Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương

Được đăng lên bởi nvt-hunter-vodoi
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 3335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐÊ............................................................................................................................1
Phần thứ nhất..............................................................................................................................5
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH
DƯƠNG......................................................................................................................................5
I.

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI.......................................................................5
I.1

Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên........................................................................................5

I.2

Tài nguyên thiên nhiên.....................................................................................................6

I.3

Hiện trạng kinh tế - xã hội...............................................................................................7

I.4

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020...................................................10

II. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG.......................................14
II.1

Cao lanh.........................................................................................................................14

II.2

Sét gạch ngói..................................................................................................................15

II.3

Đá xây dựng...................................................................................................................16

II.4

Cát xây dựng..................................................................................................................16

II.5

Cuội sỏi..........................................................................................................................16

II.6

Laterit (sỏi Đá, Đá ong):................................................................................................16

II.7

Vật liệu san lấp...............................................................................................................17

III.

NGUỒN LAO ĐỘNG XÃ HỘI........................................................................................17

Phần thứ hai..............................................................................................................................19
HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU VÂ...



 !"#$%&'()
&*+
  ,-./$0
 12341567849:4;<=>;?
@ A;BCD?;?;?E
F ;G2HBI;JKLMN;O
P 1QRBST2;<I;JKLMN;4JU=@V@VV
 W-/XY"W,!"#$%&P
 5Z65P
@ [BH:B\;
F TL]D^>BE
P TL]D^>BE
 CN;_`;E
E "5a2;b_`;T8TZBcdE
O e6;GC_56SO
 f"gX$0O
5;h
#iY$8&(Xj*kWl!"#$%
&'()&*+m,@V@Vh
 iY$!"#$%&h
 ,N_n_n6;GC:3:o5BA_pLCqe6;GCL]D^>Bh
@ p6QrBqe6;GCL]D^>B@V
F >:2HB_pLC:T::oB6ZH;qe6;GCL]D^>B@V
P TB;Tqstt_pLCqe6;GCL]D^>B@O
 TB;TqsttuCp67_pLCqAI5;T:IZTB_pF@
 &(Xj*kWl!"#$%&m,@V@VFF
 TB;T:CBqsvB6r;JqAH:J4n;qR;q;G:ST2;<_pLCqe6;GC
L]D^>Bw(t&QxBFF
@ &>yTZ12QzBqe6;GCL]D^>BF
F &>yTZC:Cqe6;GCL]D^>B4JU=@V@VFO
y5P
Vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương - Người đăng: nvt-hunter-vodoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương 9 10 511