Ktl-icon-tai-lieu

Xác định tầm vóc thích hợp của bò địa phương trong điều kiện chăn nuôi và dinh dưỡng tại khu vực miền nùi phía Bắc Việt Nam.pd

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC ĐỊNH TẦM VÓC THÍCH HỢP CỦA BÒ ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN
CHĂN NUÔI VÀ DINH DƯỠNG TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
Đặng Đình Trung, 1Andre Markemann, Lê Thị Thanh Huyền, 1Anne Valle Zarate,
3
Boonlom Cheva-Isarakul và Vũ Chí Cương
2

Viện Chăn nuôi (NIAS), Việt Nam;
Đại học Hohenheim, Đức; 3Đại học Chiang Mai, Thái Lan
TÓM TẮT

Tại huyện Mai Sơn và Yên Châu của tỉnh Sơn La, 41 bò vàng Việt Nam có độ tuổi là
12 tháng, được phân loại thành hai nhóm có tầm vóc to (LFS) và bé (SFS) hoàn toàn ngẫu
nhiên theo mô hình thí nghiệm 2x3 nhằm tìm ra sự khác biệt về khối lượng và khả năng tăng
khối lượng giữa hai nhóm bò đó với 3 khẩu phần ăn khác nhau. Đồng thời, xác định hiệu quả
kinh tế của từng khẩu phần trên mỗi nhóm có tầm vóc khác nhau đó. Ba khẩu phần được áp
dụng trong thí nghiệm bao gồm rơm ủ urê (UTRS), bánh dinh dưỡng (UMMB) và khẩu phần
ăn hoàn chỉnh. Kết quả cho thấy có sự tương tác đáng kể giữa tầm vóc cơ thể và khẩu phần
ăn. Tầm vóc cơ thể đóng góp 31,76% biến động của ADG trong tháng thứ nhất; 74,97%
trong tháng thứ hai và 5,7% cho toàn bộ thời gian thí nghiệm. Khẩu phần ăn đóng góp
42,46%; 16,72% và 65,33% cho biến động ADG của tháng thứ nhất, tháng thứ 2 và toàn bộ
thời gian thí nghiệm. Tương tác giữa tầm vóc và khẩu phần ăn đóng góp 19,82% biến động
của ADG. Nhóm LFS có khối lượng cơ thể lúc 12 tháng tuổi nặng hơn 28,50% so với nhóm
SFS. Khi áp dụng UMMB, nhóm SFS có hiệu quả tốt hơn, trong khi áp dụng UTRS, nhóm
LFS có hiệu quả cao hơn. Nhóm LFS cần được cung cấp lượng thức ăn nhiều hơn với chất
lượng cao hơn so với thực tế để có thể phát huy hết tiềm năng tăng khối lượng của chúng.
Từ khóa: bò vàng, khẩu phần, phụ phẩm nông nghiệp, rơm ủ ure, miền núi phía Bắc
1. Đặt vấn đề
Nghiên cứu của Lê Thị Thanh Huyền và cs. (2010) tại Sơn La phát hiện ra một nhóm
bò có tầm vóc lớn hơn so với bò địa phương. Nhóm bò này đang được ưa chuộng bởi có kích
thước lớn hơn và có tốc độ tăng khối lượng (TKL) cao hơn so với bò địa phương. Du Plessis
và cs. (2005) cho biết gia súc có tầm vóc lớn thường được ưa chuộng hơn chủ yếu bởi ảnh
hưởng nhận thức rằng có mối tương quan thuận giữa tầm vóc lớn và tốc độ tăng khối lượng
nhanh.
Dinh dưỡng không phù hợp trong thời kỳ phát triển bò cái tơ có cả tác động tiêu cực
ngắn hạn và dài hạn đến năng suất bò thịt. Buttram và Willham (1989) cho thấy tầm vóc của
giống gia súc trong điều kiện cụ thể thường phụ thuộc vào các phương thức quản lý và điều
kiện dinh dưỡng. Ngoài ra, nó còn có tác động của tương tác giữa kiểu gen...
XÁC ĐỊNH TẦM VÓC THÍCH HỢP CỦA BÒ ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN
CHĂN NUÔI VÀ DINH DƯỠNG TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
Đặng Đình Trung,
1
Andre Markemann, Lê Thị Thanh Huyền,
1
Anne Valle Zarate,
3
