Ktl-icon-tai-lieu

vietgap

Được đăng lên bởi Duyên Vũ
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 48/2012/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26

tháng 9 năm 2012

THÔNG TƯ
Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản
xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10
tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số
01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về chứng
nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp
với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định trình tự, thủ tục chỉ định và quản lý hoạt động
của tổ chức chứng nhận; đánh giá, chứng nhận; trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong việc chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi
được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan
đến chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế
phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices GAP) là tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành
hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực

phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã
hội cho người lao động;
2. Quy trình (Quy phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốt là các GAP
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm,
nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi (Vietnamese Good Agricultural
Practices - VietGAP).
3. Tổ chức chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản
xuất, sơ chế phù hợp với VietGAP (sau đây gọi là tổ chức chứng nhận VietGAP)
là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước
ngoài tại Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Thông
tư này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định...
B NÔNG NGHIP
VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: 48/2012/TT-BNNPTNT Hà Ni, ngày 26 tháng 9 năm 2012
THÔNG TƯ
Quy định v chng nhn sn phm thy sn, trng trt, chăn nuôi được sn
xut, sơ chế phù hp vi Quy trình thc hành sn xut nông nghip tt
Căn c Ngh định s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn cơ cu t chc ca B
Nông nghip Phát trin nông thôn; Ngh định s 75/2009/NĐ-CP ngày 10
tháng 9 năm 2009 ca Chính ph v vic sa đổi Điu 3 Ngh định s
01/2008/NĐ-CP;
Căn c Lut An toàn thc phm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Theo đề ngh ca Cc trưởng Cc Trng trt;
B Nông nghip Phát trin nông thôn ban hành quy định v chng
nhn sn phm thy sn, trng trt, chăn nuôi được sn xut, sơ chế phù hp
vi Quy trình thc hành sn xut nông nghip tt như sau:
Chương I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh và đối tượng áp dng
1. Thông tư này quy định trình t, th tc ch đnh qun hot đng
ca t chc chng nhn; đánh giá, chng nhn; trách nhim ca các cơ quan, t
chc, cá nhân trong vic chng nhn sn phm thy sn, trng trt, chăn nuôi
được sn xut, sơ chế phù hp vi Quy trình thc hành sn xut nông nghip tt.
2.
Thông tư này áp dng đối vi t chc, nhân hot động liên quan
đến chng nhn sn phm thy sn, trng trt, chăn nuôi được sn xut, sơ chế
phù hp vi Quy trình thc hành sn xut nông nghip tt.
Điu 2. Gii thích t ng
Trong Thông tư này các t ng dưới đây được hiu như sau:
1. Thc hành sn xut nông nghip tt (Good Agricultural Practices -
GAP) tp hp các tiêu chí do t chc, quc gia, nhóm quc gia ban hành
hướng dn người sn xut áp dng nhm bo đảm cht lượng, an toàn thc
vietgap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vietgap - Người đăng: Duyên Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
vietgap 9 10 538