Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán nghiêp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Được đăng lên bởi Mai Hương
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 10478 lần   |   Lượt tải: 10 lần
KẾ TOÁN NGHIỆP 
VỤ THANH TOÁN 
VỐN GIỮA CÁC 
NGÂN HÀNG
1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH 
TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG


Sự cần thiết của thanh toán vốn giữa các Ngân hàng






Tiếp tục hoàn thành quá trình thanh toán giữa các tổ chức, cá
nhân không mở tài khoản tại cùng NH
Điều chuyển vốn giữa các NH cùng hệ thống
Thanh toán các khoản nợ phát sinh

Hình thức chuyển vốn:






Uỷ nhiệm thu chi hộ
Mở TK trực tiếp với nhau dưới dạng TK tiền gửi phụ
Thanh toán từng lần qua TKTG tại NHNN
Thanh toán bù trừ giữa các NH thành viên
Thanh toán liên hàng
2









Các bên tham gia chuyển tiền điện tử:
Người phát lệnh
Người nhận lệnh
Ngân hàng A
Ngân hàng B
Ngân hàng trung gian
Ngân hàng gửi lệnh
Ngân hàng nhận lệnh

3

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG








Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ của NH 
thành viên
Tài khoản 5111: Chuyển tiền đi năm nay
Tài khoản 5112: Chuyển tiền đến năm nay
Tài khoản 5211: Liên hàng đi năm nay
Tài khoản 5212: Liên hàng đến năm nay
Tài khoản 5191: Điều chuyển vốn
4

THANH TOÁN NỘI BỘ





Thanh toán điện tử đi:
Lệnh chuyển Có
Nợ TK 1011, 4211, 4271, 2111
Có TK 5191, 5111…
Lệnh chuyển Nợ:
Nợ TK 5191, 5111…
Có TK 1011, 4211, 4271, 2111
5

Thanh toán điện tử đến:
 Lệnh chuyển Có
Nợ TK 5191, 5112…
Có TK 4211
 Lệnh chuyển Nợ:
Nợ 4211, 4271, 2111
Có TK 5191, 5112…

6

THANH TOÁN BÙ TRỪ





Tại NH thành viên phải trả
Trước khi tham gia TTBT
Nợ TK 4211, 2111
Có TK 5012
Sau khi tham gia TTBT
Nợ TK 5012
Có TK 1113
7





Tại NH thành viên phải thu
Trước khi tham gia TTBT
Nợ TK 5012
Có TK 4211
Sau khi tham gia TTBT
Nợ TK 1113
Có TK 5012

8

THANH TOÁN QUA NHNN

Tại NH thành viên phải trả
Nợ TK thích hợp
Có TK 1113
Tại NH thành viên phải thu
Nợ TK 1113
Có TK thích hợp

9

...
1
K TOÁN NGHIP
K TOÁN NGHIP
V THANH TOÁN
V THANH TOÁN
VN GIA CÁC
VN GIA CÁC
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
Bài giảng kế toán nghiêp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán nghiêp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Người đăng: Mai Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng kế toán nghiêp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng 9 10 619