Ktl-icon-tai-lieu

422 câu trắc nghiệm TCDN

Được đăng lên bởi Dung Ly
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I - T NG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHI P
Câu 1: Thông thư ng công ty c ph n ư c s h u b i:
a. Các nhà qu n lý c a chính công ty
b. Các c ông
c. H i ng qu n tr
d. T t c các câu trên u úng
Câu 2: Các trung gian tài chính có th là:
a. Ngân hàng và liên ngân hàng
b. Các qu ti t ki m
c. Các công ty b o hi m
d. T t c các câu trên u úng
Câu 3: Lo i hình kinh doanh ư c s h u b i m t cá nhân duy nh t ư c g i là:
a. Công ty tư nhân
b. Công ty nh
c. Công ty h p danh
d. Ngư i nh n th u c l p
Câu 4: Qu n tr tài chính doanh nghi p có vai trò:.
a. Huy ng m b o y
và k p th i v n cho ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p.
b. T ch c s d ng v n ti t ki m và hi u qu
c. Giám sát, ki m tra ch t ch các m t ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p
d. Bao g m c a, b, c
Câu 5: Quy t nh u tư c a m t công ty còn ư c g i là:
a. Quy t nh tài tr
b. Quy t nh kh năng ti n m t
c. Quy t nh ngân sách v n
d. Không câu nào úng
Câu 6:
a.
b.
c.
d.

Nhân t nh hư ng n qu n tr tài chính doanh nghi p
S khác bi t v hình th c pháp lý t ch c DN
c i m kinh t k thu t c a ngành kinh doanh
Môi trư ng kinh doanh c a DN
T t c các câu trên

Câu 7: N i dung c a QTTCDN:
a. Tham gia ánh giá l a ch n các d án u tư và k ho ch kinh doanh
b. Xác nh nhu c u v n, t ch c huy ng các ngu n v n
áp ng nhu c u doanh nghi p
c. T ch c s d ng v n hi n có, qu n lý ch t ch các kho n thu chi m b o kh năng thanh toán
c a doanh nghi p
d. T t c các ý trên
Câu 8: Công ty c ph n có thu n l i so v i lo i hình công ty tư nhân và công ty h p danh b i vì:
a.
ư c mi n thu
b. Tách b ch gi a quy n s h u và quy n qu n lý
c. Trách nhi m vô h n
d. Các yêu c u báo cáo ư c gi m thi u
Câu 9: M c tiêu v tài chính c a m t công ty c ph n là
a. Doanh s t i a
b. T i a hóa l i nhu n

c. T i a hóa giá tr công ty cho các c ông
d. T i a hóa thu nh p cho các nhà qu n lý
Câu 10: Các trư ng h p dư i ây là nh ng ví d c a tài s n th c ngo i tr :
a. Máy móc thi t b
b. B t ng s n
c. Các lo i ch ng khoán
d. Thương hi u
Câu 11: M
a. T i
b. T i
c. T i
d. T i

c tiêu nào sau ây là phù h p nh t i v i nhà qu n tr tài chính m t công ty c ph n:
a hóa giá tr c phi u trên th trư ng c a công ty.
a hóa th ph n c a công ty
a hóa l i nhu n hi n t i c a công ty.
thi u hóa các kho n n c a công ty

Câu 12: V m t tài chính, DN nào ph i ch u trách nhi m vô h n v i các kho n n c a DN ?
a. Công ty c ph n
b. DN tư nhân
c. C a & b u úng
d. C a & b u sai
Câu 13. Trách nhi m h u h n là c i m quan tr ng c a:
a. Công ty tư nhân
b. Công ty h p danh
c. Công ty c ph n
d. T t c các câu...
CHƯƠNG I - TNG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHIP
Câu 1: Thông thường công ty c phn được s hu bi:
a. Các nhà qun lý ca chính công ty
b. Các c đông
c. Hi đồng qun tr
d. Tt c các câu trên đều đúng
Câu 2: Các trung gian tài chính có th là:
a. Ngân hàng và liên ngân hàng
b. Các qu tiết kim
c. Các công ty bo him
d. Tt c các câu trên đều đúng
Câu 3: Loi hình kinh doanh được s hu bi mt cá nhân duy nht được gi là:
a. Công ty tư nhân
b. Công ty nh
c. Công ty hp danh
d. Người nhn thu độc lp
Câu 4: Qun tr tài chính doanh nghip có vai trò:.
a. Huy động đảm bo đầy đủ và kp thi vn cho hot động kinh doanh ca doanh nghip.
b. T chc s dng vn tiết kim và hiu qu
c. Giám sát, kim tra cht ch các mt hot động sn xut kinh doanh ca doanh nghip
d. Bao gm c a, b, c
Câu 5: Quyết định đầu tư ca mt công ty còn được gi là:
a. Quyết định tài tr
b. Quyết định kh năng tin mt
c. Quyết định ngân sách vn
d. Không câu nào đúng
Câu 6: Nhân t nh hưởng đến qun tr tài chính doanh nghip
a. S khác bit v hình thc pháp lý t chc DN
b. Đặc đim kinh tế k thut ca ngành kinh doanh
c. Môi trường kinh doanh ca DN
d. Tt c các câu trên
Câu 7: Ni dung ca QTTCDN:
a. Tham gia đánh giá la chn các d án đầu tư và kế hoch kinh doanh
b. Xác định nhu cu vn, t chc huy động các ngun vn để đáp ng nhu cu doanh nghip
c. T chc s dng vn hin có, qun lý cht ch các khon thu chi đảm bo kh năng thanh toán
ca doanh nghip
d. Tt c các ý trên
Câu 8: Công ty c phn có thun li so vi loi hình công ty tư nhân và công ty hp danh bi vì:
a. Được min thuế
b. Tách bch gia quyn s hu và quyn qun lý
c. Trách nhim vô hn
d. Các yêu cu báo cáo được gim thiu
Câu 9: Mc tiêu v tài chính ca mt công ty c phn là
a. Doanh s ti đa
b. Ti đa hóa li nhun
422 câu trắc nghiệm TCDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
422 câu trắc nghiệm TCDN - Người đăng: Dung Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
422 câu trắc nghiệm TCDN 9 10 985