Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng mô hình AquaCrop trong mô phỏng năng suất cây đậu nành tại Cần Thơ.

Được đăng lên bởi linh151194
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2934 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
***

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Chấp thuận báo cáo luận văn tốt nghiệp với đề tài “ Ứng dụng mô hình AquaCrop
trong mô phỏng năng suất cây đậu nành tại Cần Thơ.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Hoàng Ân. MSSV: 3103880 . Lớp Khoa Học Đất
Khóa 36.
Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn:...................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thông qua.
Cần Thơ, ngày……… tháng………năm 2014
Giáo viên hướng dẫn

Tất Anh Thư

i

Nguyễn Văn Quí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
***

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG

Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp ngành Khoa Học Đất đã chấp thuận báo
cáo luận văn tốt nghiệp với đề tài “Ứng dụng mô hình AquaCrop trong mô phỏng
năng suất cây đậu nành tại Cần Thơ”.
Do sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Hoàng Ân. MSSV: 3103880. Lớp Khoa Học
Đất Khóa 36 báo cáo trước Hội Đồng.
Ngày………tháng………năm 2014
Luận văn tốt nghiệp đã được Hội đồng đánh giá ở mức:...................................................
Nhận xét của Hội đồng:......................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
***
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Chấp thuận báo cáo luận văn tốt nghiệp với đề tài Ứng dụng hình AquaCrop
trong mô phỏng năng suất cây đậu nành tại Cần Thơ.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Hoàng Ân. MSSV: 3103880 . Lớp Khoa Học Đất
Khóa 36.
Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn:...................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thông qua.
Cần Thơ, ngày……… tháng………năm 2014
Giáo viên hướng dẫn
Tất Anh Thư Nguyễn Văn Quí
i
Ứng dụng mô hình AquaCrop trong mô phỏng năng suất cây đậu nành tại Cần Thơ. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng mô hình AquaCrop trong mô phỏng năng suất cây đậu nành tại Cần Thơ. - Người đăng: linh151194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Ứng dụng mô hình AquaCrop trong mô phỏng năng suất cây đậu nành tại Cần Thơ. 9 10 79