Ktl-icon-tai-lieu

Bài giải chương 9 Tài chính doanh nghiệp hiện đại

Được đăng lên bởi Giáp Ngọc Hải
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 5792 lần   |   Lượt tải: 73 lần
Chương 9: Hoạch định dòng tiền

CÂU HỎI
Câu 1:
a. Các giám đốc nhân sự
Giám đốc nhân sự có vai trò rất quan trọng trong việc tuyển dụng, huấn luyện cũng như phát
triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Tất cả những công việc trên đều tốn chi phí, và chi
phí đó nhằm mục đích thu lại lợi ích cao hơn trong tương lai. Để xác định mức chi phí tối
ưu cho những công việc trên cũng như dự đoán tối đa lợi ích nhận được trong tương lai, các
giám đốc nhân sự cần phải thực hiện đầy đủ các bước của quá trình hoạch định ngân sách
vốn.
b. Các chuyên viên nghiên cứu và phát triển
Những dự án nghiên cứu phát triển (R&D) đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển
trong tương lai của doanh nghiệp. Do đó, thông qua quá trình hoạch định ngân sách vốn cho
các dự án nghiên cứu và phát triển, các chuyên viên nghiên cứu và phát triển sẽ biết cách
định hướng phát triển công ty và sử dụng nguồn lực để phục vụ cho việc nghiên cứu và phát
triển các dự án, từ đó đưa ra một kế hoạch phù hợp với nguồn ngân sách.
c. Các chuyên viên quảng cáo
Các giám đốc tài chính là những thực hiện việc hoạch định ngân sách vốn. Do đó, các khoản
chi tiêu sẽ được thiết lập một cách tối ưu nhất có thể, trong đó có phi phí marketing. Các
chuyên viên quảng cáo sẽ sử dụng bản hoạch định ngân sách vốn để biết mức chi tiêu có
được nhằm đề ra những kế hoạch, giải pháp marketing hợp lý, phù hợp với nguồn ngân sách
hiện có.

Câu 2:
Một dự án đầu tư loại trừ lẫn nhau là dự án mà thu nhập của nó sẽ mất đi hoàn toàn nếu dự
án khác được chấp nhận. Có nghĩa là chỉ được chọn một duy nhất một dự án để thực hiện.
Những dự án đầu tư loại trừ lẫn nhau có cùng mục tiêu với danh mục dự án khác nhưng
khác ở cách thực hiện.
Ví dụ: Công ty tìm mua nguyên vật liệu, công ty có thể mua trong nội địa hoặc nước ngoài.

1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên

Một dự án độc lập là dự án mà ta chấp nhận hoặc loại bỏ không làm ảnh hưởng tới dòng
tiền của các dự án khác. Những dự án độc lập có thể được thực hiện đồng thời do không
cùng mục tiêu.
Ví dụ: Doanh nghiệp thương mại tính đang buôn bán hàng dược phẩm, do lượng tiền dư
thừa, công ty có quyết định mở rộng kinh doanh mặt hàng tiêu dùng.
Một dự án phụ thuộc là là dự án có dòng tiền tương quan với sự chấp nhận hay từ bỏ một dự
án khác. Những dự án phụ thuộc phải được thực hiện cùng một lúc.
Ví dụ: Dự án phát triển các dòng game trên smart phone và dự án sản xuất smart phone cao
cấp.

Câu 3:
Cưỡng chế vốn tác động đến khả năng tối đa hóa tài sản cổ đông của doanh nghi...
Chương 9: Hoạch định dòng tiền
CÂU HỎI
Câu 1:
a. Các giám đốc nhân sự
Giám đốc nhân sự có vai trò rất quan trọng trong việc tuyển dụng, huấn luyện cũng như phát
triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Tất cả những công việc trên đều tốn chi phí, chi
phí đó nhằm mục đích thu lại lợi ích cao hơn trong tương lai. Để xác định mức chi phí tối
ưu cho những công việc trên cũng như dự đoán tối đa lợi ích nhận được trong tương lai, các
giám đốc nhân sự cần phải thực hiện đầy đủ các bước của quá trình hoạch định ngân sách
vốn.
b. Các chuyên viên nghiên cứu và phát triển
Những dự án nghiên cứu phát triển (R&D) đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển
trong tương lai của doanh nghiệp. Do đó, thông qua quá trình hoạch định ngân sách vốn cho
các dự án nghiên cứu phát triển, các chuyên viên nghiên cứu phát triển sẽ biết ch
định hướng phát triển công ty và sử dụng nguồn lực để phục vụ cho việc nghiên cứu và phát
triển các dự án, từ đó đưa ra một kế hoạch phù hợp với nguồn ngân sách.
c. Các chuyên viên quảng cáo
Các giám đốc tài chính là những thực hiện việc hoạch định ngân sách vốn. Do đó, các khoản
chi tiêu sẽ được thiết lập một cách tối ưu nhất thể, trong đó phi phí marketing. c
chuyên viên quảng cáo sẽ sử dụng bản hoạch định ngân sách vốn để biết mức chi tiêu
được nhằm đề ra những kế hoạch, giải pháp marketing hợp lý, phù hợp với nguồn ngân sách
hiện có.
Câu 2:
Một dự án đầu loại trừ lẫn nhau dự án mà thu nhập của sẽ mất đi hoàn toàn nếu dự
án khác được chấp nhận. nghĩa chỉ được chọn một duy nhất một dự án để thực hiện.
Những dự án đầu loại trừ lẫn nhau cùng mục tiêu với danh mục dự án khác nhưng
khác ở cách thực hiện.
Ví dụ: Công ty tìm mua nguyên vật liệu, công ty có thể mua trong nội địa hoặc nước ngoài.
1
Bài giải chương 9 Tài chính doanh nghiệp hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giải chương 9 Tài chính doanh nghiệp hiện đại - Người đăng: Giáp Ngọc Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài giải chương 9 Tài chính doanh nghiệp hiện đại 9 10 184