Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng chính sách tiền tệ đến NHTM giai đoạn 2011 2014

Được đăng lên bởi Nhat Linh Phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài:
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Mở đầu:
- Sự cần thiết lựa chọn đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu: tổng quan về cstt, thực trạng, giải pháp
- phương pháp nghiên cứu (định tính, định lượng)
- ý nghĩa nghiên cứu (về mặt khoa học và thực tiễn)
- kết cấu đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CSTT
1.1.

Tìm hiểu chung về chính sách tiền tệ (phượng)

1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Tác động của cstt đến nền kinh tế, mục tiêu
1.2.

Các công cụ của cstt

1.2.1. Chính sách thị trường mở (tâm)
1.2.2. Chính sách tái cấp vốn (trâm)
1.2.3. Dự trữ bắt buộc (quân)
1.2.4. Hạn mức tín dụng (nguyên)
1.2.5. Quản lý lãi suất của NHTM (nhi)
1.2.6. Tỷ giá hối đoái (cúc)
Chương 2: TÁC ĐỘNG CỦA CSTT ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHTM VN 2011 ĐẾN
NAY
2.1. Năm 2011 (nhung, phượng, phương anh)
- Tình hình kinh tế

- chính sách tiền tệ thực thi
- kết quả đạt đc
2.2. Năm 2012: (tâm, nhi, quân)
2.3. Năm 2013: (cúc, trâm, linh, nguyên)
2.4. Nửa đầu năm 2014: (linh)
Chương 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ (linh, nhung)

...
Đề tài:
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Mở đầu:
- Sự cần thiết lựa chọn đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu: tổng quan về cstt, thực trạng, giải pháp
- phương pháp nghiên cứu (định tính, định lượng)
- ý nghĩa nghiên cứu (về mặt khoa học và thực tiễn)
- kết cấu đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CSTT
1.1. Tìm hiểu chung về chính sách tiền tệ (phượng)
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Tác động của cstt đến nền kinh tế, mục tiêu
1.2. Các công cụ của cstt
1.2.1. Chính sách thị trường mở (tâm)
1.2.2. Chính sách tái cấp vốn (trâm)
1.2.3. Dự trữ bắt buộc (quân)
1.2.4. Hạn mức tín dụng (nguyên)
1.2.5. Quản lý lãi suất của NHTM (nhi)
1.2.6. Tỷ giá hối đoái (cúc)
Chương 2: TÁC ĐỘNG CỦA CSTT ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHTM VN 2011 ĐẾN
NAY
2.1. Năm 2011 (nhung, phượng, phương anh)
- Tình hình kinh tế
Ảnh hưởng chính sách tiền tệ đến NHTM giai đoạn 2011 2014 - Trang 2
Ảnh hưởng chính sách tiền tệ đến NHTM giai đoạn 2011 2014 - Người đăng: Nhat Linh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ảnh hưởng chính sách tiền tệ đến NHTM giai đoạn 2011 2014 9 10 10