Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng hệ suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi để xử lý tri thức trong dự báo thị trường chứng khoán (Trương Hải Bằng)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2426 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

.nåeirt tùahp gnøac yøagn gnùôöh
ux ùoc øav cïoh aohk hnøagn täom hnøaht ûôrt õañ uáeihp åoc hcít nâahp yäav ìv hníhC .nûas ùahp náeñ
nãad ihk ùoc iïab táaht òb ões iïal cïôögn ,nùôl gnâoc hnøaht iïal gnam ões gnùuñ oùab ïöd uáeN .uáeihp
åoc ùaig náeib nãeid náeñ mâat nauq táar ïoh ùoñ od nùaohk gnùöhc hnaod hnik åeñ nùôl ùahk nàeit gnïôöl
täom gnïud ûös gnøôöht öt uàañ øahn ,oac or iûur øav iïôl hnis táahc hnít iùôv nùaohk gnùöhc öt uàaÑ
.táahn aûuq uäeih ùoc uáeihp åoc öt uàañ
hnòñ táeyuq náeñ iñ åeñ oac iøôl hnis gnêan ûahk mìt ,ial gnôöt gnort uáeihp åoc ùaig gnùôöh ux øav
uáeihp åoc ùaig àev oùab ïöd ar aöñ øal uâeit cïum iùôv ,uáeihp åoc ùaig oùab ïöd øav hcít nâahp cäeiv aûuc
táahc nûab àeñ náav cùac gnõöv méan iûahp uáeihp åoc öt uàañ øahn cùac nùaohk gnùöhc cïöv hnól gnorT
2. Baøi toaùn döï baùo chöùng khoaùn:

.náoum gnom uäeil õöd päat täom æx páax mèahn
neht fi øôm täaul cùac päat ar hnis øav nâeiv hnøaht møah cùac gnïöd yâax åeñ ial cïoh täaul gnïud ûös
) metsyS ecnerefnI yzzuF desab krowteN evitpadA(ihgn hcíht gnïam nâert aïöd øôm nãeid yus âeH
.)metsyS dirbyH (ial äeh
øal iïog – nùaoñ ïöd hnìh âom gnïöd yâax cäeiv gnort )øôm nãeid yus äeh øav ihgn hcíht gnïam( pùahp
gnôöhp 2 ûac aûuc áeht iïôl gnøud näac páeit hcùac täom yøab hnìrt oùab iøaB .oùab ïöd cùat gnâoc oøav
gnùuhc gnïud näav øav cùöht irt ùyl ûöx øal hníhc iøat gnort yøan täauht ók cùac aûuc hníhc måeiñ cëaÑ
.]8[ ,]4[ ,]3[ .gnïort nauq aûuq táek gnõöhn ar aöñ õañ mäeihgn
cïöht øav uùöc nâeihgn aûuq táeK .)CF-scitenrebyC laicnaniF( hníhc iøat cïoh nåeihk uàeiñ øal
iïog hníhc iøat cïöv hnól gnort iùôm näac páeit hcùac gnõöhn gnort täom øal cïoh yùam âehgn gnâoc cùaC
1. Giôùi thieäu

.laog siht rof snoitatimil lanoitatupmoc ylno era
ereht dna gnisimorp era )ESYN( egnahcxE kcotS tekraM kroY weN no stluser tnemirepxE
.metsyS ecnerefnI yzzuF desaB krowteN evitpadA desu ledoM .cipot lautca yrev si
snoitciderp tekram kcots .g.e sa noitacilppa laicnanif tsacaerof ni smetsys tnegilletni fo esu
ehT .scitenrebyC laicnaniF ni sloot gninrael enihcam fo noitacilppa eht htiw slaed repaP
.hnít yùam gnáoht äeh aûuc
hnìh uáac oøav cäouht ïuhp hnìh âom näeyul náauh naig iøôht nâeihn yut ,yäac nit gnùañ táar )ESYN(
kroY weN nùaohk gnùöhc gnøôört òht aûuc uäeil õöd nâert mäeihgn cïöht aûuq táeK .ihgn hcíht
gnïam nâert aïöd øôm nãeid yus äeH øal gnïud ûös hnìh âoM .nùaohk gnùöhc gnøôört òht cïöv hnól gnort
täeib cëañ ,nùôl táar nãeit cïöht aóhgn ùy ùoc hníhc iøat oùab ïöd gnort hnim gnâoht äeh cùac gn...
AÙP DUÏNG HEÄ SUY DIEÃN MÔØ DÖÏA TREÂN MAÏNG THÍCH NGHI ÑEÅ
XÖÛ LYÙ TRI THÖÙC TRONG DÖÏ BAÙO THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN
1. Giôùi thieäu
2. Baøi toaùn döï baùo chöùng khoaùn:
1
Áp dụng hệ suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi để xử lý tri thức trong dự báo thị trường chứng khoán (Trương Hải Bằng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng hệ suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi để xử lý tri thức trong dự báo thị trường chứng khoán (Trương Hải Bằng) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Áp dụng hệ suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi để xử lý tri thức trong dự báo thị trường chứng khoán (Trương Hải Bằng) 9 10 901