Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN CHỌN HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ BỆNH VÀNG LÙN VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH VÀNG LÙN TRÊN GIỐNG LÚA OM 2517 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Được đăng lên bởi ngan-nguyen-thi-my
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 5476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-oOo-

Lê Thanh Toàn

TUYỂN CHỌN HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG HẠN
CHẾ BỆNH VÀNG LÙN VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ
QUẢN LÝ BỆNH VÀNG LÙN TRÊN GIỐNG LÚA
OM 2517 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

LUẬN ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Cần Thơ - 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-oOo-

Lê Thanh Toàn

TUYỂN CHỌN HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG HẠN
CHẾ BỆNH VÀNG LÙN VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ
QUẢN LÝ BỆNH VÀNG LÙN TRÊN GIỐNG LÚA
OM 2517 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Chuyên ngành: Bảo vệ Thực vật
Mã số: 60 62 10
LUẬN ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Người hướng dẫn khoa học
PGs. Phạm Văn Kim

Cần Thơ – 2009

2

Luận án kèm theo đây, với đề tựa là “ TUYỂN CHỌN HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG
HẠN CHẾ BỆNH VÀNG LÙN & CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH VÀNG
LÙN TRÊN GIỐNG LÚA OM2517 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI”, do LÊ
THANH TOÀN thực hiện và báo cáo, và đã được Hội đồng chấm luận án thông qua.

PGS. PHẠM VĂN KIM
Ủy Viên

TS. LÊ VĂN VÀNG
Ủy Viên

TS. TRẦN THỊ THU THỦY
Phản biện 1

TS. LÊ HỮU HẢI
Phản Biện 2

Cần Thơ, ngày

tháng năm 2009

TS. NGUYỄN THỊ THU NGA
Chủ Tịch Hội Đồng

3

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết
quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình luận văn nào trước đây.

Tác giả luận án

Lê Thanh Toàn

4

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:
Họ và tên: LÊ THANH TOÀN
Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh: 02-7-1983
Nơi sinh:
Quê quán: Cần Thơ
Dân tộc:
Địa chỉ liên lạc: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân
Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0939871679
Email: lttoan@ctu.edu.vn

Nam
Cần Thơ
Kinh
Khánh, quận Ninh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính qui
Thời gian đào tạo từ 9/2001 đến 2/2006.
Nơi học: trường Đại học Cần Thơ.
Ngành học: Nông học
Tên luận án tốt nghiệp: Khảo sát khả năng kích kháng của một số hóa chất đối
với bệnh thán thư do nấm Colletotrichum lagenarium trên dưa leo Cucumis
sativus L.
Ngày và nơi bảo vệ luận án: 27/02/2006 tại trường Đại học Cần Thơ.
Người hướng dẫn: ThS Huỳnh Minh Châu & Ts. Trần Thị Thu Thủy.
2. Thạc sĩ:
Hệ đào tạo: chính qui
Thời gian đào tạo từ 10/2006 đến 10/2009
Nơi học: trường Đại học Cần Thơ
Ngành học: Bảo vệ Thực vật.
Tên luận văn: Tuyển chọn hoá chất có khả năng hạn chế bệnh vàng lùn và cách
sử dụng để quản lý bệnh vàng lùn trên giống lúa OM 2517 trong điều kiện nhà
lưới.
Ngày và nơi bảo vệ luận án: 7/11/2009 tại trường Đại học Cần Thơ.
Người ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-oOo-
Lê Thanh Toàn
TUYỂN CHỌN HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG HẠN
CH BỆNH VÀNG LÙN VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ
QUẢN LÝ BỆNH VÀNG LÙN TRÊN GIỐNG LÚA
OM 2517 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI
LUẬN ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT
Cần Thơ - 2009
TUYỂN CHỌN HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ BỆNH VÀNG LÙN VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH VÀNG LÙN TRÊN GIỐNG LÚA OM 2517 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN CHỌN HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ BỆNH VÀNG LÙN VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH VÀNG LÙN TRÊN GIỐNG LÚA OM 2517 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI - Người đăng: ngan-nguyen-thi-my
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
TUYỂN CHỌN HÓA CHẤT CÓ KHẢ NĂNG HẠN CHẾ BỆNH VÀNG LÙN VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH VÀNG LÙN TRÊN GIỐNG LÚA OM 2517 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI 9 10 125