Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng chitosan trong bảo quản cà chua

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 5365 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC..........................................................................................................................1
DANH SÁCH CÁC BẢNG................................................................................................4
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ..........................................................................................6
BẢN TểM TẮT...................................................................................................................7
MỞ ĐẦU.............................................................................................................................8
PHẦN I: TỔNG QUAN...................................................................................................10
1.1 TỔNG QUAN VỀ CHITOSAN..................................................................................10
1.1.1. Lịch sử phát hiện....................................................................................................10
1.1.2. Nguồn gốc...............................................................................................................10
1.1.3. Công thức cấu tạo...................................................................................................11
1.1.3.1. Cấu trúc hóa học của chitin......................................................................................11
1.1.3.2. Cấu trúc hoá học của chitosan và một vài dẫn xuất...................................................12
1.1.4. Độ deaxetyl hóa- DD (Degree of deaxetylation)...................................................14
1.1.5. Tính chất vật lý của chitosan..................................................................................14
1.1.6. Tính chất hoá học của chitin/chitosan....................................................................15
1.1.6.1.Các phản ứng của nhóm –OH..................................................................................15
1.1.6.2. Phản ứng ở vị trí N..................................................................................................15
1.1.6.3. Phản ứng xảy ra tại vị trí O, N.................................................................................16
1.1.6.4. Khả năng hấp phụ tạo phức với các ion kim loại chuyển tiếp của chitin/ chitosan......16
1.1.7. Tính chất sinh học của chitosan.............................................................................17
1.1.8. Độc tính..................................................................................
MỤC LỤC
MC LC..........................................................................................................................1
DANH SÁCH CÁC BNG................................................................................................4
DANH SÁCH CÁC HÌNH V..........................................................................................6
BN TM TT...................................................................................................................7
MĐU.............................................................................................................................8
PHẦN I: TNG QUAN...................................................................................................10
1.1 TNG QUAN V CHITOSAN..................................................................................10
1.1.1. Lịch sử phát hiện....................................................................................................10
1.1.2. Nguồn gốc...............................................................................................................10
1.1.3. Công thức cấu tạo...................................................................................................11
1.1.3.1. Cấu trúc hóa hc của chitin......................................................................................11
1.1.3.2. Cấu trúc hoá hc của chitosan và một i dẫn xut...................................................12
1.1.4. Độ deaxetyl hóa- DD (Degree of deaxetylation)...................................................14
1.1.5. Tính chất vật lý của chitosan..................................................................................14
1.1.6. Tính chất hoá học của chitin/chitosan....................................................................15
1.1.6.1.c phn ứng của nhóm –OH..................................................................................15
1.1.6.2. Phản ng v trí N..................................................................................................15
1.1.6.3. Phản ng xảy ra ti vt O, N.................................................................................16
1.1.6.4. Khả năng hấp phụ to phc vi các ion kim loại chuyn tiếp của chitin/ chitosan......16
1.1.7. Tính chất sinh học của chitosan.............................................................................17
1.1.8. Độc tính...................................................................................................................19
1.1.9. Sản xuất chitosan....................................................................................................19
1.1.10. Ứng dụng của chitosan.........................................................................................23
1.1.10.1. Các ng dng của Chitosan trong công nghthc phẩm.........................................23
1.1.10.2. ng dụng trong y học............................................................................................24
1.1.10.3. ng dụng trong các lĩnh vực kc.........................................................................24
1.2. NG DỤNG CHITOSAN BO QUN RAU QU.................................................24
1.2.1. Thực trạng vấn đề bảo quản trái cây ở Việt Nam..................................................24
1.2.2. Cơ sở khoa học ứng dụng chitosan trong bảo quản trái cây..................................25
1.2.2.1. Các quá tnh xy ra khi bảo quản rau qu tươi.........................................................25
1.2.2.2. S hng trong quá trình bo qun.......................................................................28
Ứng dụng chitosan trong bảo quản cà chua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng chitosan trong bảo quản cà chua - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Ứng dụng chitosan trong bảo quản cà chua 9 10 110