Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC TOÁN KINH TẾ

Được đăng lên bởi trungnt9x
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG



BÀI GIẢNG MÔN HỌC

TOÁN KINH TẾ
Dùng cho hệ: Cao đẳng chuyên nghiệp
Chuyên ngành:
(Lưu hành nội bộ)

Người biên soạn:

Phạm Ngọc Thế

Người phản biện: Nguyễn Thị Thu Hà

Uông Bí, năm 2010

lêi më ®Çu
§Ó ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu vÒ tµi liÖu gi¶ng d¹y còng nh­ häc tËp
cña tr­êng Bé m«n kÕ to¸n ®· tæ chøc biªn so¹n gi¸o tr×nh "To¸n Kinh tÕ”
Trong khi biªn so¹n, c¸c gi¸o viªn ®· tiÕp thu nghiªm tóc nh÷ng ®ãng
gãp cña ng­êi ®äc vÒ nh÷ng ®iÓm cÇn chØnh lý vµ bæ sung ®¶m b¶o tÝnh c¬ b¶n,
hiÖn ®¹i, chÝnh x¸c, khoa häc vµ cËp nhËt ®­îc nhiÒu th«ng tin, nh÷ng thay ®æi
Gi¸o tr×nh "To¸n kinh tÕ" lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y cho chuyªn ngµnh h¹ch
to¸n kÕ to¸n cña tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp vµ X©y dùng ®ång thêi gi¸o tr×nh
lµ tµi liÖu tèt cho c¸c b¹n ®äc quan t©m kh¸c.
Gi¸o tr×nh lµ nÒn t¶ng cÇn cã ®Ó tiÕp tôc häc c¸c chuyªn ngµnh nh­ kÕ
to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ, kiÓm to¸n,...
Mong r»ng gi¸o tr×nh sÏ lµ tµi liÖu h÷u Ých trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ
nghiªn cøu cña häc sinh trong vµ ngoµi tr­êng. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh biªn
so¹n vµ xuÊt b¶n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, rÊt mong ng­êi ®äc ®ãng gãp ý
kiÕn ®Ó hoµn thiÖn h¬n cho lÇn xuÊt b¶n sau.
Tæ bé m«n kÕ to¸n.

1

Ch­¬ng më ®Çu : Bæ tóc kiÕn thøc ®¹i sè tuyÕn tÝnh
I.Véc tơ n chiều và các phép tính
1 - Các khái niệm

2 - Tổ hợp tuyến tính

2

3- Hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính

Suy ra hệ đã cho độc lập tuyến tính
Trong không gian Rn , một hệ vectơ độc lập tuyến tính có không quá n
vectơ và một hệ vectơ có nhiều hơn n vectơ thì phụ thuộc tuyến tính.
II.Ma trËn vµ c¸c phÐp tÝnh
1.Các khái niệm
+ Khái niệm về ma trận: Ma trận là bảng gồm mxn số thực được sắp sếp thành
m hàng và n cột là một ma trận cấp mxn.
Ký hiệu ma trận cấp mxn la (A)mxn=(aij)mxn, trong đó aij là phần tử tổng
quát của ma trận A.
+ Ma trận không
+ Ma trận tam giác
+ Ma trận đường chéo
+ Ma trận vuông
3

+ Ma trận đơn vị
+ Ma trận chuyển vị
2.Các phép tính
Cho các ma trận A = (aij)mxn và ma trận B = (bij)mxn
+ Hai ma trận bằng nhau: Hai ma trận A và B được gọi là hai ma trận bằng
nhau nếu các phần tử tương ứng của hai ma trận bàng nhau nghĩa la aij = bij.
+ Phép cộng hai ma trận: Tổng hai ma trận A và B được gọi là hai ma trận C
trong đó các phần tử của nó bằng tổng tương ứng các phần tử tương ứng của hai
ma trận nghĩa là cij = aij + bij.
+ Tích ma trận với số b: Tích của ma trận A với một số b nào đó là một ma
trận bA cùng cấp tron...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
TOÁN KINH TẾ
Dùng cho hệ: Cao đẳng chuyên nghiệp
Chuyên ngành:
(Lưu hành nội bộ)
Người biên soạn: Phạm Ngọc Thế
Người phản biện: Nguyễn Thị Thu
Uông Bí, năm 2010
BÀI GIẢNG MÔN HỌC TOÁN KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC TOÁN KINH TẾ - Người đăng: trungnt9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC TOÁN KINH TẾ 9 10 566