Ktl-icon-tai-lieu

Bài 7 : Hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư và xác định giá chuyển nhượng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG 7
HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM,
TRUNG TÂM ĐẦU TƯ &
XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

1

MỤC TIÊU HỌC TẬP


Giải thích tầm quan trọng của kế toán trách nhiệm trong việc
thực hiện mục tiêu của tổ chức.



Định nghĩa và cho thí dụ về các trung tâm trách nhiệm: Trung
tâm chi phí, Trung tâm doanh thu, Trung tâm lợi nhuận, Trung
tâm đầu tư.



Soạn thảo báo cáo thực hiện, mô tả dòng thông tin trong h ệ
thống kế toán trách nhiệm.



Tính được tỷ suất thu lợi trên vốn đầu tư (ROI) và thu nhập
thặng dư (RI).



Nắm được các biện pháp để tăng ROI.



Giải thích một số điểm thuận lợi và hạn chế của ROI, RI



Nắm được nguyên tắc, các phương pháp định giá chuyển
nhượng

2

HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM
(Responsility Accounting)

3

KHÁI NIỆM




Hầu hết các tổ chức được cấu tạo gồm các đơn vị, bộ
phận trực thuộc
Làm thế nào để đánh giá hiệu quả công việc của các cá
nhân, đơn vị/bộ phận trong tổ chức?


Các nhà quản lý dựa vào hệ thống kế toán trách nhiệm
(Responsibility Accounting).



Kế toán trách nhiệm là gì?



Mục tiêu của kế toán trách nhiệm là gì?
4

LỢI ÍCH & CHI PHÍ CỦA
VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ


CÁC LỢI ÍCH:
 Các nhà quản lý cấp cao trong tổ có nhiều th ời gian
cho các chiến lược dài hạn


Quản lý hiệu quả hơn



Huấn luyện các nhà quản lý



Thúc đẩy nổ lực, tăng sự hài lòng trong công việc



Cung cấp cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả quản lý

5

KHÁI NIỆM


Định giá chuyển nhượng áp dụng trong trường hợp
các bộ phận trong một công ty mua bán (chuyển
nhượng) sản phẩm, dịch vụ cho nhau.



Giá chuyển nhượng là mức giá được tính khi một bộ
phận này của công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ
cho một bộ phận khác trong công ty.



Việc xác định giá chuyển nhượng là một trong nh ững
vấn đề quan trọng trong việc đo lường lợi nhuận và t ỷ
suất hoàn vốn ROI của các trung tâm đầu tư.

29

XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG
NHƯ THẾ NÀO?


Đối với công ty quản lý tập trung: Giá chuyển
nhượng giữa các đơn vị, bộ phận thành viên do ban
quản lý cấp cao quyết định.



Đối vối công ty quản lý không tập trung (phân cấp):
Giá chuyển nhượng do quản lý các bộ phận, đơn vị
thành viên quyết định



Có 3 cách thường sử dụng trong việc xác định giá
chuyển nhượng:
1.
2.
3.

Định giá chuyển nhượng theo chi phí.
Định giá chuyển nhượng theo giá thị trường.
Định giá chuyển nhượng theo sự thương lượng.

30

...
1
BÀI GI NG 7
H TH NG K TOÁN TRÁCH NHI M,
TRUNG TÂM Đ U T & Ư
XÁC Đ NH GIÁ CHUY N NH NG ƯỢ
Bài 7 : Hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư và xác định giá chuyển nhượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 7 : Hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư và xác định giá chuyển nhượng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 7 : Hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư và xác định giá chuyển nhượng 9 10 493