Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng chuyên đề: Ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯNG ĐI HC KINH TTHÀNH PHHCHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
279 Nguyn Tri Phương, phưng 05, Qun 10, TP. HC Minh.
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:
http://www.fob.ueh.edu.vn/
Baøi giaûng chuyeân ñeà
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
Ngưi trình baøy: PGS. TS. Trn Hoaøng Ngaân
ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn,
Bài giảng chuyên đề: Ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng chuyên đề: Ngân hàng thương mại - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng chuyên đề: Ngân hàng thương mại 9 10 32