Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Chứng khoán - Chương Cổ phiếu

Được đăng lên bởi Ardi Rizal
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 6193 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHƯƠNG 4: CỔ PHIẾU
Giảng viên: Đỗ Duy Kiên

Nội dung nghiên cứu




1. Khái niệm cổ phiếu
2. Phân loại cổ phiếu
3. Định giá cổ phiếu
• DDM
• P/E
• P/B



4. Lý thuyết về thị trường hiệu quả (EMHEfficient Market Hypothesis)

Khái niệm cổ phiếu
• Giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của một
công ty niêm yết: cổ phiếu (stock)
• Thị trường sơ cấp (primary market): nơi công ty
phát hành cổ phiếu lần đầu qua nhà bảo lãnh phát
hành
• Nhà đầu tư mua đi bán lại cổ phiếu trên thị trường
thứ cấp (secondary market) gồm có thị trường
OTC và thị trường niêm yết (exchanges)

Cổ phiếu
Cổ phiếu là một loại chứng khoán được phát hành
dưới dạng chứng chỉ hay bút toán ghi sổ xác định
rõ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở
hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của công ty
cổ phần.
(UBCK)

Cổ phiếu
Cổ đông là chủ sở hữu một phần
• Mua cổ phiếu?
- Hy vọng giá trị cổ phiếu tăng lên.
- Nhận được cổ tức.
• Cổ đông được chia tài sản cuối cùng khi công ty phá
sản hoặc giải thể (sau chủ nợ).
•

Cổ phiếu phổ thông và cổ
phiếu ưu đãi
COMMON STOCK

PREFERRED STOCK
• Có lựa chọn
• Phát hành rộng rãi ra công chúng
• Ghi cổ tức-cố định (với CP ưu
• Cổ tức: không ghi
đãi cổ tức)
•Giá cả theo thị trường
• Có quyền bỏ phiếu
• Có quyền bỏ phiếu (CP ưu đãi
• Chuyển nhượng thông thường về quyền bỏ phiếu)
• Có thể chuyển đổi sang CP phổ
thông (tùy theo công ty)

Các loại cổ phiếu ưu đãi
•Cổ phiếu ưu đãi cộng dồn (cumulative preferred):
•Cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn (non cumulative preferred):
•Cổ phiếu ưu đãi tham dự (Participating):
•Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi (convertible):

Các phương pháp phân
tích cổ phiếu

Phương pháp phân tích cơ
bản (Fundamental
Analysis)
• Là nền tảng của đầu tư chứng khoán.
• Phương pháp phân tích và định giá cổ phiếu dựa trên:
- Các chỉ số tài chính cơ bản
- Thông tin cơ bản về công ty:
=> Đi sâu vào nội bộ công ty.

Phương pháp “Từ trên xuống – topdown analysis
Bước 1: Bắt đầu phân tích các yếu tố vĩ mô.

Phương pháp “Từ trên xuống – topdown analysis
Bước 2: Phân tích ngành, lĩnh vực hoạt động của công ty:

Phương pháp “Từ trên xuống – topdown analysis
Bước 3: Phân tích công ty.
 Các quyết định đầu tư: dài hạn (Buy and Hold), ngắn hạn
– “lướt sóng” (Trade) …

Phương pháp “Từ dưới lên – Bottomup analysis)

Ngược lại với Top-down analysis

Phương pháp phân kỹ
thuật (Technical Analysis)
• Dựa vào các phần mềm và mô hình máy tính mô phỏng đường
đi và hướng đi giá cổ phiếu.
• Dựa vào các đồ thị giá và đồ thị kỹ thuật.
• Dùng chủ yếu tron...
CHƯƠNG 4: CỔ PHIẾU
Giảng viên: Đỗ Duy Kiên
Bài giảng môn Chứng khoán - Chương Cổ phiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Chứng khoán - Chương Cổ phiếu - Người đăng: Ardi Rizal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bài giảng môn Chứng khoán - Chương Cổ phiếu 9 10 500