Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng nông nghiệp tốt (GAP) để nâng cao chất lượng hạt giống và cây giống rau cho ngành sản xuất rau lai của Việt Nam - TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 4693 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ministry of Agriculture & Rural Development

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CARD

025/06VIE
Ứng dụng nông nghiệp tốt (GAP) để nâng cao chất
lượng hạt giống và cây giống rau cho ngành sản
xuất rau lai của Việt Nam

MS9: TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

Giới thiệu
Quá trình đánh giá dự án được tiến hành từ tháng 12 năm 2009 và hoàn thành vào
tháng 3 năm 2010. Vào tháng 11 năm 2009, Robert Spooner-Hart và cán bộ của
FAVRI đã thăm các lớp huấn luyện nông dân (FFS) tại 6 tỉnh để gặp gỡ trao đổi với
cán bộ chi cục BVTV, nông dân tham dự khóa học và thăm mô hình. Những hoạt
động đó thực hiện để đánh giá kết quả và những kết quả này tác động như thế nào đến
đầu ra của dự án. Kết quả này được thực hiện trước đó trong vụ huấn luyện nông dân
đợt 1 và đào tạo tiểu giáo viên (TOT) vào cuối vụ FFS đầu tiên.
Tháng 2-3 năm 2010, Robert Spooner-Hart, cùng với Tony Haigh (UWS) và Peter
Hanson (AVRDC) đã đánh giá sự phát triển và hiện trạng sản xuất của giống rau lai
đặc biệt là công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam và Viện Nghiên cứu Rau quả.
Họ đã đi thăm miền Nam, cao nguyên và miền Bắc Việt Nam.
Robert Spooner-Hart và cán bộ của FAVRI đã điều tra nông dân và cán bộ chi cục
BVTV (SPPD) tại 4 tỉnh: 2 ở đồng bằng sông Hồng (Hải Phòng và Thái Bình) và 2 ở
duyên hải miền Trung (Quảng Nam và Đà Nẵng).
Trong tháng 6 năm 2007, Robert Spooner-Hart, Oleg Nicetic và cán bộ của FAVRI
cùng với nhân viên SPPD tại 3 miền của Việt Nam: Đồng bằng Sông Hồng, (Hưng
Yên và Vĩnh Phúc), duyên hải miền trung ( Quảng Nam và Đà Nẵng) và Lâm Đồng
tiến hành điều tra cơ bản về giống và sản xuất cây giống. Tại mỗi tỉnh, bảng câu hỏi
khảo sát được sử dụng để thu thập thông tin từ sản xuất giống, cây giống cà chua, dưa
chuột, sử dụng phương pháp điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của nông dân
(PRA). Dữ liệu thu thập bao gồm các giống cây trồng sử dụng hiện nay, sâu bệnh
chính, năng suất, chất lượng, tổng chi phí và hiệu quả. Ngoài ra, các kiến thức, kỹ
năng, thái độ và thực tiễn của nông dân với thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong
sản xuất rau. Các hình thức phỏng vấn nông dân, là sự kết hợp của các câu hỏi trước
đây hỏi trong cuộc điều tra cơ bản, cùng với quan điểm của họ trên kết quả dự án liên
quan đến chính họ.
Xem xét các hoạt động và tình trạng hiện tại của các hoạt động vào cuối dự án
1. Công ty Giống cây trồng Miền Nam
Các thành viên của nhóm dự án đã gặp cán bộ của SSC trong tháng 12 năm 2009 và
tháng hai năm 2010 và, cả hai lần gặp này đều thảo luận tiến bộ có liên quan đến xây
...
Ministry of Agriculture & Rural Development
BÁO CÁO TIN ĐỘ D ÁN CARD
025/06VIE
ng dng nông nghip tt (GAP) để nâng cao cht
lượng ht ging và cây ging rau cho ngành sn
xut rau lai ca Vit Nam
MS9: TÁC ĐỘNG CA D ÁN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LC
Ứng dụng nông nghiệp tốt (GAP) để nâng cao chất lượng hạt giống và cây giống rau cho ngành sản xuất rau lai của Việt Nam - TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng nông nghiệp tốt (GAP) để nâng cao chất lượng hạt giống và cây giống rau cho ngành sản xuất rau lai của Việt Nam - TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Ứng dụng nông nghiệp tốt (GAP) để nâng cao chất lượng hạt giống và cây giống rau cho ngành sản xuất rau lai của Việt Nam - TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 9 10 813