Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng ngân hàng thương mại 2012

Được đăng lên bởi Vân Bông
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 5454 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MUÏC LUÏC
Trang

MUÏC LUÏC 1
Trang 1
CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại: 5
1.1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu : 5
1.2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7
1.2.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (Tài sản Nợ - NGUỒN VỐN) của Ngân hàng thương
mại 7
1.3. THU NHẬP,CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI 11
1.3.1. Thu nhập của ngân hàng: 11
1.3.2. Chi phí của ngân hàng: 11
1.3.3. Lợi nhuận của ngân hàng thương mại: 12
CHỦ ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHO VAY 22
2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI. 22
2.1.1. Khái niệm về cho vay: 22
2.1.2. Phân loại cho vay của NHTM: 22
2.2. QUI ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ CHO VAY: 23
2.2.1. Nguyên tắc cho vay: 23
2.2.2. Điều kiện vay vốn: 24
2.2.3 Đối tượng cho vay: 24
2.2.4. Qui định về bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay: 24
2.2.5. Hợp đồng tín dụng: 25
2.2.6. Xét duyệt cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay: 25
2.3 THỜI HẠN CHO VAY. 26
2.3.1. Căn cứ để xác định thời hạn cho vay: 26
2.3.2. Thời hạn cho vay và thời hạn cho vay trung bình: 29
2.4. PHƯƠNG PHÁP CHO VAY. 29
2.4.1. Phương pháp cho vay từng lần. 29
2.4.2. Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng: 30
2.5. LÃI SUẤT VÀ PHÍ SUẤT TÍN DỤNG. 31
2.5.1. Lãi suất: 31
2.5.2. Phí suất tín dụng: 31
2.6. QUI TRÌNH CHO VAY: 32
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN 37
ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 42
CHỦ ĐỀ 3:
TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TRỢ CHO KINH DOANH 46
3.1.2– Phạm vi áp dụng: 47
3.2. CHO VAY KINH DOANH: 47
3.2.1. CHO VAY NGẮN HẠN BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG: 47
1

3.2.1.1. Khái niệm: 47
3.2.2.2. Hồ sơ kế hoạch vay vốn và thẩm định tín dụng ngắn hạn: 47
3.3.2. CHO VAY TRÊN BỘ CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT. 62
3.3.3. BAO THANH TOÁN: 64
3.3.3.1. Khái niệm 64
3.3.4. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY KHÁC: 69
3.4. CHO VAY TIÊU DÙNG: 69
3.4.1. Đặc điểm cho vay tiêu dùng: 69
3.4.2. Các loại cho vay tiêu dùng: 70
CHỦ ĐỀ 4 : TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN ĐỂ TÀI TRỢ CHO ĐẦU TƯ 72
4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ. 72
4.1.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của tín dụng đầu tư: 72
4.1.2. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tư: 73
4.1.3. Nguồn vốn để cho vay trung và dài hạn: 74
4.1.4. Điều kiện cho vay: 75
4.1.5. Đối tượng cho vay:
75
4.2. Thẩm địn tín dụng trung dài hạn và lập phương án cho vay 75
4.2.1. Khái niệm và ý nghĩa: 76
4.2.2.– Mục đích thẩm định: 76
4.2.3. Các yếu tố khi thẩm định dự án đầu tư và biện pháp thực hiện: 76
4.2.4. Cơ sở để thẩm định: 77
4.2.5. Qui trình và nội dung công tác thẩm định: 77
4.2.6. Phần kết luận: 91
4.3. CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG ĐẦU TƯ: 92
4.3.1. Cho vay ...
MUÏC LUÏC
Trang
MUÏC LUÏC 1
Trang 1
CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại: 5
1.1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu : 5
1.2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7
1.2.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (Tài sản Nợ - NGUỒN VỐN) của Ngân hàng thương
mại 7
1.3. THU NHẬP,CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI 11
1.3.1. Thu nhập của ngân hàng: 11
1.3.2. Chi phí của ngân hàng: 11
1.3.3. Lợi nhuận của ngân hàng thương mại: 12
CHỦ ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHO VAY 22
2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI. 22
2.1.1. Khái niệm về cho vay: 22
2.1.2. Phân loại cho vay của NHTM: 22
2.2. QUI ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ CHO VAY: 23
2.2.1. Nguyên tắc cho vay: 23
2.2.2. Điều kiện vay vốn: 24
2.2.3 Đối tượng cho vay: 24
2.2.4. Qui định về bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay: 24
2.2.5. Hợp đồng tín dụng: 25
2.2.6. Xét duyệt cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay: 25
2.3 THỜI HẠN CHO VAY. 26
2.3.1. Căn cứ để xác định thời hạn cho vay: 26
2.3.2. Thời hạn cho vay và thời hạn cho vay trung bình: 29
2.4. PHƯƠNG PHÁP CHO VAY. 29
2.4.1. Phương pháp cho vay từng lần. 29
2.4.2. Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng: 30
2.5. LÃI SUẤT VÀ PHÍ SUẤT TÍN DỤNG. 31
2.5.1. Lãi suất: 31
2.5.2. Phí suất tín dụng: 31
2.6. QUI TRÌNH CHO VAY: 32
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN 37
ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 42
CHỦ ĐỀ 3: TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TRỢ CHO KINH DOANH 46
3.1.2– Phạm vi áp dụng: 47
3.2. CHO VAY KINH DOANH: 47
3.2.1. CHO VAY NGẮN HẠN BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG: 47
1
Bài giảng ngân hàng thương mại 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng ngân hàng thương mại 2012 - Người đăng: Vân Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Bài giảng ngân hàng thương mại 2012 9 10 760