Ktl-icon-tai-lieu

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN
VỀ CHỨNG KHOÁN
VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

MỤC LỤC

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM...................................................................................... 4
a. Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả b. Trước thuế .......................... 9
c. Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả d. Trước các cổ đông nắm giữ cổ
phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông .................................................................................... 9
Câu 75: Thị trường chứng khoán bao gồm ...................................................................... 20
Câu 76: Căn cứ và sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia làm......................... 20
Câu 78: 1 công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm .............. 20
Câu 80: Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công ty .................................... 20
Cầu 83: Phương thức phát hành qua đấu giá là ............................................................... 21
Câu 85: SGDCK là........................................................................................................... 22
I. Thị trường giao dịch tập trung....................................................................................... 22
Câu 87: Quỹ đầu tư theo nghị định 144 là ....................................................................... 22
Cậu 91: Đại diện giao dịch tại TTGDCK ........................................................................ 23
Cầu 92: TTGDCK tạm ngừng giao dịch của 1 loại chứng khoán khi ............................. 23
Câu 95: Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là .......................................... 24
Câu 96: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường thứ cấp ............. 24
Câu 100: Những CK nào được phép niêm yết tại TTGD ................................................ 25
Câu l02: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên giao dịch ............ 25
Câu l03: Người có giấy phép kinh doanh hành nghề CK được phép .............................. 25
I. DNNN............................................................................................................................ 26
II. Công ty liên doanh ....................................................................................................... 26
Câu l09: Quy trình đăng ký làm thành viên lưu ý của TTGDCK.................................... 27
Câu 110: Mở tài khoản lưu ký CK.................
TÀI LIU
500 CÂU HI TRC NGHIM CƠ BN
V CHNG KHOÁN
VÀ TH TRƯỜNG CHNG KHOÁN
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 9 10 937