Ktl-icon-tai-lieu

Xác định kiểu gen EndothelinB Receptor quy định màu lông trắng của ngựa

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC ĐỊNH KIỂU GEN ENDOTHELIN-B RECEPTOR (EDNRB) QUY ĐỊNH
MÀU LÔNG TRẮNG CỦA NGỰA
Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Trần Xuân Hoàn, Phạm Thị Phương Mai,
Trần Xuân Toàn, Giang Thị Thanh Nhàn, Trịnh Thị Thảo, Tạ Văn Cần
Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật
TÓM TẮT
Ngựa Bạch là đối tượng vật nuôi có giá trị kinh tế cao và cũng là nguồn dược
liệu quý dùng để chữa trị một số chứng bệnh nan y ở người. Đề tài tiến hành xác định
kiểu gen Endothelin-B Receptor (EDNRB) quy định màu lông trắng của ngựa giúp
phân biệt ngựa bạch với ngựa bạch tạng, trong đó ngựa bạch tạng mang đột biến thay
thế hai nucleotit TC353-354AG (gây ra Hội chứng chết ở ngựa con màu trắng –
Overo Lethal White Foal). Tiến hành lấy mẫu máu và tách ADN 50 cá thể ngựa trắng
chia làm hai nhóm, nhóm 1 gồm 42 cá thể ngựa bạch và nhóm 2 gồm 8 cá thể ngựa
trắng nghi ngờ bị bạch tạng. Phân tích kiểu gen EDNRB bằng phương pháp PCRRFLP sử dụng cặp mồi ps2/hex1 và cắt bởi enzyme giới hạn BfaI (Yang và cs, 1998)
kết quả thu được 100% ngựa mang gen đồng hợp tử ENEN. Tương tự kết quả giải
trình tự gen EDNRB cho thấy trình tự gen EDNRB của 50 cá thể ngựa đều giống
nhau không mang đột biến TC353-354AG. Qua các kết quả thu được cho thấy, 50 cá
thể ngựa đều có kiểu gen EDNRB quy định màu lông trắng bình thường không mang
đột biến, và 8 cá thể ngựa thuộc nhóm 2 không phải ngựa bạch tạng.
1. Đặt vấn đề
Các gen kiểm soát màu lông ngựa đã được nghiên cứu từ lâu. Tuy nhiên gần
đây các alen hay marker chức năng mới được phát hiện ở mức phân tử ADN. Các kết
quả nghiên cứu chỉ ra tính trạng màu lông trắng của ngựa do một số gen quy định
trong đó có gen EDNRB, gen KIT, gen W (Haase và cs, 2007, 2009).
Trong chăn nuôi ngựa, nhiều ngựa con sinh ra có kiểu hình màu lông trắng là
do bị bạch tạng. Điều này sẽ gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc phân biệt
giữa ngựa bạch và ngựa bạch tạng. Trong khi ngựa bạch có giá trị cao cả về dinh
dưỡng lẫn kinh tế thì ngựa bạch tạng lại không, chúng thường không có khả năng sinh
sản, ngựa con màu trắng sinh ra thường bị chết (hội chứng Overo Lethal White Foal
Syndrome-OLWFS) do mang kiểu gen đồng hợp tử về đột biến gen Endothelin B
receptor (thay thế 2 nucleotit TC >AG tại vị trí nucleotit 353-354) dẫn đến thay thế
axit amin Isoleucine thành Lysine tại vị trí 118 (Yang và cs, 1998; Santschi và cs,
1998; Metallinos và cs, 1998), không tìm thấy ngựa trưởng thành mang kiểu gen đồng
hợp tử này. Do đó, loại bỏ ngựa bạch tạng ra khỏi đàn ngựa bạch là mong muốn cấp

thiết của người ch...
XÁC ĐỊNH KIU GEN ENDOTHELIN-B RECEPTOR (EDNRB) QUY ĐỊNH
MÀU LÔNG TRNG CA NGA
Nguyn Th Qunh Châu, Trn Xuân Hoàn, Phm Th Phương Mai,
Trn Xuân Tn, Giang Th Thanh Nhàn, Trnh Th Tho, T Văn Cn
Phòng thí nghim trng đim công ngh tế bào động vt
TÓM TT
Nga Bch là đối tượng vt nuôi giá tr kinh tế cao và cũng ngun dược
liu quý dùng để cha tr mt s chng bnh nan y người. Đề tài tiến hành xác định
kiu gen Endothelin-B Receptor (EDNRB) quy định màu lông trng ca nga giúp
phân bit nga bch vi nga bch tng, trong đó nga bch tng mang đột biến thay
thế hai nucleotit TC353-354AG (gây ra Hi chng chết nga con màu trng
Overo Lethal White Foal). Tiến hành ly mu máu và tách ADN 50 th nga trng
chia làm hai nhóm, nhóm 1 gm 42 th nga bch nhóm 2 gm 8 th nga
trng nghi ng b bch tng. Phân tích kiu gen EDNRB bng phương pháp PCR-
RFLP s dng cp mi ps2/hex1 ct bi enzyme gii hn BfaI (Yang cs, 1998)
kết qu thu được 100% nga mang gen đồng hp t ENEN. Tương t kết qu gii
trình t gen EDNRB cho thy trình t gen EDNRB ca 50 th nga đều ging
nhau không mang đột biến TC353-354AG. Qua các kết qu thu được cho thy, 50 cá
th nga đều kiu gen EDNRB quy định màu lông trng nh thường không mang
đột biến, và 8 cá th nga thuc nhóm 2 không phi nga bch tng.
1. Đặt vn đề
Các gen kim soát màu lông nga đã được nghiên cu t lâu. Tuy nhiên gn
đây các alen hay marker chc năng mi được phát hin mc phân t ADN. Các kết
qu nghiên cu ch ra tính trng màu lông trng ca nga do mt s gen quy định
trong đó có gen EDNRB, gen KIT, gen W (Haase và cs, 2007, 2009).
Trong chăn nuôi nga, nhiu nga con sinh ra kiu hình màu lông trng là
do b bch tng. Điu này s gây khó khăn cho người chăn nuôi trong vic phân bit
gia nga bch nga bch tng. Trong khi nga bch giá tr cao c v dinh
dưỡng ln kinh tế thì nga bch tng li không, chúng thường không có kh năng sinh
sn, nga con màu trng sinh ra thường b chết (hi chng Overo Lethal White Foal
Syndrome-OLWFS) do mang kiu gen đồng hp t v đột biến gen Endothelin B
receptor (thay thế 2 nucleotit TC >AG ti v trí nucleotit 353-354) dn đến thay thế
axit amin Isoleucine thành Lysine ti v t 118 (Yang cs, 1998; Santschi cs,
1998; Metallinos cs, 1998), không tìm thy nga trưởng thành mang kiu gen đồng
hp t này. Do đó, loi b nga bch tng ra khi đàn nga bch mong mun cp
Xác định kiểu gen EndothelinB Receptor quy định màu lông trắng của ngựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định kiểu gen EndothelinB Receptor quy định màu lông trắng của ngựa - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xác định kiểu gen EndothelinB Receptor quy định màu lông trắng của ngựa 9 10 464