là một hƣớng đi đúng góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp
hàng hóa cạnh tranh với các nƣớc trong khu vực là rất quan trọng.
Chƣơng trình đào tạo nghề “Trồng thanh long” cùng với bộ giáo trình đƣợc
biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập nhật
những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất thanh long tại các địa
phƣơng trong cả nƣớc, do đó có thể coi là cẩm nang cho ngƣời đã, đang và sẽ
trồng thanh long.
Bộ giáo trình gồm 5 quyển:
1) Giáo trình mô đun Chuẩn bị đất trồng thanh long
2) Giáo trình mô đun Chuẩn bị giống và trồng trụ thanh long
3) Giáo trình mô đun Trồng và chăm sóc thanh long
4) Giáo trình mô đun Biện pháp quản lý dịch hại trên thanh long
5) Giáo trình mô đun Thu hoạch và bảo quản thanh long
Để hoàn thiện bộ giáo trình này chúng tôi đã nhận đƣợc sự chỉ đạo, hƣớng
dẫn của Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục dạy nghề Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. Ban Giám Hiệu, Ban chủ nhiệm xây
dựng chƣơng trình nghề, các Thầy, Cô khoa Trồng trọt – BVTV trƣờng Cao
đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Ban Giám Hiệu, Thầy, Cô khoa Nông nghiệp
Trƣờng Cao đẳng Cơ Điện Nông nghiệp Nam Bộ. Phòng Nông nghiệp huyện
Chợ Gạo –Tiền Giang, phòng Nông nghiệp Châu Thành – Long An. Đồng thời
chúng tôi cũng nhận đƣợc các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ kỹ
thuật của các Trung Tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An,
tỉnh Bến tre, Viện cây Ăn Quả Miền Nam, các cơ sở sản xuất, các nhà khoa học,
các cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu,
tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành bộ giáo trình này.
...
̣
NÔNG NGHIÊ
̣
P VA
̀
PHA
́
T TRIÊ
̉
N NÔNG THÔN
GIO TRNH MÔ ĐUN
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC THANH LONG
MÃ SỐ: MĐ03
NGHÊ
̀
: TRỒNG THANH LONG
Trnh độ: Sơ câ
́
p nghê
̀
Trồng thanh long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trồng thanh long - Người đăng: tlinhtam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Trồng thanh long 9 10 721