Ktl-icon-tai-lieu

Xác định loài trong hỗn hợp bột thịt xương bằng phương pháp PCR

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC ĐỊNH LOÀI TRONG HỖN HỢP BỘT THỊT XƢƠNG BẰNG
PHƢƠNG PHÁP PCR
Nguyễn Văn Ba, Phạm Doãn Lân, Nguyễn Trọng Bình, Lê Quang Nam,
Trần Thị Thu Thủy, Lê Anh Quỳnh
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Tóm tắt
Phương pháp PCR với các cặp mồi đặc hiệu được sử dụng để xác định loài bò, lợn, gà trong hỗn hợp bột
thịt xương. Bột thịt xương của các loài bò, lợn và gà được pha trộn ở các tỷ lệ 5%, 2%, 1%, 0,5% trong các hỗn hợp
khác nhau. Các hỗn hợp mẫu này được tiến hành phân tích xác định loài bằng bằng phương pháp PCR với các cặp
mồi đặc trưng cho loài bò, lợn và gà. Sản phẩm PCR thu được các băng 271, 212, và 95 bp tương ứng với loài bò,
lợn, gà. Kết quả phân tích cho thấy ở tất cả các hỗn hợp bột thịt xương pha trộn đều xác định được loài một cách
chính xác bằng phương pháp PCR. Tỷ lệ thấp nhất có thể phát hiện được loài trong hỗn hợp bột thịt xương là ở mức
0,5%. Qua đó cho thấy, sử dụng phương pháp PCR để xác định loài trong hỗn hợp bột thịt xương cho kết quả nhanh
và chính xác, đây là một phương pháp kiểm soát hữu hiệu các sản phẩm bột thịt xương động vật trên thì trường.

