Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của đồng USD đến nền kinh tế Việt

Được đăng lên bởi Phương Mai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

*****

TIỂU LUẬN
Sự nghịch lý của giá trị đồng USD với mức huy động lãi suất USD tại Việt Nam
Giáo viên hướng dẫn:

Đỗ Mỹ Dung

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Phương Mai
Mã sinh viên:
Lớp :

13108100350
DHTN 7A3

LỜI NÓI ĐẦU
Mặc dù, FED nâng mức lãi suất lên 0.25% tạo tác động lớn đến giá USD cuối năm 2015 vừa
qua, nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn đưa ra quyết định hạ mức lãi suất tiền gửi USD xuống
0%. Nhận thấy, đây là vấn đề cấp thiết, cần được tìm hiểu và làm rõ nên em đã chọn đề tài tiểu luận:
Sự nghịch lý của giá trị đồng USD với mức huy động lãi suất USD tại Việt Nam.
Bài tiểu luận gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về huy động tiền gửi.
Chương II: Thực trạng đồng USD với nền kinh tế Việt Nam.
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả của mức huy động lãi suất USD .

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI
Ngân hàng thương mại (NHTM) là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch
vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều
chức năng tài chính nhất so với bất kì một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.
NHTM có 3 hoạt động cơ bản là huy động vốn, sử dụng vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính.
Ba hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và có vai trò quan trọng trong việc quyết
định sự thành công trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Trong đó, hoạt động huy động vốn góp phần tạo nên sự khác biệt so với các doanh nghiệp kinh
doanh trong lĩnh vực phi tài chính. NHTM sử dụng uy tín và điều kiện sẵn có của mình để tiến hành
huy động vốn. Hoạt động này tạo nguồn vốn cho NHTM, vì thế nó đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng
chất lượng hoạt động của ngân hàng. Mặc dù bị giới hạn về mức huy động vốn, nhưng nếu các NHTM
sử dụng tốt nguồn vốn này thì không những nguồn lợi của ngân hàng tăng lên mà còn tạo cho ngân
hàng uy tín ngày càng cao. Qua đó ngân hàng có thể mở rộng được vốn và qui mô hoạt động kinh
doanh của ngân hàng.
Nói cách khác, vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động được từ các tổ
chức kinh tế và cá nhân trong xã hội và được dùng làm vốn để kinh doanh. Vốn huy động là tài sản
thuộc các chủ sở hữu khác nhau, ngân hàng chỉ có quyền sử dụng và phải hoàn trả đúng gốc và lãi khi
đến hạn. Nguồn vốn này luôn biến động, tuy nhiên nó lại đóng vai trò rất lớn đối với mọi hoạt động của
ngân hàng. Đây là khoản vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn. Các hoạt động sử dụng
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
*****
TIỂU LUẬN
Sự nghịch lý của giá trị đồng USD với mức huy động lãi suất USD tại Việt Nam
Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Mỹ Dung
Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Phương Mai
Mã sinh viên: 13108100350
Lớp : DHTN 7A3
LỜI NÓI ĐẦU
Mặc dù, FED nâng mức lãi suất lên 0.25% tạo tác động lớn đến giá USD cuối năm 2015 vừa
qua, nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn đưa ra quyết định hạ mức lãi suất tiền gửi USD xuống
0%. Nhận thấy, đây là vấn đề cấp thiết, cần được tìm hiểu và làm rõ nên em đã chọn đề tài tiểu luận:
Sự nghịch lý của giá trị đồng USD với mức huy động lãi suất USD tại Việt Nam.
Bài tiểu luận gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về huy động tiền gửi.
Chương II: Thực trạng đồng USD với nền kinh tế Việt Nam.
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả của mức huy động lãi suất USD .
ảnh hưởng của đồng USD đến nền kinh tế Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của đồng USD đến nền kinh tế Việt - Người đăng: Phương Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ảnh hưởng của đồng USD đến nền kinh tế Việt 9 10 68