Boonlom Cheva-Isarakul và Vũ Chí Cương
Viện Chăn nuôi (NIAS), Việt Nam;
2
Đại học Hohenheim, Đức;
3
Đại học Chiang Mai, Thái Lan
TÓM TẮT
Tại huyện Mai Sơn Yên Châu của tỉnh Sơn La, 41 vàng Việt Nam độ tuổi
12 tháng, được phân loại thành hai nhóm tầm vóc to (LFS) (SFS) hoàn toàn ngẫu
nhiên theo nh thí nghiệm 2x3 nhằm tìm ra sự khác biệt về khối lượng khả năng tăng
khối lượng giữa hai nhóm bò đó với 3 khẩu phần ăn khác nhau. Đồng thời, xác định hiệu qu
kinh tế của từng khẩu phần trên mỗi nhóm tầm vóc khác nhau đó. Ba khẩu phần được áp
dụng trong thí nghiệm bao gồm rơm urê (UTRS), bánh dinh dưỡng (UMMB) khẩu phần
ăn hoàn chỉnh. Kết quả cho thấy sự tương tác đáng kể giữa tầm c thkhẩu phần
ăn. Tầm vóc thể đóng góp 31,76% biến động của ADG trong tháng thứ nhất; 74,97%
trong tháng th hai và 5,7% cho toàn bộ thời gian thí nghiệm. Khẩu phần ăn đóng góp
42,46%; 16,72% 65,33% cho biến động ADG của tháng thứ nhất, tháng thứ 2 toàn bộ
thời gian thí nghiệm. Tương tác giữa tầm vóc khẩu phần ăn đóng góp 19,82% biến động
của ADG. Nhóm LFS khối lượng thể lúc 12 tháng tuổi nặng n 28,50% so với nhóm
SFS. Khi áp dụng UMMB, nhóm SFS hiệu quả tốt hơn, trong khi áp dụng UTRS, nhóm
LFS hiệu quả cao hơn. Nhóm LFS cần được cung cấp lượng thức ăn nhiều hơn với chất
lượng cao hơn so với thực tế để có thể phát huy hết tiềm năng tăng khối lượng của chúng.
Từ khóa
: bò vàng, khẩu phần, phụ phẩm nông nghiệp, rơm ủ ure, miền núi phía Bắc
1. Đặt vấn đề
Nghiên cứu của Thị Thanh Huyền cs. (2010) tại Sơn La phát hiện ra một nhóm
bò có tầm vóc lớn hơn so với bò địa phương. Nhóm bò này đang được ưa chuộng bởi kích
thước lớn hơn có tốc độ tăng khối lượng (TKL) cao hơn so với địa phương. Du Plessis
cs. (2005) cho biết gia súc tầm c lớn thường được ưa chuộng hơn chủ yếu bởi ảnh
hưởng nhận thức rằng mối tương quan thuận giữa tầm vóc lớn tốc độ tăng khối lượng
nhanh.
Dinh dưỡng không phù hợp trong thời kỳ phát triển cái cả tác động tiêu cực
ngắn hạn dài hạn đến năng suất thịt. Buttram Willham (1989) cho thấy tầm vóc của
giống gia súc trong điều kiện cụ thể thường phthuộc vào các phương thức quản điều
kiện dinh dưỡng. Ngoài ra, n tác động của tương tác giữa kiểu gen và môi trường
(GxE). Nghiên cứu của Rina (2010) chỉ ra rằng mặc nguồn thức ăn cho gia súc Sơn La
vẫn đang bị thiếu hụt, đặc biệt trong mùa khô, nhưng các phụ phẩm nông nghiệp vẫn còn
bị bphí, chưa được tận dụng làm thức ăn cho gia súc nhai lại. Nguồn thức ăn chăn nuôi
không đủ không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tăng khối lượng thấp tlệ tử vong cao trong
Xác định tầm vóc thích hợp của bò địa phương trong điều kiện chăn nuôi và dinh dưỡng tại khu vực miền nùi phía Bắc Việt Nam.pd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định tầm vóc thích hợp của bò địa phương trong điều kiện chăn nuôi và dinh dưỡng tại khu vực miền nùi phía Bắc Việt Nam.pd - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xác định tầm vóc thích hợp của bò địa phương trong điều kiện chăn nuôi và dinh dưỡng tại khu vực miền nùi phía Bắc Việt Nam.pd 9 10 448