Ktl-icon-tai-lieu

Xác định sự sai khác di truyền và khả năng đáp ứng miễn dịch của gà ác đối với vaccine gumboro

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 2 lần
XÁC ĐỊNH SỰ SAI KHÁC DI TRUYỀN VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA
GÀ ÁC ĐỐI VỚI VACCINE GUMBORO
Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Trần Xuân Hoàn, Phạm Thị Phƣơng Mai,
Trần Xuân Toàn, Nguyễn Thị Nga
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Tóm tắt
Thí nghiệm trên 50 cá thể gà Ác thuần (40 con thí nghiệm, 10 con đối chứng) về khả năng đáp ứng vacxin
Gumboro liên quan tới sự sai khác di truyền gen BF, Interferon γ. Tại thời điểm sau khi nhỏ vacxin 20 và 60 ngày,
lấy máu gà kiểm tra hiệu giá kháng thể, kết quả HI=2215, HI=2997 tương ứng hai thời điểm lấy mẫu trên, tuy nhiên
sự sai khác là không đáng kể (P>0,05). Từ kết quả phân tích đa hình gen BF và Interferon-γ bằng kỹ thuật PCRRFLP với tổng số 150 mẫu, sử dụng enzym giới hạn Tsp 509I và Bsr BI, chúng tôi đã thu được các kiểu gen mong
muốn: đa hình gen IFN γ: thu được hai kiểu gen (78%AA, 22%AG, 0%GG); 4 kiểu gen thu được từ phân tích đa
hình BF2 – cặp mồi CCI-8 (44%FF, 12%LF và 8%LL), cặp mồi CCI-9 (48%LL, 22%LF, 2%FF), trong đó xuất hiện
kiểu gen không bị cắt bởi enzym giới hạn, kiểu gen này chỉ có ở gà Ác của Việt Nam, không xuất hiện ở giống gà
Leghorn và Fayoumi đã nghiên cứu. Đây là một phát hiện mới, một đặc điểm riêng về mặt di truyền của giống gà
Ác Việt Nam. Giải trình tự đoạn exon 3 gen BF2 nhân lên từ cặp mồi CCI-9 phát hiện 45 điểm đa hình khác nhau.
Trong đó, phát hiện 2 điểm (Nu 104 G>T, Nu 196 A>G) đa hình là vị trí cắt của enzym Bsr BI. Bước đầu, chúng tôi
đã xác định được tổ hợp kiểu gen AAIFNFFCCI-8LLCCI-9, tổ hợp hai gen dị hợp tử và một gen đồng hợp tử có
mối liên quan với đáp ứng miễn dịch tốt với vacxin Gumboro.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc chọn lọc các giống vật nuôi có khả năng đáp ứng miễn dịch tốt đang là vấn đề quan
tâm của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới. Các gen MHC được các nhà khoa học về
giống gia cầm quan tâm nhiều là do chúng có mức độ đa hình cao và có mối liên kết với các tính
trạng kháng bệnh của gà. Các gen MHC mã hóa glycoprotein bề mặt tế bào gồm nhóm I, nhóm II
và nhóm IV hay tương ứng với B-F, B-L và B-G, có khả năng kháng bệnh đã được nghiên cứu
trên các giống vật nuôi nói chung và gia cầm nói riêng.
Qua các công trình nghiên cứu, nhiều nhà khoa học đã tìm thấy mối liên quan của đa hình
gen MHC của gà với sự kháng hay tính mẫn cảm với mầm bệnh (Susan J.Lamont 1989, Zekarias
2001), bao gồm các bệnh về vi khuẩn, ký sinh trùng và virút (Bacon, 1987). Nhiều kết quả
nghiên cứu đã chỉ ra tác động của các gen MHC (gen BF2) của gà đến khả năng đáp ứng miễn
dịch và kh...
