Ktl-icon-tai-lieu

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi leminh1793-gmail-com
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 3370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN
*****************

Câu l: Ngƣời sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều đƣợc hƣởng:
a. Lãi suất cố định
b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
c. Đƣợc quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tƣ vào cống ty
Câu 2: Nhà đầu tƣ mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa
6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tƣ sẽ nhận đƣợc tiền lãi là:
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: Cổ phiếu quỹ:
a. Đƣợc chia cổ tức.
b. Là loại cổ phiếu đƣợc phát hành và đƣợc tổ chức phát hành mua lại trên thị trƣờng.
c. Ngƣời sở hữu có quyền biểu quyết.
d. Là một phần cổ phiếu chƣa đƣợc phép phát hành.
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trƣờng sơ cấp
a. Làm tăng lƣợng vốn đầu tƣ cho nền kinh tế.
b. Làm tăng lƣợng tiền trong lƣu thống.
c. Không làm tăng lƣợng tiền trong lƣu thông.
d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định.
Câu 5: Thị trƣờng thứ cấp
a. Là nơi các doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát
hành cổ phiếu và trái phiếu.
b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lƣợng.
c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành.
d. Là thị trƣờng chứng khoán kém phát triển.

Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ
chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không đƣợc gọi là:
a. Bảo lãnh tất cả hoặc không.
b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa.
c. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.
d. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu.
Câu 7: Đối với công chúng đầu tƣ, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát
hành ra công chúng:
a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh.
b. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban giám đốc.
c. Đơn xin phép phát hành.
d. Bản cáo bạch.
Câu 8: Trật tự ƣu tiên lệnh theo phƣơng thức khớp lệnh là:
a. Thời gian, giá, số lƣợng.
b. Giá, thời gian, số lƣợng.
c. Số lƣợng, thời gian, giá.
d. Thời gian, số lƣợng, giá.
Câu 9: Lệnh giới hạn là lệnh:
a. Đƣợc ƣu tiên thực hiện trƣớc các loại lệnh khác
b. Đƣợc thực hiện tại mức giá mà ngƣời đặt lệnh chỉ định
c. Đƣợc thực hiện tại mức giá khớp lệnh
d. Ngƣời đặt bán và ngƣời đặt mua đều có ƣu tiên giống nhau.
Câu 10: Lệnh dùng để bán đƣợc đƣa ra
a. Với giá cao hơn giá thị trƣờng hiện hành
b. Với giá thấp hơn giá thị trƣờng hiện hành
c. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trƣờng hiện hành
d. Ngay tại giá trị trƣờng hiện hành.
Câu 11: Lý do nào sau đây đúng với bán khống ch...
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

*****************
Câu l: 


c. g

Câu 2:                 
6%lãi là:
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: C ph:
a. 
 
c. bi
d
Câu 4:  
a. .

c. 
d. Giá phát hành .
Câu 5: 
ug phát


c. .
.
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - Người đăng: leminh1793-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 9 10 224