Ktl-icon-tai-lieu

88 câu trắc nghiệm Thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Pisces0612
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Economy - Finance

Tài liệu tham khảo

ÔN TẬP MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
---o0o--1. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái của VND và ngoại tệ hiện nay là:
a. Ngang giá vàng
b. Ngang giá sức mua
c. So sánh sức mua đối nội của VND và sức mua đối ngoại của ngoại tệ
d. Do Nhà nước Việt Nam quy định
2. Phương pháp yết giá ngoại tệ ở VN là:
a. Phương pháp gián tiếp
b. Phương pháp trực tiếp
3. Đồng tiền nào là đồng tiền yết giá trên thị trường
a. JPG
b. GBP
c. CHF
d. FRF
e. USD
f. DEM
g. SDR
h. VND
i. ECU
4. Tại London, Ngân hàng công bố tỷ giá GBP/Tokyo tăng từ 140,50 lên 150,60 là:
a. Đúng
b. Sai
c. Vừa đúng vừa sai
5. FRF/VND = USD/VND : USD/VND là:
a. Đúng
b. Sai
6. ASK USD/FRF = BID USD/GBP * BID GBP/FRF là:
a. Đúng
b. Sai
7. Những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái:
a. Lạm phát, giảm phát
b. Cung cầu ngoại hối
c. Tình hình thừa hay thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế
d. Mức chênh lệch giữa lãi suất của hai dòng tiền
e. Hàm lượng vàng của tiền tăng lên hay giảm đi
f. Thu nhập thực tế tính theo đầu người tăng lên
g. Mức chênh lệch lạm phát trong điều kiện:
g1) Kinh tế khép kín

FTU



Economy - Finance

Tài liệu tham khảo

g2) Kinh tế mở
8. Những loại nào được coi là ngoại hối ở nước ta:
a. Séc do NHVN phát hành bằng ngoại tệ
b. Hối phiếu ghi bằng USD
c. Séc ghi bằng VND do công ty A VN ký phát để trả nợ cho công ty B VN
d. Công trái quốc gia ghi bằng VND
e. L/C ngoại tệ
f. Cổ phiếu của công ty cổ phần VN phát hành bằng VND
g. Vàng bạc là đồ trang sức
9. Tỷ giá sẽ là :
a. Bằng giá tỷ giá điện hối
b. Cao hơn tỷ giá điện hối
c. Thấp hơn tỷ giá điện hối
10. Tỷ giá nào là tỷ giá cơ sở :
a. Tỷ giá T/T
b. Tỷ giá M/T
c. Tỷ giá séc
d. Tỷ giá mở hay đóng cửa
e. Tỷ giá Spot
f. Tỷ giá Forward
11. Cơ chế tỷ giá hối đoái hiện nay là :
a. Tỷ giá cố định
b. Tỷ giá thả nổi
12. Chính sách chiết khấu do ngân hàng nào tiến hành :
a. NHNN
b. NHTM
13. Chính sách chiết khấu cao có tác dụng đến :
a. Tỷ giá hối đoái giảm xuống
b. Tỷ giá hối đoái tăng lên
c. Khuyến khích đầu tư nước ngoài
d. Chống lạm phát
14. Phá giá tiền tệ có tác động đến :
a. ĐNy mạnh xuất khNu hàng hoá
b. Giảm đầu tư vào trong nước
c. Khuyến khích du lịch ra nước ngoài
d. Tỷ giá hối đoái trở nên ổn định hơn
e. Có lợi cho nhà N K hàng hoá ở nước phá giá
15. Tỷ giá hối đoái USD/VN D có xu hướng tăng lên, ai là người có lợi :

FTU



Economy - Finance

a.
b.
c.
d.

Tài liệu tham khảo

N gười XK hàng hoá
N gười N K hàng hoá
N gười đầ...
ÔN TP MÔN THANH TOÁN QUC T
---o0o---
1. Cơ s hình thành t giá hi đoái ca VND và ngoi t hin nay là:
a. Ngang giá vàng
b. Ngang giá sc mua
c. So sánh sc mua đối ni ca VND và sc mua đối ngoi ca ngoi t
d. Do Nhà nước Vit Nam quy định
2. Phương pháp yết giá ngoi t VN là:
a. Phương pháp gián tiếp
b. Phương pháp trc tiếp
3. Đồng tin nào là đồng tin yết giá trên th trường
a. JPG
b. GBP
c. CHF
d. FRF
e. USD
f. DEM
g. SDR
h. VND
i. ECU
4. Ti London, Ngân hàng công b t giá GBP/Tokyo tăng t 140,50 lên 150,60 là:
a. Đúng
b. Sai
c. Va đúng va sai
5. FRF/VND = USD/VND : USD/VND là:
a. Đúng
b. Sai
6. ASK USD/FRF = BID USD/GBP * BID GBP/FRF là:
a. Đúng
b. Sai
7. Nhng nhân t nào nh hưởng ti s biến động ca t giá hi đoái:
a. Lm phát, gim phát
b. Cung cu ngoi hi
c. Tình hình tha hay thiếu ht ca cán cân thanh toán quc tế
d. Mc chênh lch gia lãi sut ca hai dòng tin
e. Hàm lượng vàng ca tin tăng lên hay gim đi
f. Thu nhp thc tế tính theo đầu người tăng lên
g. Mc chênh lch lm phát trong điu kin:
g1) Kinh tế khép kín
www.taichinh06.tk
Economy - Finance
Ti liu tham kho
FTU
88 câu trắc nghiệm Thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
88 câu trắc nghiệm Thanh toán quốc tế - Người đăng: Pisces0612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
88 câu trắc nghiệm Thanh toán quốc tế 9 10 661