Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi Trắc nghiệm Thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi lethuytrang1504-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 câu hỏi trắc nghiệm
TTCK saga.vn
Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái
phiếu đều được hưởng:
a. Lãi suất cố định
b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động
của công ty
c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ
đông
d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào
cống ty
Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có
mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh
nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy
hàng năm nhà đầu tư sẽ nhậnđược tiền
lãi là:
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: Cổ phiếu quỹ:
a. Được chia cổ tức.
b. Là loại cổ phiếu được phát hành và
được tổ chức phát hành mua lại trên thị
trường.
c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.
d. Là một phần cổ phiếu chưa được
phép phát hành.
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với
thị trường sơ cấp
a. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền
kinh tế.
b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thống.
c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu
thông.
d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu
quyết định

Câu 5: Thị trường thứ cấp
a. Là nơi các doanh nghiệp huy động
vốn trung và dài hạn thông qua việc
phát hành CP và TP
b. Là nơi mua bán các loại CK kém chất
lượng.
c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã
phát hành.
d. Là thị trường chứng khoán kém phát
triển
Câu 6: Đối với công chúng đầu tư, tài
liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ
đăng ký phát hành ra công chúng:
a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng
ký kinh doanh.
b. Danh sách và sơ yếu lý lịch tành viên
Hội đồng Quản Trị và Ban giám đốc.
c. Đơn xin phép phát hành.
d. Bản cáo bạch.
Câu 7: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương
thức khớp lệnh là:
a. Thời gian, giá, số lượng.
b. Giá, thời gian, số lượng.
c. Số lượng, thời gian, giá.
d. Thời gian, số lượng, giá.
Câu 8: Lệnh giới hạn là lệnh:
a. Được ưu tiên thực hiện trước các loại
lệnh khác
b. Được thực hiện tại mức giá mà người
đặt lệnh chỉ định
c. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
d. Người đặt bán và người đặt mua đều
có ưu tiên giống nhau.
Câu 9: Lệnh dùng để bán được đưa ra
a. Với giá cao hơn giá thị trường hiện
hành
b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện

hành
c. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá TT
hiện hành
d. Ngay tại giá trị trường hiện hành.
Câu 10: Lý do nào sau đây đúng với
bán khống chứng khoán:
a. Ngăn chặn sự thua lỗ
b. Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán
c. Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng
khoán
d. Hạn chế rủi ro
Câu 11: Các chỉ tiêu nào sau đây không
phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:
a. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh
lời của công ty
c. Tỷ số P/E
b. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh
toán của công ty
d. Chỉ số giá của thị trường chứng
khoán
Câu 12: Giao dịch ...
100 câu hỏi trắc nghiệm
TTCK saga.vn
Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái
phiếu đều được hưởng:
a. Lãi suất cố định
b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động
của công ty
c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ
đông
d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào
cống ty
Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có
mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh
nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy
hàng năm nhà đầu tư sẽ nhậnđược tiền
lãi là:
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: Cổ phiếu quỹ:
a. Được chia cổ tức.
b. Là loại cổ phiếu được phát hành và
được tổ chức phát hành mua lại trên thị
trường.
c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.
d. Là một phần cổ phiếu chưa được
phép phát hành.
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với
thị trường sơ cấp
a. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền
kinh tế.
b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thống.
c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu
thông.
d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu
quyết định
Câu 5: Thị trường thứ cấp
a. Là nơi các doanh nghiệp huy động
vốn trung và dài hạn thông qua việc
phát hành CP và TP
b. Là nơi mua bán các loại CK kém chất
lượng.
c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã
phát hành.
d. Là thị trường chứng khoánm phát
triển
Câu 6: Đối với công chúng đầu tư, tài
liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ
đăng ký phát hành ra công chúng:
a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng
ký kinh doanh.
b. Danh sách và sơ yếu lý lịch tành viên
Hội đồng Quản Trị và Ban giám đốc.
c. Đơn xin phép phát hành.
d. Bản cáo bạch.
Câu 7: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương
thức khớp lệnh là:
a. Thời gian, giá, số lượng.
b. Giá, thời gian, số lượng.
c. Số lượng, thời gian, giá.
d. Thời gian, số lượng, giá.
Câu 8: Lệnh giới hạn là lệnh:
a. Được ưu tiên thực hiện trước các loại
lệnh khác
b. Được thực hiện tại mức giá mà người
đặt lệnh chỉ định
c. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
d. Người đặt bán và người đặt mua đều
có ưu tiên giống nhau.
Câu 9: Lệnh dùng để bán được đưa ra
a. Với giá cao hơn giá thị trường hiện
hành
b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện
100 câu hỏi Trắc nghiệm Thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi Trắc nghiệm Thị trường chứng khoán - Người đăng: lethuytrang1504-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
100 câu hỏi Trắc nghiệm Thị trường chứng khoán 9 10 638