Ktl-icon-tai-lieu

Vườn quốc gia Tràm Chim

Được đăng lên bởi my-tran-tang
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2630 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sinh thái học cơ bản                                                                                                            Bài 
tập nhóm

PHẦN I: GIỚI THIỆU
1)

Vị trí địa lý:
Vườn quốc gia Tràm Chim nằm trong vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tam

Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tọa độ địa lý 10°40′ – 10°47′ vĩ bắc, 105°26′ - 105°36′ Đông với
tổng diện tích 7.588 ha nằm trong địa giới của 5 xã (Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thành B, Phú
Thọ, Tân Công Sinh) và Thị trấn Tràm Chim, với số dân trong vùng là 30.000 người. Vườn
Quốc gia Tràm Chim có diện tích 7.588ha được thành lập vào năm 1998 do UBND tỉnh
Đồng Tháp quản lý. Nơi đây là một khu đất ngập nước, được xếp trong hệ thống rừng đặc
dụng của Việt Nam có nhiều loài chim quý, đặc biệt là sếu đầu đỏ, một loài chim cực kỳ
quý hiếm, có tên trong sách đỏ.
2)

Lược sử:
Năm 1985, Tràm Chim được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thành lập với tên

gọi là Công ty Nông Lâm Ngư trường Tràm Chim, với mục đích là trồng tràm và khai thác
thủy sản, và vừa giữ lại được một phần hình ảnh của Đồng Tháp Mười xa xưa.
Năm 1986, loài sếu đầu đỏ (chim hạc, sếu cổ trụi), được tái phát hiện ở Tràm Chim.
Năm 1991, Tràm Chim trở thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tràm Chim cấp tỉnh,
nhằm bảo tồn loài sếu đầu đỏ (Grus antigone sharpii).
Năm 1994, nơi đây trở thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tràm Chim, cấp quốc gia,
theo Quyết định số 47/TTg ngày 2 tháng 2 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo
thông tư số 4991/KGVX, với diện tích 7.500 ha. Vào tháng 9 năm 1998, diện tích của
Vườn quốc gia Tràm Chim được điều chỉnh lại là 7.588 ha.
Năm 1998, nơi đây trở thành Vườn quốc gia Tràm Chim theo Quyết định số
253/1998/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.
3)

Chức năng
Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, bảo vệ

khu vực di trú cho các loài chim di cư, đặc biệt là loài chim sếu (Grus antigone)., bảo tồn

GVHD: Trần Chấn  Bắc

Page 1

Sinh thái học cơ bản                                                                                                            Bài 
tập nhóm

các loài động-thực vật bản địa, các nguồn gen quý hiếm, và duy trì những điều kiện thích
hợp cho việc nghiên cứu môi trường tự nhiên và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
4)

Điều kiện tự nhiên
4.1 Địa hình

Nói chung là thấp trũng, nơi cao nhất là 2,3 m, nơi thấp nhất là 0,4 m (so với mực
nước biển Tây Nam Bộ).
 Những vùng đất trũng chiếm 152 ha
 Những vùng gò cao chiếm 194 ha
 Vùng phẳng chiếm 5858 ha
4.2 Khí hậu-Thủy văn

Nhiệt độ: Nh...
Sinh thái h c c b n Bài ơ
t p nhóm
PHẦN I: GIỚI THIỆU
1) Vị trí địa lý:
Vườn quốc gia Tm Chim nằm trong vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tam
Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tọa độ địa lý 10°40′ – 10°47′ vĩ bắc, 105°26′ - 105°36′ Đông với
tổng diện tích 7.588 ha nằm trong địa giới của 5 xã (Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thành B, Phú
Thọ, Tân Công Sinh) và Thị trấn Tràm Chim, với số dân trong vùng là 30.000 người. Vườn
Quốc gia Tràm Chim có diện tích 7.588ha được thành lập vào năm 1998 do UBND tỉnh
Đồng Tháp quản lý. Nơi đây là một khu đất ngập nước, được xếp trong hệ thống rừng đặc
dụng của Việt Nam có nhiều loài chim quý, đặc biệt là sếu đầu đỏ, một loài chim cực kỳ
quý hiếm, có tên trong sách đỏ.
2) Lược sử:
Năm 1985, Tm Chim được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thành lập với tên
gọi là Công ty Nông Lâm Ngư trường Tm Chim, với mục đích là trồng tràm và khai thác
thủy sản, và vừa giữ lại được một phần hình ảnh của Đồng Tháp Mười xa xưa.
Năm 1986, loài sếu đầu đỏ (chim hạc, sếu cổ trụi), được tái phát hiện ở Tràm Chim.
Năm 1991, Tm Chim trở thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tràm Chim cấp tỉnh,
nhằm bảo tồn loài sếu đầu đỏ (Grus antigone sharpii).
Năm 1994, nơi đây trở thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tm Chim, cấp quốc gia,
theo Quyết định số 47/TTg ngày 2 tháng 2 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo
thông tư số 4991/KGVX, với diện tích 7.500 ha. Vào tháng 9 năm 1998, diện tích của
Vườn quốc gia Tm Chim được điều chỉnh lại là 7.588 ha.
Năm 1998, nơi đây trở thành Vườn quốc gia Tràm Chim theo Quyết định số
253/1998/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.
3) Chức năng
Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, bảo vệ
khu vực di trú cho các loài chim di cư, đặc biệt là loài chim sếu (Grus antigone)., bảo tồn
GVHD: Tr n Ch n B c Page 1
Vườn quốc gia Tràm Chim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vườn quốc gia Tràm Chim - Người đăng: my-tran-tang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Vườn quốc gia Tràm Chim 9 10 684