Ktl-icon-tai-lieu

Xác định thời điểm dẫn tinh thích hợp cho trâu cái nội

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM DẪN TINH THÍCH HỢP CHO TRÂU CÁI
NỘI
Nguyễn Hữu Trà, Hàn Quốc Vương , 1Đinh Văn Cải,
2
Lưu Công Hòa1 và 3Hoàng Khắc Hải
Trung tâm Nghiên cứu và PTCN miền Núi (Viện Chăn Nuôi)
Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam; Trung tâm giống Chăn nuôi (Nghệ An);
Trung tâm NC và Ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi (Thanh Hóa)
TÓM TẮT
Thí nghiệm theo dõi xác định thời điểm phối giống thích hợp cho trâu cái
được thực hiện tại Thanh hoá, Nghệ An, Thái Nguyên từ tháng 4 năm 2010 đến tháng
9 năm 2011, theo dõi động dục tự nhiên của 107 trâu cái, từ trên 3 tuổi có khối lượng
từ 300 – 400 kg, tổ chức dẫn tinh cho trâu cái ở các thời điểm khác nhau cho kết quả:
Dẫn tinh trước 18 giờ từ khi động dục có tỷ lệ thụ thai 37,93% , từ 18- 30 giờ tỷ lệ thụ
thai cao nhất (53,85- 60,87 %) dẫn tinh sau 30 giờ tỷ lệ thụ thai16,67% .
Trâu cái được dẫn tinh 1 lần tỷ lệ thụ thai 47,89% , dẫn tinh cho trâu 2 lần cách
nhau 6-9 giờ cho tỷ lệ thu thai đạt cao nhất 66,67 %, dẫn tinh kép cách nhau 10-13 giờ
cho tỷ lệ thụ thai 51,85%. Trâu cái sinh sản bình thường dẫn tinh lần đầu chưa thụ
thai được theo dõi dẫn tinh trong các chu kỳ sau theo cho tỷ lệ thụ thai từ 28,5741,46%. Để nâng cao tỷ lệ sinh sản của đàn trâu nội các CBKT tiếp nhận và áp dụng
quy trình dẫn tinh kép cách nhau 6-9 giờ, trong khoảng thời gian 19- 28 giờ từ khi
trâu cái động dục.
Từ khoá: Phối giông trâu, phối giống thích hợp

1. Đặt vấn đề
Để tăng đàn trâu, một trong các vấn đề quan trọng phải được quan tâm đó là
sinh sản, chăn nuôi trâu sinh sản rất khó khăn bởi trâu có đặc điểm động dục thầm
kín.
Công tác cải tạo đàn trâu bằng việc chọn lọc nhân thuần và thụ tinh nhân tạo,
việc quản lý đực giống, theo dõi động dục nếu người chăn nuôi không được hướng
dẫn kỹ thuật theo dõi sinh sản, phát hiện động dục và tổ chức dẫn tinh kịp thời trâu sẽ
không được phối giống hoặc phối giống nhưng tỷ lệ đậu thai thấp. Chăn nuôi trâu của
nứớc ta trong những thập kỷ qua có nhiều thay đổi trong cơ chế quản lý có tới 97 %
số trâu được chăn nuôi và quản lý theo hộ nông dân, phần nhiều trâu cái nuôi riêng rẽ
nên việc phát hiện động dục và phối giống gặp nhiều khó khăn, trâu cái có tỷ lệ sinh
sản thấp, Nguyễn Đức Chuyên và cs (2003), trâu nội có tỷ lệ đẻ 49,5% tại Định Hoá
– Thái Nguyên, trong đó có nguyên nhân trâu cái không được phối giống do không
phát hiện động dục hoặc phối giống không đúng lúc làm cho tỷ lệ thụ thai thấp.. Trâu
ở nước ta tỷ lệ sinh sản hàng năm còn thấp, theo Đào Lan Nhi và cs (2004) Đàn trâu
cái sinh sản của chúng ta trong...
XÁC ĐỊNH THI ĐIM DN TINH THÍCH HP CHO TRÂU I
NI
Nguyn Hu Trà, Hàn Quc Vương ,
1
Đinh Văn Ci,
2
Lưu Công Hòa1 và
3
Hoàng Khc Hi
Trung tâm Nghiên cu và PTCN min Núi (Vin Chăn Nuôi)
Vin KHKT Nông nghip min Nam; Trung m ging Chăn nuôi (Ngh An);
Trung tâm NCng dng k thut chăn nuôi (Thanh Hóa)
TÓM TT
Thí nghim theo i xác định thi đim phi ging thích hp cho trâu i
được thc hin ti Thanh hoá, Ngh An, Thái Nguyên t tháng 4 năm 2010 đến tháng
9 năm 2011, theo dõi động dc t nhiên ca 107 trâu cái, t trên 3 tui khi lượng
t 300400 kg, t chc dn tinh cho trâu cái các thi đim khác nhau cho kết qu:
Dn tinh trước 18 gi t khi động dc có t l th thai 37,93% , t 18- 30 gi t l th
thai cao nht (53,85- 60,87 %) dn tinh sau 30 gi t l th thai16,67% .
Trâu cái được dn tinh 1 ln t l th thai 47,89% , dn tinh cho trâu 2 ln cách
nhau 6-9 gi cho t l thu thai đạt cao nht 66,67 %, dn tinh kép cách nhau 10-13 gi
cho t l th thai 51,85%. Trâu cái sinh sn bình thường dn tinh ln đầu chưa th
thai được theo dõi dn tinh trong các chu k sau theo cho t l th thai t 28,57-
41,46%. Để nâng cao t l sinh sn ca đàn tu ni c CBKT tiếp nhn áp dng
quy trình dn tinh p cách nhau 6-9 gi, trong khong thi gian 19- 28 gi t khi
trâu cái động dc.
T khoá: Phi giông trâu, phi ging thích hp
Xác định thời điểm dẫn tinh thích hợp cho trâu cái nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định thời điểm dẫn tinh thích hợp cho trâu cái nội - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xác định thời điểm dẫn tinh thích hợp cho trâu cái nội 9 10 160