XÁC ĐỊNH SỰ SAI KHÁC DI TRUYỀNKHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA
GÀ ÁC ĐỐI VỚI VACCINE GUMBORO
Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Trần Xuân Hoàn, Phạm Thị Phƣơng Mai,
Trần Xuân Toàn, Nguyễn Thị Nga
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Tóm tt
Thí nghiệm trên 50 cá thể gà Ác thuần (40 con thí nghiệm, 10 con đối chứng) về khả năng đáp ứng vacxin
Gumboro liên quan tới sự sai khác di truyền gen BF, Interferon γ. Tại thời điểm sau khi nhỏ vacxin 20 và 60 ngày,
lấy máu gà kiểm tra hiệu giá kháng thể, kết quả HI=2215, HI=2997 tương ứng hai thời điểm lấy mẫu trên, tuy nhiên
sự sai khác là không đáng kể (P>0,05). Từ kết quả phân tích đa hình gen BF và Interferon-γ bằng kỹ thuật PCR-
RFLP với tổng số 150 mẫu, sử dụng enzym giới hạn Tsp 509I và Bsr BI, chúng tôi đã thu được các kiểu gen mong
muốn: đa hình gen IFN γ: thu được hai kiểu gen (78%AA, 22%AG, 0%GG); 4 kiểu gen thu được từ phân tích đa
hình BF2 cặp mồi CCI-8 (44%FF, 12%LF và 8%LL), cặp mồi CCI-9 (48%LL, 22%LF, 2%FF), trong đó xuất hiện
kiểu gen không bị cắt bởi enzym giới hạn, kiểu gen này chỉ có ở gà Ác của Việt Nam, không xuất hiện ở giống gà
Leghorn và Fayoumi đã nghiên cứu. Đây là một phát hiện mới, một đặc điểm riêng về mặt di truyền của giống gà
Ác Việt Nam. Giải trình tự đoạn exon 3 gen BF2 nhân lên từ cặp mồi CCI-9 phát hiện 45 điểm đa hình khác nhau.
Trong đó, phát hiện 2 điểm (Nu 104 G>T, Nu 196 A>G) đa hình là vị trí cắt của enzym Bsr BI. Bước đầu, chúng tôi
đã xác định được tổ hợp kiểu gen AAIFNFFCCI-8LLCCI-9, tổ hợp hai gen dị hợp tử và một gen đồng hợp tử có
mối liên quan với đáp ứng miễn dịch tốt với vacxin Gumboro.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc chọn lọc các giống vật nuôi có khả năng đáp ứng miễn dịch tốt đang là vấn đề quan
tâm của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới. Các gen MHC được các nhà khoa học về
giống gia cầm quan tâm nhiều là do chúng có mức độ đa hình cao và có mối liên kết với các tính
trạng kháng bệnh của gà. Các gen MHC mã hóa glycoprotein bề mặt tế bào gồm nhóm I, nhóm II
và nhóm IV hay tương ứng với B-F, B-L và B-G, có khả năng kháng bệnh đã được nghiên cứu
trên các giống vật nuôi nói chung và gia cầm nói riêng.
Qua các công trình nghiên cứu, nhiều nhà khoa học đã tìm thấy mối liên quan của đa hình
gen MHC của gà với sự kháng hay tính mẫn cảm với mầm bệnh (Susan J.Lamont 1989, Zekarias
2001), bao gồm các bệnh về vi khuẩn, ký sinh trùng và virút (Bacon, 1987). Nhiều kết quả
nghiên cứu đã chỉ ra tác động của các gen MHC (gen BF2) của gà đến khả năng đáp ứng miễn
dịch và kháng bệnh như bệnh Gumboro, bệnh Marek (Schat 1994, Lakshmanan 1997, Kaufman
1998, Macklin 2002, Zhou 2003, Juul-Madsen 2006, Boonyanuwat 2006, Ewald 2006).
Bệnh viêm túi Bursa truyền nhiễm (bệnh Gumboro), là một bệnh truyền nhiễm cấp tính
nguy hiểm do Birnavirus gây ra. Bệnh thường xảy ra ở các đàn gà từ 3-8 tuần tuổi. Đây là một
trong những bệnh gây thiệt hại kinh tế lớn trong chăn nuôi gà.
Theo Zhou và cs (2001) gen Interferon-γ làm tăng khả năng biểu hiện các gen MHC gà
nhóm I và nhóm II. Zhou đã sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP phân tích đa hình vùng promoter của
gen IFN-γ cho thấy sự ảnh hưởng đáng kể của đa hình gen đến lượng kháng thể đáp ứng với
kháng nguyên hồng cầu cừu (SRBC) và Brucella abortus (BA).
Xác định sự sai khác di truyền và khả năng đáp ứng miễn dịch của gà ác đối với vaccine gumboro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định sự sai khác di truyền và khả năng đáp ứng miễn dịch của gà ác đối với vaccine gumboro - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xác định sự sai khác di truyền và khả năng đáp ứng miễn dịch của gà ác đối với vaccine gumboro 9 10 296