Ktl-icon-tai-lieu

134 câu Trắc nghiệm tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Nam
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế
1. Cơ sở hình thành tỷ giá hối ñoái của VND và ngoại tệ hiện nay là:
a. Ngang giá vàng
b. Ngang giá sức mua
c. So sánh sức mua ñối nội của VND và sức mua ñối ngoại của ngoại tệ
d. Do Nhà nước Việt Nam quy ñịnh
2. Phương pháp yết giá ngoại tệ ở VN là:
a. Phương pháp gián tiếp
b. Phương pháp trực tiếp
3. ðồng tiền nào là ñồng tiền yết giá trên thị trường
a. JPG
b. GBP
c. CHF
d. FRF
e. USD
f. DEM
g. SDR
h. VND
i. ECU
4. Tại London, Ngân hàng công bố tỷ giá GBP/Tokyo tăng từ 140,50 lên 150,60 là:
a. ðúng
b. Sai
c. Vừa ñúng vừa sai
5. FRF/VND = USD/VND : USD/VND là:
a. ðúng
b. Sai
6. ASK USD/FRF = BID USD/GBP * BID GBP/FRF là:
a. ðúng
b. Sai
7. Những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự biến ñộng của tỷ giá hối ñoái:
a. Lạm phát, giảm phát
b. Cung cầu ngoại hối
c. Tình hình thừa hay thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế
d. Mức chênh lệch giữa lãi suất của hai dòng tiền

e. Hàm lượng vàng của tiền tăng lên hay giảm ñi
f. Thu nhập thực tế tính theo ñầu người tăng lên
g. Mức chênh lệch lạm phát trong ñiều kiện:
g1) Kinh tế khép kín
g2) Kinh tế mở
8. Những loại nào ñược coi là ngoại hối ở nước ta:
a. Séc do NHVN phát hành bằng ngoại tệ
b. Hối phiếu ghi bằng USD
c. Séc ghi bằng VND do công ty A VN ký phát ñể trả nợ cho công ty B VN
d. Công trái quốc gia ghi bằng VND
e. L/C ngoại tệ
f. Cổ phiếu của công ty cổ phần VN phát hành bằng VND
g. Vàng bạc là ñồ trang sức
9. Tỷ giá sẽ là :
a. Bằng giá tỷ giá ñiện hối
b. Cao hơn tỷ giá ñiện hối
c. Thấp hơn tỷ giá ñiện hối
10. Tỷ giá nào là tỷ giá cơ sở :
a. Tỷ giá T/T
b. Tỷ giá M/T
c. Tỷ giá séc
d. Tỷ giá mở hay ñóng cửa
e. Tỷ giá Spot
f. Tỷ giá Forward
11. Cơ chế tỷ giá hối ñoái hiện nay là :
a. Tỷ giá cố ñịnh
b. Tỷ giá thả nổi
12. Chính sách chiết khấu do ngân hàng nào tiến hành :
a. NHNN
b. NHTM
13. Chính sách chiết khấu cao có tác dụng ñến :
a. Tỷ giá hối ñoái giảm xuống
b. Tỷ giá hối ñoái tăng lên
c. Khuyến khích ñầu tư nước ngoài
d. Chống lạm phát

14. Phá giá tiền tệ có tác ñộng ñến :
a. ðẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá
b. Giảm ñầu tư vào trong nước
c. Khuyến khích du lịch ra nước ngoài
d. Tỷ giá hối ñoái trở nên ổn ñịnh hơn
e. Có lợi cho nhà NK hàng hoá ở nước phá giá
15. Tỷ giá hối ñoái USD/VND có xu hướng tăng lên, ai là người có lợi :
a. Người XK hàng hoá
b. Người NK hàng hoá
c. Người ñầu tư nước ngoài vào VN
d. Khách du lịch ngoài quốc vào VN
16. Nâng giá tiền tệ có tác ñộng ñến :
a. ðẩy mạnh XK hàng hoá ra nước ngoài
b. Thúc ñẩy XK vốn ra nước ngoài
c. NK hàng hoá vào trong nước t...
Câu hi trc nghim môn Tài chính quc tế
1. Cơ s hình thành t giá hi ñi ca VND và ngoi t hin nay là:
a. Ngang giá vàng
b. Ngang giá sc mua
c. So sánh sc mua ñối ni ca VND và sc mua ñối ngoi ca ngoi t
d. Do Nhà nưc Vit Nam quy ñịnh
2. Phương pháp yết giá ngoi t VN là:
a. Phương pháp gián tiếp
b. Phương pháp trc tiếp
3. ðồng tin nào là ñồng tin yết giá trên th trường
a. JPG
b. GBP
c. CHF
d. FRF
e. USD
f. DEM
g. SDR
h. VND
i. ECU
4. Ti London, Ngân hàng công b t giá GBP/Tokyo tăng t 140,50 lên 150,60 là:
a. ðúng
b. Sai
c. Va ñúng va sai
5. FRF/VND = USD/VND : USD/VND là:
a. ðúng
b. Sai
6. ASK USD/FRF = BID USD/GBP * BID GBP/FRF là:
a. ðúng
b. Sai
7. Nhng nhân t nào nh hưởng ti s biến ñộng ca t giá hi ñoái:
a. Lm phát, gim phát
b. Cung cu ngoi hi
c. Tình hình tha hay thiếu ht ca cán cân thanh toán quc tế
d. Mc chênh lch gia lãi sut ca hai dòng tin
134 câu Trắc nghiệm tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
134 câu Trắc nghiệm tài chính quốc tế - Người đăng: Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
134 câu Trắc nghiệm tài chính quốc tế 9 10 967