Ktl-icon-tai-lieu

Xác định dư lượng kháng sinh Floquinolon trong nước, bùn và tôm tại khu vực nuôi tôm quảng canh Giao An, Giao Thủy, Nam Định

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1 (2015) 1-7

Xác định dư lượng kháng sinh Floquinolon trong nước,
bùn và tôm tại khu vực nuôi tôm quảng canh Giao An,
Giao Thủy, Nam Định
Dương Hồng Anh*, Phạm Ngọc Hà
1

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững (CETASD),
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQĐHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 04 tháng 3 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 25 tháng 3 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 18 tháng 3 năm 2015

Tóm tắt: Các mẫu nước, bùn, tôm được lấy tại các điểm trong ao nuôi, dọc kênh và rừng ngập
mặn tiếp giáp ở khu vực nuôi tôm quảng canh thuộc xã Giao An, Giao Thủy, Nam Định vào hai
thời điểm thả tôm giống và thu hoạch. Dư lượng các kháng sinh Ciprofloxacin và Norfloxacin
được phân tích trong các mẫu sử dụng phương pháp chiết pha rắn, chiết lỏng áp suất cao và sắc ký
lỏng hiệu năng cao/ detector huỳnh quang. Chỉ có dư lượng Ciprofloxacin được tìm thấy trong
nước và bùn ở các khoảng nồng độ 0,06 – 0,35 µg/L và 0,22 – 0,40 µg/g tương ứng. Kết quả phân
tích tại thời điểm đầu vụ nuôi tôm chỉ ra việc sử dụng Ciprofloxacin trong nuôi trồng thủy sản.
Tuy nhiên, vào thời điểm thu hoạch, kết quả không được xác nhận rõ ràng do trước đó đã có bão.
Trong mẫu tôm sản phẩm thu tại khu vực này không phát hiện thấy Ciprofloxacin và Norfloxacin.
Từ khóa: kháng sinh floquinolon, nuôi trồng thủy sản, mẫu nước, bùn, tôm.

nhiễm môi trường và sự phát triển của dịch
bệnh, … Việc sử dụng kháng sinh trong nuôi
trồng thủy sản không đúng theo quy định về
chủng loại, liều lượng, thời gian có thể làm ảnh
hưởng tới chất lượng tôm cũng như có tác động
tiêu cực đến khả năng kháng dịch bệnh của tôm
và gây ô nhiễm môi trường [1].

1. Giới thiệu∗
Theo thống kê của Tổng cục Thủy sản, đến
năm 2011 sản lượng nuôi trồng thủy sản của
Việt Nam đạt 3 triệu và xuất khẩu thủy sản đã
đạt mức 6,118 tỷ USD đứng thứ hai trong các
mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam (sau dầu
khí), trong đó tôm xuất khẩu chiếm hơn 50%.
Sự phát triển nhanh chóng của nghề nuôi tôm ở
Việt Nam đã và đang đặt ra những vấn đề môi
trường trước mắt và lâu dài như suy thoái rừng
ngập mặn, mất cân bằng sinh thái, nguy cơ ô

Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu
xác định dư lượng hai kháng sinh thuộc nhóm
Floquinolon là Ciprofloxacin and Norfloxacin
trong các mẫu nước và bùn lấy tại khu vực nuôi
tôm quảng canh thuộc xã Giao An, Giao Thủy,
Nam Định tại thời điểm bắt đầu vụ tôm và sau
khi thu hoạch cũng như tôm thành phẩm.

_______
∗

Tác giả l...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 31, S 1 (2015) 1-7
1
Xác định dư lượng kháng sinh Floquinolon trong nước,
bùn và tôm ti khu vc nuôi tôm qung canh Giao An,
Giao Thy, Nam Định
Dương Hng Anh
*
, Phm Ngc Hà
1
Trung tâm Nghiên cu Công ngh môi trường và Phát trin bn vng (CETASD),
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQĐHN, 334 Nguyn Trãi, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 04 tháng 3 năm 2014
Chnh sa ngày 25 tháng 3 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tóm tt: Các mu nước, bùn, tôm được ly ti các đim trong ao nuôi, dc kênh rng ngp
mn tiếp giáp khu vc nuôi tôm qung canh thuc Giao An, Giao Thy, Nam Đnh vào hai
thi đim th tôm ging thu hoch. Dư lượng các kháng sinh Ciprofloxacin Norfloxacin
được phân tích trong các mu s dng phương pháp chiết pha rn, chiết lng áp sut cao và sc
lng hiu năng cao/ detector hunh quang. Ch dư lượng Ciprofloxacin được m thy trong
nước và bùn các khong nng độ 0,06 – 0,35 µg/L và 0,22 0,40 µg/g tương ng. Kết qu phân
tích ti thi đim đầu v nuôi m ch ra vic s dng Ciprofloxacin trong nuôi trng thy sn.
Tuy nhiên, vào thi đim thu hoch, kết qu không được c nhn rõ ràng do trước đó đã bão.
Trong mu tôm sn phm thu ti khu vc này không phát hin thy Ciprofloxacin và Norfloxacin.
T khóa: kháng sinh floquinolon, nuôi trng thy sn, mu nước, bùn, tôm.
1. Gii thiu
Theo thng ca Tng cc Thy sn, đến
năm 2011 sn lượng nuôi trng thy sn ca
Vit Nam đạt 3 triu xut khu thy sn đã
đạt mc 6,118 t USD đứng th hai trong c
mt hàng xut khu ca Vit Nam (sau du
khí), trong đó tôm xut khu chiếm hơn 50%.
S phát trin nhanh chóng ca ngh nuôi tôm
Vit Nam đã đang đặt ra nhng vn đề môi
trường trước mt và lâu dài như suy thoái rng
ngp mn, mt n bng sinh thái, nguy cơ ô
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-912380373.
Email: hoanggianga0@gmail.com
nhim môi trường và s phát trin ca dch
bnh, Vic s dng kháng sinh trong nuôi
trng thy sn không đúng theo quy định v
chng loi, liu lượng, thi gian th làm nh
hưởng ti cht lượng tôm cũng như tác động
tiêu cc đến kh năng kháng dch bnh ca tôm
và gây ô nhim môi trường [1].
Bài báo này s trình bày kết qu nghiên cu
xác định dư lượng hai kháng sinh thuc nhóm
Floquinolon là Ciprofloxacin and Norfloxacin
trong các mu nước và bùn ly ti khu vc nuôi
tôm qung canh thuc Giao An, Giao Thy,
Nam Định ti thi đim bt đầu v tôm sau
khi thu hoch cũng như tôm thành phm.
Xác định dư lượng kháng sinh Floquinolon trong nước, bùn và tôm tại khu vực nuôi tôm quảng canh Giao An, Giao Thủy, Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định dư lượng kháng sinh Floquinolon trong nước, bùn và tôm tại khu vực nuôi tôm quảng canh Giao An, Giao Thủy, Nam Định - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xác định dư lượng kháng sinh Floquinolon trong nước, bùn và tôm tại khu vực nuôi tôm quảng canh Giao An, Giao Thủy, Nam Định 9 10 833