Ktl-icon-tai-lieu

210 câu hỏi trắc nghiệm giám sát, định giá đấu thầu

Được đăng lên bởi nhokconan1992
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4015 lần   |   Lượt tải: 18 lần
[-] ĐÁP ÁN 210 CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIÁ...

1 trong 24© Công ty CP Đào tạo tư vấn xây dựng RDC

ĐÁP ÁN 210 CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIÁM SÁT, ĐỊNH GIÁ, ĐẤU
THẦU...
yCÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
TƯ VẤN GIÁM SÁT-CHỈ HUY TRƯỞNG-QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐỊNH GIÁ-ĐẤU THẦU
Câu 1: Chi phí quản lý dự án dùng để:
A). Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
B). Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
C). Cấp thẩm quyền tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
D. Đơn vị thi công tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
Câu 2: Người lãnh đạo hệ quản trị chất lượng của tổ chức cần:
A). Có kinh nghiệm công tác trong doanh nghiệp và trong nghề xây dựng
B). Điều hành trực tiếp việc làm sổ tay chất lượng, thủ tục chất lượng và thực thi .
C). Có vị trí trong tổ chức và có uy tín đối với những ngời đứng đầu các bộ phận.
D. Làm việc bán thời gian cho công việc này
E. Chỉ thực hiện công việc của người đứng đầu hệ quản lý chất lượng lúc nhàn rỗi
Câu 3: Bản vẽ hoàn công:
A) Là bản vẽ bộ phận công trình, công trình XD hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích
thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt
B Được người tư vấn thiết kế của chủ đầu tư ký tên xác nhận
C) Không phải là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì
D) Là chính bản vẽ thi công khi các kích thước, thông số thực tế thi công của bộ phận công trình xây dựng, công
trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công
Câu 4: Các giai đoạn xây dựng hệ quản lý chất lượng theo ISO 9000:
A Có 3 giai đoạn: khởi động, phát triển, vận hành
B Có 4 giai đoạn: khởi động, đào tạo, lấy chứng chỉ, áp dụng
C) Có 5 giai đoạn: khởi động, đào tạo, lấy chứng chỉ, điều chỉnh và sửa lỗi, vận hành
Câu 5: Sổ tay chất lượng:
A Là tài liệu mật của công ty
B) Là một tài liệu hướng dẫn cho các nhân viên của đơn vị về hệ chất lượng
C) Là một tài liệu hướng dẫn cho việc tập huấn / đào tạo các nhân viên mới
D Là tài liệu chỉ dành cho lãnh đạo
Câu 6 : Quy chuẩn xây dựng là:
A). Văn bản quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu, bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng, và
các giải pháp, các tiêu chuẩn được sử dụng để đạt các yêu cầu đó
B. Văn bản pháp chế không bắt buộc phải tuân thủ
C. Văn bản khuyến khích áp dụng cho mọi hoạt động xây dựng (quy hoạch, đầu tư xây dựng), mọi nguồn vốn đầu
tư, mọi hình thức xây dựng
Câu 7 : Tiêu chuẩn xây dựng c...
© Công ty CP Đào tạo tư vấn xây dựng RDC
ĐÁP ÁN 210U HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIÁM SÁT, ĐỊNH GIÁ, ĐẤU
THẦU...
yCÂU HỎI ÔN TP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
VN GIÁM SÁT-CHỈ HUY TRƯỞNG-QUẢN DỰ ÁN
ĐỊNH GIÁ-ĐU THẦU
Câu 1: Chi phí quản lý dự án dùng để:
A). Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản dự án
B). Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án
C). Cấp thẩm quyền tổ chức thực hiện các công việc quản dự án
D. Đơn vị thi công tổ chức thực hiện các công vic quảndự án
Câu 2: Người lãnh đạo hquản tr chất lượng của tổ chức cần:
A). Có kinh nghim công tác trong doanh nghiệp trong nghề xây dựng
B). Điều hành trực tiếp việc làm stay chất lượng, thủ tục chất lượng và thc thi .
C). vị trí trong tổ chức có uy tín đối với những ngời đứng đầu các bộ phận.
D. Làm việc bán thời gian cho công việc này
E. Ch thc hiện công việc của người đứng đầu hqun lý chất lượng lúc nhàn rỗi
Câu 3: Bản vhoàn công:
A) bản vẽ bộ phận công trình, công trình XD hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích
thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt
B Được người tư vấn thiết kế của ch đầu tư ký tên xác nhận
C) Không phảisđể thc hiện bảo hành và bảo trì
D) Là chính bản vẽ thi công khi các kích thước, thông số thực tế thi công của bộ phận công trình xây dựng, công
trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công
Câu 4: Các giai đoạn xây dựng hệ quản lý chất lượng theo ISO 9000:
A Có 3 giai đoạn: khi động, phát triển, vận hành
B Có 4 giai đoạn: khởi động, đào tạo, lấy chứng chỉ, áp dụng
C) Có 5 giai đoạn: khởi động, đào tạo, lấy chứng chỉ, điều chỉnh và sửa lỗi, vận hành
Câu 5: Sổ tay chất lượng:
A Là tài liệu mật của công ty
B) Là một tài liệu hướng dẫn cho các nhân viên của đơn vị về hệ chất lượng
C) Là một tài liệu hướng dẫn cho việc tập huấn / đào tạo các nhân viên mới
D Là tài liệu chdành cho lãnh đạo
Câu 6 : Quy chuẩn xây dựng là:
A). n bản quy định các yêu cầu kthuật tối thiểu, bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng,
các giải pháp, các tiêu chuẩn được sử dụng để đạt các yêu cầu đó
B. Văn bản pháp chế không bắt buộc phi tuân th
C. Văn bản khuyến khích áp dụng cho mọi hoạt động xây dựng (quy hoạch, đầu tư xây dựng), mọi nguồn vốn đầu
tư, mọi hình thức xây dựng
Câu 7 : Tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam là (hãy chọn những câu mà bạn cho là đúng):
A. Văn bản pháp chế bắt buộc phải tuân th
[-] ĐÁP ÁN 210 CÂU HI ÔN TẬP KIỂM TRA TRC NGHIỆM GIÁ...
http://www.rdc.vn/print.php?ID=76&page=CMCDT
1 trong 24
8/23/2012 12:01 PM
210 câu hỏi trắc nghiệm giám sát, định giá đấu thầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
210 câu hỏi trắc nghiệm giám sát, định giá đấu thầu - Người đăng: nhokconan1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
210 câu hỏi trắc nghiệm giám sát, định giá đấu thầu 9 10 564