Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh học ứng dụng

Được đăng lên bởi phanthelinh
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1715 lần   |   Lượt tải: 33 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

GIÁO TRÌNH

VI SINH HỌC ỨNG DỤNG
Giảng cho SV năm thứ ba - Ngành Sinh Học
(SH 235 – 30 tiết)

ThS. BẠCH PHƯƠNG LAN

2004

Vi sinh học ứng dụng

-1-

MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................. - 1 Lời tác giả.................................................................................................................. - 3 CHƯƠNG 1. SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN VÀ SINH KHỐI VI TẢO ....... - 4 I. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA NẤM MEN ..................................................... - 4 II - NHÂN GIỐNG VÀ GIỮ GIỐNG NẤM MEN ................................................ - 6 III- KHẢO SÁT CÁC CHỈ TIÊU SINH HỌC CẦN THIẾT ................................. - 8 1. Hoạt tính nhân lên: Thể hiện qua mức tăng sinh khối tổng cộng, được đánh giá
qua 3 chỉ tiêu: .................................................................................................... - 8 2. Hoạt tính lên men: (bằng phương pháp Durgham) ....................................... - 8 3. Định lượng đạm Amin trong dịch nuôi cấy bằng phương pháp Formol...... - 10 4.Xác định hiệu quả của các tác nhân kich thích QT tự phân.......................... - 11 IV- ỨNG DỤNG CƠ CHẾ TỰ PHÂN ĐỂ SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN
DƯỚI DẠNG BỘT DINH DƯỠNG VÀ CỐM BỔ ............................................. - 14 1. Cơ sở lý thuyết............................................................................................. - 14 2. Quy trình công nghệ ................................................................................... - 16 V - SẢN XUẤT SINH KHỐI VI TẢO ................................................................ - 19 1. Đặc điểm chung ........................................................................................... - 19 2.Nuôi trồng Lục Tảo đơn bào (Chlorella) ...................................................... - 20 3. Nuôi trồng Tảo xoắn đa bào (Spirulina)...................................................... - 20 Chương 2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG BẢO QUẢN VÀ CHẾ
BIẾN THỰC PHẨM................................................................................................ - 22 I. Ô NHIỄM THỰC PHẨM VÀ HẬU QUẢ ....................................................... - 22 1.Khái niệm chung.........................................................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
VI SINH HC NG DNG
Giaûng cho SV naêm thöù ba - Ngaønh Sinh Hoïc
(SH 235 – 30 tieát)
ThS. BCH PHƯƠNG LAN
2004
Vi sinh học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh học ứng dụng - Người đăng: phanthelinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Vi sinh học ứng dụng 9 10 825