Ktl-icon-tai-lieu

Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân
Theo Trung Tâm tin học - Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Tel: 84.4.7716578, 8343182, 8318041 Fax: 84.4.7716578
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan - Email:ttam.bts@hn.vnn.vn
B.3. Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân
Ngành Thuỷ sản Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất
nước. Quy mô của Ngành Thuỷ sản ngày càng mở rộng và vai trò của Ngành Thuỷ
sản cũng tăng lên không ngừng trong nền kinh tế quốc dân.
Từ cuối thập kỷ 80 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP của Ngành Thuỷ sản cao hơn các
ngành kinh tế khác cả về trị số tuyệt đối và tương đối, đặc biệt so với ngành có quan hệ gần
gũi nhất là nông nghiệp. Giai đoạn 5 năm 1995-2000, GDP của Ngành Thuỷ sản đã tăng từ
6.664 tỷ đồng lên 14.906 tỷ đồng, tức là gấp 2 lần và năm 2003 ước tính đạt 24.327 tỷ
đồng (theo giá thực tế). Tỷ trọng GDP của Ngành Thuỷ sản trong GDP của toàn bộ nền
kinh tế năm 1990 chưa đến 3%, năm 2000 tỷ lệ đó là 4% và tỷ lệ này vẫn tiếp tục được giữ
vững. Trái lại, GDP của ngành nông nghiệp đã giảm xuống tương đối: năm 1990, tỷ trọng
GDP của ngành nông nghiệp là 38,7% đến năm 2000 đã giảm xuống chỉ còn 24,3% và
năm 2003 còn 16,7%.
Ngành Thuỷ sản là một ngành kinh tế kĩ thuật đặc thù bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động
mang những tính chất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, cơ cấu thành một
hệ thống thống nhất có liên quan chặt chẽ và hữu cơ với nhau. Trong khi các ngành khai
thác, đóng sửa tàu thuyền cá, sản xuất ngư lưới cụ, các thiết bị chế biến và bảo quản thuỷ
sản trực thuộc công nghiệp nhóm A, ngành chế biến thuỷ sản thuộc nhóm công nghiệp B,
ngành thương mại và nhiều hoạt động dịch vụ hậu cần như cung cấp vật tư và chuyên chở
đặc dụng thuộc lĩnh vực dịch vụ thì nuôi trồng thuỷ sản lại mang nhiều đặc tính của
ngành nông nghiệp.
Vì vai trò ngày càng quan trọng của Ngành Thuỷ sản trong sản xuất hàng hoá phục vụ nhu
cầu tiêu dùng thực phẩm trong nước và thu ngoại tệ, từ những năm cuối của thập kỉ 90,
Chính phủ đã có những chú ý trong qui hoạch hệ thống thuỷ lợi để không những phục vụ
tốt cho phát triển nông nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mạnh về nuôi
trồng thuỷ sản, đặc biệt đối với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Kể từ năm 2000, nuôi thuỷ sản nước lợ đã chuyển mạnh từ phương thức nuôi quảng canh
sang quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh. Nhiều mô hình nuôi thâm canh
theo công nghệ nuôi công nghiệp đã được áp dụng, các vùng nuôi tôm lớn mang tính chất
s...
Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân
Theo Trung Tâm tin học - Bộ Nông Nghiệp và Phát Triểnng Thôn
Tel: 84.4.7716578, 8343182, 8318041 Fax: 84.4.7716578
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan - Email:ttam.bts@hn.vnn.vn
B.3. V trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân
Ngành Thuỷ sản Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong sự pt triển kinh tế đất
nước. Quyca Ngành Thu sản ngày càng mở rộng và vai trò ca Ngành Thu
sản cũng tăng lên không ngừng trong nền kinh tế quốc dân.
Tcuối thập kỷ 80 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP của Ngành Thu sản cao hơn các
ngành kinh tế khác cả về trị số tuyt đối và tương đối, đặc biệt so với ngành có quan h gần
gũi nhất là nông nghiệp. Giai đoạn 5 năm 1995-2000, GDP của Ngành Thu sản đã tăng từ
6.664 t đồng lên 14.906 t đồng, tức là gp 2 lần và năm 2003 ước tính đạt 24.327 t
đồng (theo giá thực tế). T trọng GDP của Ngành Thu sản trong GDP của toàn b nền
kinh tế năm 1990 chưa đến 3%, năm 2000 t lệ đó là 4% và t lệ y vẫn tiếp tục đưc giữ
vng. Trái lại, GDP của ngành nông nghiệp đã giảm xuống tương đi: năm 1990, tỷ trọng
GDP ca ngành nông nghiệp là 38,7% đến năm 2000 đã giảm xuống chỉ còn 24,3% và
năm 2003 còn 16,7%.
Ngành Thuỷ sản là một ngành kinh tế kĩ thuật đặc thù bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động
mang những tính chất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, cơ cấu thành một
hệ thống thng nhất có liên quan chặt chẽ và hu cơ với nhau. Trong khi các ngành khai
thác, đóng sửa tàu thuyn cá, sản xuất ngư lưới cụ, các thiết bị chế biến và bảo quản thuỷ
sản trực thuộc công nghiệp nhóm A, ngành chế biến thu sản thuộc nhóm công nghiệp B,
ngành thương mại và nhiu hoạt động dịch vụ hậu cần như cung cấp vật tư và chuyên chở
đặc dụng thuộc lĩnh vực dịch vụ thì nuôi trồng thuỷ sản lại mang nhiều đặc tính của
ngành nông nghip.
Vì vai trò ngày càng quan trọng của Ngành Thu sản trong sản xuất hàng hoá phục vụ nhu
cầu tiêu dùng thực phẩm trong nước và thu ngoại tệ, từ những năm cuối của thập kỉ 90,
Chính phủ đã có nhng chú ý trong qui hoạch hệ thống thuỷ lợi để không những phục vụ
tốt cho phát triển nông nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mạnh về nuôi
trồng thu sản, đặc biệt đi với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Kể từ năm 2000, ni thu sản nước l đã chuyển mạnh từ phương thức nuôi quảng canh
sang quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh. Nhiều mô hình nuôi thâm canh
theong nghệ nuôi công nghiệp đã được áp dụng, các vùng nuôi tôm lớn mang tính chất
sản xuất hàng hoá lớn được hình thành, sản phẩm nuôi mặn lợ đã mang lại giá trị xuất khẩu
rất cao cho nền kinh tế quốc dân và thu nhập đáng kể cho người lao động. Một bộ phận dân
cư các vùng ven biển đã giàu lên nhanh chóng, rất nhiều gia đình thoát khỏi cảnh đói
nghèo nhờ nuôi trồng thu hải sản.
Trên thế giới, ước tínhkhoảng 150 triệu người sống phụ thuộc hoàn toàn hay một phần
vào Ngành Thu sản. Ngành Thu sản được coi là ngành có thể tạo ra nguồn ngoại tệ lớn
cho nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đã trở thành hoạt
động có vị trí quan trọng hàng nht nhì trong nền kinh tế ngoại thương Việt Nam, kim
ngạch xuất khẩu vẫn gia tăng hàng năm và năm 2004 đạt gần 2,4 tỷ USD, vượt 20% so với
Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân 9 10 579