Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 19952004 và dự đoán đến năm 2007

Được đăng lên bởi Silver Blood
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG...............
KHOA……………
…………..o0o…………..

ĐỀ ÁN
Vận dụng phương pháp dãy số thời
gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải
Dương giai đoạn 1995-2004 và dự
đoán đến năm 2007

MỤC LỤC
Trang

Lời nói đầu.

3

Nội dung

5

A. Các vấn đề cơ bản của dãy số thời gian.

5

I.

5

Những vấn đề chung về dãy số thời gian.

II. Các chỉ tiêu dùng để phân tích biến động dãy số thời gian.

7

III. Phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng.

11

IV. Phân tích thành phần của dãy số thời gian.

15

B. Vận dụng đánh giá năng suất lúa tỉnh Hải Dương (1995-2004).

18

I.

18

Thống kê năng suất lúa .

II. Phân tích sự biến động của năng suất lúa theo thời gian (1995-2004).

20

III. Biểu diễn xu hướng phát triển của năng suất lúa.

22

C. Dư đoán năng suất lúa trong những năm tới.

30

I.

30

Những vấn đề chung về dự đoán Thống kê.

II. Một số phương pháp dự đoán thống kê.

31

III. Nhận xét.

41

Kết luận.

43

Tài liệu tham khảo.

44

____________________________________________________________
Lê Việt Hùng.
2
Thống kê 44B

LỜI MỞ ĐẦU

Với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, Việt Nam
cần một bộ máy quản lý vĩ mô có đủ khả năng ra mọi quyết định phù hợp
với thời cuộc, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống.
Trước yêu cầu cấp thiết về thông tin quản lý, ngành Thống kê đã xác định
nhiệm vụ trọng tâm của mình là cầu nối giúp chính phủ thu thập, xử lý,
phân tích thông tin kinh tế xã hội. Một trong những thông tin quan trọng đó
là thu thập, xử lý, phân tích về cơ cấu giống gieo trồng, sản lượng, năng
suất … cũng như diện tích canh tác cây lương thực mà đặc biệt là lúa gạo.
Bởi đây là mặt hàng nông sản hết sức quan trọng bảo đảm an ninh lương
thực trong nước và đó cũng là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nền kinh
tế.

Để giúp mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này, em xin có
nghiên cứu về năng suất lúa qua đề tài: “Vận

dụng phương pháp dãy số

thời gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 19952004 và dự đoán đến năm 2007”. Với các phần gồm:
A. Các vấn đề cơ bản của dãy số thời gian.
B. Đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương (1995-2004).
C. Dự đoán năng suất lúa trong thời gian tới.

____________________________________________________________
Lê Việt Hùng.
3
Thống kê 44B

Trong điều kiện kiến thức và thời gian hạn chế em chỉ có thể phân
tích năng suất lúa của tỉnh Hải Dương thông qua phương pháp dãy số thời
gian. Vì vậy sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và nhận xét không đầy đủ.
Rất mong nhận được ...
TRƯỜNG...............
KHOA……………
…………..o0o…………..
ĐỀ ÁN
Vận dụng phương pháp dãy số thời
gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải
Dương giai đoạn 1995-2004 và dự
đoán đến năm 2007
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 19952004 và dự đoán đến năm 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 19952004 và dự đoán đến năm 2007 - Người đăng: Silver Blood
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 19952004 và dự đoán đến năm 2007 9 10 59