Ktl-icon-tai-lieu

24 câu trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Ruồi Giấm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
1/ Điều gì sẽ xảy ra đối với GDP nếu cung tiền tăng lên 20% nhưng tốc độ
lưu thông tiền tệ (V) giảm 30%
a GDP giảm 16%
b GDP tăng 10%
c
GDP giảm 10%
d Một đáp số khác
2/ Chọn câu Đúng :
a Cổ tức là phần lợi nhuận mà DN dùng để thanh toán tiền lãi cho cổ đông
b Tăng, giảm lãi suất chiết khấu làm giảm, tăng khả năng cung ứng tiền của NH
trung ương
c
Lãi suất là phần lợi nhuận DN dùng để thanh toán cho trái chủ
d Cổ phiếu vô danh là cổ phiếu không ghi tên DN phát hành
3/ Chọn câu sai:
a Đối với bảo hiểm phi nhân thọ quỹ dự phòng sẽ được tích lũy, bổ sung qua các
năm.
b Tiền tệ ra đời và phát triển là xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi của sản xuất và lưu
thông hàng hóa.
c
Các chứng chỉ quĩ của quỹ đầu tư dạng đóng thường được niêm yết trên
SGDCK.
d Cả a và c đều sai.
4/ Nhận định về các kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ. Nhận định nào
sau đây đúng:
a Chính sách tiền tệ mở rộng -> giá nhà ở tăng -> giá trị tài sản thế chấp tăng ->
đầu tư giảm
b Chính sách tiền tệ mở rộng -> giá nhà ở tăng -> đầu tư tăng -> tổng cầu xã hội
tăng
c
Chính sách tiền tệ mở rộng -> giá nhà ở tăng -> sự giàu có gia đình giảm ->
tổng cầu xã hội tăng
d Chính sách tiền tệ mở rộng -> giá nhà ở giảm -> tổng cầu xã hội tăng
5/ Trong điều kiện kinh tế mở và theo điều kiện của Fisher, khi lãi suất nội
tệ là 12%; lãi suất ngoại tệ là 6%; tỷ giá hối đoái trước khi biến động lãi suấ
là 16.850. Vậy tỷ giá hối đoái sẽ là:
a 17.861
b 17.803
c
15.947
d 18.872
6/ Nhận định nào sau đây sai:
a Tất cả chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mở đều dưới hình thức cổ phiếu thường và
được niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán.
b Quỹ đầu tư mở sẵn sàng mua lại chứng chỉ theo giá trị thuần tại thời điểm giao
dịch.
c
Chứng chỉ quỹ đầu tư đóng dưới hình thức cổ phiếu ưu đãi hay cổ phiếu thường
và không được niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán
d Quỹ đầu tư đóng không tổ chức mua lại các chứng chỉ quỹ góp vốn đã phát
hành.
7/ Trong trường hợp các nhân tố khác không đổi, lạm phát kỳ vọng tăng sẽ
a Tăng mức cung trái phiếu
b Làm giảm nhu cầu vốn vay của người đi vay
c
Làm tăng giá trị hiện hành trái phiếu
d Gia giảm mức cung trái phiếu
8/ Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tăng trong dài hạn
a Mức giá nội địa tăng; hàng rào thương mại giảm; nhu cầu nhập khẩu tăng

b Mức giá nội địa giảm; hàng rào thương mại giảm; nhu cầu nhập khẩu tăng
c
Mức giá nội địa tăng...

 !"#!$!$%!&'!()*!+,!$#-
&,$+.!$!$/01234)*

5 
# 
6 
(+7!#89!:
 !"#$%&'()*(+
5 ,-*!./.!-!)0'#1
2!34
# 5*!. !"#$%&'((20
6 /!6+$'/!+7#
4+7!#8:
869:(&;<=!>$?@A3 BCD-:!=!'
E
5 ,)F2'G62&H!.I!!@J0'H!.63!
+K'E
# L=!M0'=!>!3$NK3G3 7D/27
OPE
6 '6)!'E
;+<!=!+#>#?'!+$!6@!#A#+B!+>#+$!$/C+<!=!+!DE
89!:
B)FQ2RSQRS2T/.RS
!3
5 B)FQ2RSQRS!3RS!H*

# B)FQ2RSQRS?!K'URS
!H*
6 B)FQ2RSQRS!H*
FE!?/!?!+$"3GD$+HE?/!#AI+HJ?+&KL$!-
$/&D(*M&KL$!EN$/&DO*M$P>+E>$,#?+5"!-!&KL
&DOCQF)C1<$P>+E>&D:
VEW
5 VEWX
# YEZ[V
6 WEWV\
O+<!=!+!DE8:
,.L=!>0'=!>!3Q)!$39U/!3G6
3 7D/'($T27T23G(E
5 ]!>!3Q^!'NL_(2T!NG&'(
$TE
# L=!>!3K$39U/!3!*'D/!3G
6+3 7D/'($T27T23G(
6 ]!>!3K+!'NL=!>K6*
E
RE!$,S!+TU#>#!+8!$?+>#?+.!VJ&N3U+>$?W7!$%!
,!2/!
5 5!!66'D0'3G6'D
# 52TF2/!
6 '!2/!
Q>#!+8!$!++,G!"!$P>+E>$%!$E!6D+N!
T'`2(34N`!!"a!
24 câu trắc nghiệm tài chính tiền tệ - Trang 2
24 câu trắc nghiệm tài chính tiền tệ - Người đăng: Ruồi Giấm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
24 câu trắc nghiệm tài chính tiền tệ 9 10 387