Ktl-icon-tai-lieu

Xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn vật liệu trong nước và nước ngoài

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. më ®Çu
1.1.tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Ng« mét trong ba c©y ngò cèc chñ yÕu, cung cÊp l¬ng thùc cho
loµi ngêi trªn toµn thÕ giíi. Ng« lµ c©y l¬ng thùc nu«i sèng gÇn 1/3 sè d©n
trªn toµn thÕ giíi, ë mét sè níc nh Mehico, Peru, Kenia …v .v ..sö dông
ng« lµ l¬ng thùc chÝnh, tÊt c¶ c¸c níc trång ng« ®Òu ¨n ng« nhng ë møc
®é kh¸c nhau. Ngoµi ra ng« cßn cung cÊp phÇn lín thøc ¨n cho nghµnh ch¨n
nu«i vµ cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt cån, tinh bét, dÇu,
glucoza, b¸nh kÑo. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c©y ng« ®îc coi lµ c©y thùc phÈm,
ngêi ta sö dông b¾p ng« bao tö lµm rau cao cÊp.
Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû 20 nghÒ trång ng« trªn thÕ giíi ®· cã
nh÷ng bíc ph¸t triÓn kú diÖu nhê øng dông réng r·i c«ng nghÖ u thÕ lai,
kü thuËt n«ng häc tiªn tiÕn vµ nh÷ng thµnh tùu cña c«ng nghÖ sinh häc,
c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n..v..v. ë c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tû
lÖ sö dông gièng ng« lai lµ 100% cßn ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn tû lÖ nµy
chØ ®¹t 38%. Theo sè liÖu cña CIMMYT th× niªn vô 2001 - 2002 toµn thÕ
giíi trång kho¶ng 140 triÖu ha ng« víi n¨ng suÊt b×nh qu©n kho¶ng 4,3tÊn /
ha vµ tû lÖ sö dông gièng ng« lai kho¶ng 63 – 65%. Niªn vô 2002- 2003 nhê
cã më réng diÖn tÝch nªn tæng s¶n lîng ®¹t kho¶ng 684,7 triÖu tÊn. Mü lµ
quèc gia cã diÖn tÝch vµ s¶n lîng ng« lín nhÊt thÕ giíi ®¹t 29,1 triÖu ha,
n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t 8,5tÊn/ha n¨ng suÊt c¸ biÖt ®· ®¹t 25,4 tÊn/ha, sö
dông 100% lµ gièng ng« lai mµ phÇn lín lµ lai ®¬n( dÉn theo) [32].
ë ViÖt Nam, Ng« lµ c©y l¬ng thùc ®øng thø hai sau c©y lóa, ®îc trång
phæ biÕn trªn nhiÒu vïng sinh th¸i trong c¸c thêi vô kh¸c nhau. §Æc biÖt víi
®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt nh h¹n, rÐt, n¾ng nãng, bÊt thuËn cho c©y
trång kh¸c th× c©y ng« ®îc coi lµ c©y mµu chÝnh trong s¶n xuÊt.
1
Xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn vật liệu trong nước và nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn vật liệu trong nước và nước ngoài - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn vật liệu trong nước và nước ngoài 9 10 791