Ktl-icon-tai-lieu

Bài giải thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Lê Gian Sơn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2
Tại thị trường tỷ giá ảo GBP/USD tại Toronto va London, tỷ giá chéo ñược tính với công thức
như sau:
GBP/USD = GBP/CAD : USD/CAD = 1,8929/1,8968
Bán GBP với tỷ giá cao ở TT NY: 1 triệu GBP x 1,8990USD = 1.899.000 USD
Bán USD , mua GBP với tỷ giá ảo: 1.899.000 / 1,8968 = 1.001.157,59 GBP
Tính tỷ giá ảo GBP/CAD giữa 2 tt NY & Toronto:
GBP/USD x USD/CAD = 2,8523/99
Bán 1 triệu CAD o TT London với tỷ giá 2,8490 thu ñược 351.000 GBP
Sau ñó, mua ngược lại CAD o tt chéo: 351.000 x 2,8523 = 1.001.157,59 CAD
Bài 3
Không có chi phí giao dịch, ñể có thể thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá
(Arbitrage), trước tien chúng ta xác ñịnh tỷ giá ảo EUR/JPY cho thị trường Zurich và Singapore
hay xác ñịnh tỷ giá chéo theo ñúng công thức như trong lý thuyết cho các thị trường Zurich,
Singapore và Tokyo.
Tỷ giá ảo EUR/JPY của
Zurich: EUR/JPY = EUR/CHF x CHF/JPY = 120,80 – 121,09
SinGapore: EUR/JPY = EUR/SGD x SGD/JPY = 113,29 – 113,47
Trong khi thị trường Paris niêm yết tỷ giá: EUR/JPY = 123,25 – 123,50
ðể lựa chọn ba thị trường hối ñoái có sự chênh lệch tỷ giá với lợi nhuận thu ñược lớn nhất,
chúng ta sẽ loại thị trường trung gian trên cơ sở:
- Tìm thị trường nào có giá mua EUR cao nhất, chính là thị trường Paris
- Tìm thị trường nào có giá bán EUR thấp nhất, chính là thị trường Singapore
Do ñó, chúng ta sẽ quyết ñịnh kinh doanh chênh lệch tỷ giá trên ba thị trường Paris, Singapore và
Tokyo ñể kiếm mức lợi nhuận lớn nhất
Lợi nhuận = 100 triệu EUR x 123,25 = 123,25 triệu JPY (tt Paris)
123,25 triệu JPY / 113,47 = 108.619.018 EUR (Singapore)
Lời 8.619.018 EUR
Bài 5
Công ty thực hiện Hð kỳ hạn 3 tháng với ngân hàng ñể phòng ngừa rủi roc ho lô hàng nhập
khẩu:
Xác ñịnh tỷ giá giao ngay: GBP/SGD = 2,9868/99, sau ñó dựa vào tỷ giá giao ngay và lãi suất
tính tỷ giá bán kỳ hạn: F(GBP/SGD) = 3,0011.
Trị giá hñ kỳ hạn = 100.000 x 3,0011 = 300.110 SGD
Công ty thu ñược từ hñ xuất khẩu 450.000 SGD. Số tiền này thu ñược sau 65 ngày trong khi sau
90 ngày mới thanh toán hñ xuất khẩu . Do vậy, công ty gửi ngân hàng 450.000 SGD trong thời
gian 25 ngày. Số tiền thu ñược khi ñến hạn cả gốc và lãi = 451.250 SGD.

Sử dụng số SGD này chi trả hợp ñồng nhập khẩu trị giá 300.110 GBP, số SGD còn lại là:
151.140SGD, tương ñương 1.393.034.180 VND
Bài 6
Ngân hàng A phải bán giao ngay USD cho ngân hàng khác, ñối khoản: 220.000CHF =
220.000/1,5240 = 144.357 USD.
Ngân hàng A cho khách hàng vay 220.000 CHF trong thời gian 3 tháng, lãi suất 6,5%/năm. Khi
ñáo hạn NHA thu CHF về cả gốc va lãi = 2...
Bài 2
Tại thị trường tỷ giá ảo GBP/USD tại Toronto va London, tỷ giá chéo ñược tính với công thức
như sau:
GBP/USD = GBP/CAD : USD/CAD = 1,8929/1,8968
Bán GBP với tỷ giá cao ở TT NY: 1 triệu GBP x 1,8990USD = 1.899.000 USD
Bán USD , mua GBP với tỷ giá ảo: 1.899.000 / 1,8968 = 1.001.157,59 GBP
Tính tỷ giá ảo GBP/CAD giữa 2 tt NY & Toronto:
GBP/USD x USD/CAD = 2,8523/99
Bán 1 triệu CAD o TT London với t giá 2,8490 thu ñược 351.000 GBP
Sau ñó, mua ngược lại CAD o tt chéo: 351.000 x 2,8523 = 1.001.157,59 CAD
Bài 3
Không có chi phí giao dịch, ñể có thể thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá
(Arbitrage), trước tien chúng ta xác ñịnh tỷ giá ảo EUR/JPY cho thị trường Zurich và Singapore
hay xác ñịnh tỷ giá chéo theo ñúng công thức như trong lý thuyết cho các thị trường Zurich,
Singapore và Tokyo.
Tỷ giá ảo EUR/JPY của
Zurich: EUR/JPY = EUR/CHF x CHF/JPY = 120,80 – 121,09
SinGapore: EUR/JPY = EUR/SGD x SGD/JPY = 113,29 – 113,47
Trong khi thị trường Paris niêm yết tỷ giá: EUR/JPY = 123,25 – 123,50
ðể lựa chọn ba thị trường hối ñoái có sự chênh lệch tỷ giá với lợi nhuận thu ñược lớn nhất,
chúng ta sẽ loại thị trường trung gian trên cơ sở:
- Tìm thị trường nào có giá mua EUR cao nhất, chính là thị trường Paris
- Tìm thị trường nào có giá bán EUR thấp nhất, chính là thị trường Singapore
Do ñó, chúng ta sẽ quyết ñịnh kinh doanh chênh lệch tỷ giá trên ba thị trường Paris, Singapore và
Tokyo ñể kiếm mức lợi nhuận lớn nhất
Lợi nhuận = 100 triệu EUR x 123,25 = 123,25 triệu JPY (tt Paris)
123,25 triệu JPY / 113,47 = 108.619.018 EUR (Singapore)
Lời 8.619.018 EUR
Bài 5
Công ty thực hiện Hð kỳ hạn 3 tháng với ngân hàng ñể phòng ngừa rủi roc ho lô hàng nhập
khẩu:
Xác ñịnh tỷ giá giao ngay: GBP/SGD = 2,9868/99, sau ñó dựa vào tỷ giá giao ngay và lãi suất
tính tỷ giá bán kỳ hạn: F(GBP/SGD) = 3,0011.
Trị giá hñ kỳ hạn = 100.000 x 3,0011 = 300.110 SGD
Công ty thu ñược từ hñ xuất khẩu 450.000 SGD. Số tiền này thu ñược sau 65 ngày trong khi sau
90 ngày mới thanh toán hñ xuất khẩu . Do vậy, công ty gửi ngân hàng 450.000 SGD trong thời
gian 25 ngày. Số tiền thu ñược khi ñến hạn cả gốc và lãi = 451.250 SGD.
Bài giải thanh toán quốc tế - Trang 2
Bài giải thanh toán quốc tế - Người đăng: Lê Gian Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài giải thanh toán quốc tế 9 10 366