1. Đặt vấn đề

Các loại thức ăn hay các sản phẩm được chế biến thành thức ăn tổng hợp thường được bổ
sung thêm một số loại thịt của các loài khác nhằm làm tăng lợi nhuận bất chính theo kiểu “treo
đầu dê bán thịt chó”. Ví dụ như thịt lợn có thể được bổ sung thêm vào các sản phẩm được chế
biến từ thịt bò hoặc thịt bê (Chen và CS, 1998). Tương tự, trong các loại sản phẩm thức ăn sử
dụng làm nguồn cung cấp protein cho động vật chế biến từ cá có thể có các loại thịt bò hay
xương bò dẫn đến việc lây nhiễm một số bệnh như: bệnh bò điên (Mackie, 1999). Việc xác định
các loài có thể thực hiện bằng nhiều các phương pháp khác nhau. Phân loại chủ yếu dựa trên các
phương pháp sinh học phân tử như: phân tích về mặt hóa học của hệ thỗng miễn dịch đối với
mẫu tươi, xét nghiệm miễn dịch, điện di… (Zerifi và CS, 1991), phân tích các acid béo (Verbeke
và Brabander, 1980) hoặc xác định vi cấu trúc của các loại thức ăn (Koolmees, 1999). Tuy nhiên
các phương pháp này thường phải xác định trong thời gian dài hoặc kém chính xác. Vì vậy việc
sử dụng acid nucleic là cơ sở để đánh giá và xác định loài được sử dụng nhiều hơn và trở nên
phổ biến hơn. Tác giả Irfan và cộng sự (2007) đã sử dụng lỹ thuật PCR đặc hiệu để xác định các
loài ngựa, chó, mèo, bò, cừu, lợn, dê trong hỗn hợp thức ăn.. Tác giả Martin (2007) công bố có
thể sử dụng phương pháp PCR đặc hiệu để nhân biết thành phần loài gà, ngỗng, vịt...
XÁC ĐỊNH LOÀI TRONG HỖN HỢP BỘT THỊT XƢƠNG BẰNG
PHƢƠNG PHÁP PCR
Nguyễn Văn Ba, Phạm Doãn Lân, Nguyễn Trọng Bình, Lê Quang Nam,
Trần Thị Thu Thủy, Lê Anh Quỳnh
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Tóm tt
Phương pháp PCR với các cặp mồi đặc hiệu được sử dụng để xác định loài bò, lợn, gà trong hỗn hợp bột
thịt xương. Bột thịt xương của các loài bò, lợn và gà được pha trộn ở các tỷ lệ 5%, 2%, 1%, 0,5% trong các hỗn hợp
khác nhau. Các hỗn hợp mẫu này được tiến hành phân tích xác định loài bằng bằng phương pháp PCR với các cặp
mồi đặc trưng cho loài bò, lợn và gà. Sản phẩm PCR thu được các băng 271, 212, và 95 bp tương ứng với loài bò,
lợn, gà. Kết quả phân tích cho thấy ở tất cả các hỗn hợp bột thịt xương pha trộn đều xác định được loài một cách
chính xác bằng phương pháp PCR. Tỷ lệ thấp nhất có thể phát hiện được loài trong hỗn hợp bột thịt xương là ở mức
0,5%. Qua đó cho thấy, sử dụng phương pháp PCR để xác định loài trong hỗn hợp bột thịt xương cho kết quả nhanh
và chính xác, đây là một phương pháp kiểm soát hữu hiệu các sản phẩm bột thịt xương động vật trên thì trường.
1. Đặt vn đề
Các loại thức ăn hay các sản phẩm được chế biến thành thức ăn tổng hợp thường được bổ
sung thêm một số loại thịt của các loài khác nhằm làm tăng lợi nhuận bất chính theo kiểu “treo
đầu dê bán thịt chó”. Ví dụ như thịt lợn có thể được bổ sung thêm vào các sản phẩm được chế
biến từ thịt bò hoặc thịt bê (Chen và CS, 1998). Tương tự, trong các loại sản phẩm thức ăn sử
dụng làm nguồn cung cấp protein cho động vật chế biến từ cá có thể có các loại thịt bò hay
xương bò dẫn đến việc lây nhiễm một số bệnh như: bệnh bò điên (Mackie, 1999). Việc xác định
các loài có thể thực hiện bằng nhiều các phương pháp khác nhau. Phân loại chủ yếu dựa trên các
phương pháp sinh học phân tử như: phân tích về mặt hóa học của hệ thỗng miễn dịch đối với
mẫu tươi, xét nghiệm miễn dịch, điện di… (Zerifi và CS, 1991), phân tích các acid béo (Verbeke
và Brabander, 1980) hoặc xác định vi cấu trúc của các loại thức ăn (Koolmees, 1999). Tuy nhiên
các phương pháp này thường phải xác định trong thời gian dài hoặc kém chính xác. Vì vậy việc
sử dụng acid nucleic là cơ sở để đánh giá và xác định loài được sử dụng nhiều hơn và trở nên
phổ biến hơn. Tác giả Irfan và cộng sự (2007) đã sử dụng lỹ thuật PCR đặc hiệu để xác định các
loài ngựa, chó, mèo, bò, cừu, lợn, dê trong hỗn hợp thức ăn.. Tác giả Martin (2007) công bố có
thể sử dụng phương pháp PCR đặc hiệu để nhân biết thành phần loài gà, ngỗng, vịt, gà tây trong
hỗn hợp bằng các cặp mồi đặc trưng cho loài. Các kết quả đã chỉ ra rằng có thể xác định chính
xác được các loài có trong hỗn hợp bột thịt, xương.
Ở Việt Nam trong những năm gần đây nhiều nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học
phân tử nhằm hỗ trợ chọn và cải tiến giống cây trồng và động vật nuôi có năng suất cao đã thu
được thành tựu đáng kể. Tuy nhiên việc sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP và kỹ thuật PCR với các
mồi đặc hiệu cho loài để xác định được các loài có trong thành phần thức ăn vật nuôi đang được
quan tâm, nhưng chưa có công trình nào được công bố về tỉ lệ thịt của loài nào đó xuất hiện
trong hỗn hợp thức ăn là bao nhiêu thì mới có thể phát hiện được bằng kỹ thuật PCR. Vì vậy
Xác định loài trong hỗn hợp bột thịt xương bằng phương pháp PCR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định loài trong hỗn hợp bột thịt xương bằng phương pháp PCR - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xác định loài trong hỗn hợp bột thịt xương bằng phương pháp PCR 9 10 104