Ktl-icon-tai-lieu

Bài giải nguyên lý kế toán ueh

Được đăng lên bởi Winter Wind
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4114 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bài 54:
1. Mua nguyên vật A liệu nhập kho 10.000kg, giá mua 990 đ/kg, thuế GTGT 10% trên
giá mua, chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển 100.000 trả bằng tiền mặt.
a) Nợ TK 152: 9.900.000
Nợ TK 133:
990.000
Có TK 331:
10.890.000
b) Nợ TK 152:
100.000
Có TK 111:
100.000
2. Mua vật liệu B nhập kho 2400l, giá mua 5.000 đ/l. Thuế GTGT 10% trên giá mua,
chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển 120.000 đi trả bằng tiền mặt.
a) Nợ TK 152: 12.000.000
Nợ TK 133:
1.200.000
Có TK 331:
13.200.000
b) Nợ TK 152:
120.000
Có TK 111:
120.000
3. Xuất kho vật liệu A 1500 kg để sản xuất sản phẩm.
Đơn giá vật liệu A nhập kho ở nghiệp vụ 1 là:
990 + 100.000/10.000 = 1.000 đ/kg
Trị giá vật liệu A xuất kho:
9000*1000 + 6.000*1.000 = 15.000.000 đ
Nợ TK 621:
15.000.000
Có TK 152:
15.000.000
4. Xuất kho vật liệu B 3.000 l để sản xuất sản phẩm.
Đơn giá vật liệu B nhập kho ở nghiệp vụ 2 là:
5000 + 120.000/2400 = 5050 đ/l
Trị giá vật liệu B xuất kho:
1600*5000 + 1400.5050 = 15.070.000 đ
Nợ TK 621:
15.070.000
Có TK 152:
15.070.000
5. Vay ngắn hạn để trả nợ người bán 25.000.000
Nợ TK 331:
25.000.000
Có TK 311:
25.000.000
6. Tiền lương phải trả
 Công nhân sản xuất sản phẩm:
20.000.000 đ
 Nhân viên quản lý phân xưởng:
1.000.000 đ
 Nhân viên bán hàng:
1.000.000 đ
 Nhân viên quản lý doanh nghiệp:
3.000.000 đ
Nợ TK 622:
20.000.000
Nợ TK 627:
1.000.000
Nợ TK 641:
1.000.000
Nợ TK 642:
3.000.000
Có TK 334:
25.000.000

7. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định.
Nợ TK 622:
3.800.000
Nợ TK 627:
190.000
Nợ TK 641:
190.000
Nợ TK 642:
570.000
Nợ TK 334:
1.500.000
Có TK 338:
6.250.000
8. Trích khấu hao tài sản cố định:
 Chuyên dùng để sản xuất sản phẩm:
1.800.000 đ
 Dùng cho việc quản lý sản xuất:
200.000 đ
 Dùng cho bộ phận bán hàng:
400.000 đ
 Dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp: 600.000 đ
Nợ TK 627:
2.000.000
Nợ TK 641:
400.000
Nợ TK 642:
600.000
Có TK 214:
3.000.000
9. Chi phí khác trả bằng tiền mặt 1.800.000 đ, tính cho:
 Phân xưởng sản xuất:
1.000.000 đ
 Bộ phận bán hàng:
300.000 đ
 Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000 đ
Nợ TK 627:
1.000.000
Nợ TK 641:
300.000
Nợ TK 642:
500.000
Có TK 111:
1.800.000
10.Nhập kho 2.500 sản phẩm, chi biết chi phí sàn xuất dở dang cuối kỳ: 1.060.000 đ.
Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng:
 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 30.070.000 đ
 Chi phí nhân công trực tiếp:
23.800.000 đ
 Chi phí sản xuất chung:
4.190.000 đ
Cộng
58.060.000 đ
Nợ TK 154:
58.060.000
Có TK 621:
30.070.000
Có TK 622:
3.800.000
Có TK 627:...
Bài 54:
1. Mua nguyên vật A liệu nhập kho 10.000kg, giá mua 990 đ/kg, thuế GTGT 10% trên
giá mua, chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển 100.000 trả bằng tiền mặt.
a) Nợ TK 152: 9.900.000
Nợ TK 133: 990.000
Có TK 331: 10.890.000
b) Nợ TK 152: 100.000
Có TK 111: 100.000
2. Mua vật liệu B nhập kho 2400l, giá mua 5.000 đ/l. Thuế GTGT 10% trên giá mua,
chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển 120.000 đi trả bằng tiền mặt.
a) Nợ TK 152: 12.000.000
Nợ TK 133: 1.200.000
Có TK 331: 13.200.000
b) Nợ TK 152: 120.000
Có TK 111: 120.000
3. Xuất kho vật liệu A 1500 kg để sản xuất sản phẩm.
Đơn giá vật liệu A nhập kho ở nghiệp vụ 1 là:
990 + 100.000/10.000 = 1.000 đ/kg
Trị giá vật liệu A xuất kho:
9000*1000 + 6.000*1.000 = 15.000.000 đ
Nợ TK 621: 15.000.000
Có TK 152: 15.000.000
4. Xuất kho vật liệu B 3.000 l để sản xuất sản phẩm.
Đơn giá vật liệu B nhập kho ở nghiệp vụ 2 là:
5000 + 120.000/2400 = 5050 đ/l
Trị giá vật liệu B xuất kho:
1600*5000 + 1400.5050 = 15.070.000 đ
Nợ TK 621: 15.070.000
Có TK 152: 15.070.000
5. Vay ngắn hạn để trả nợ người bán 25.000.000
Nợ TK 331: 25.000.000
Có TK 311: 25.000.000
6. Tiền lương phải trả
Công nhân sản xuất sản phẩm: 20.000.000 đ
Nhân viên quản lý phân xưởng: 1.000.000 đ
Nhân viên bán hàng: 1.000.000 đ
Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 3.000.000 đ
Nợ TK 622: 20.000.000
Nợ TK 627: 1.000.000
Nợ TK 641: 1.000.000
Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 334: 25.000.000
Bài giải nguyên lý kế toán ueh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giải nguyên lý kế toán ueh - Người đăng: Winter Wind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài giải nguyên lý kế toán ueh 9 10 996