Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 10300 lần   |   Lượt tải: 60 lần
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NỘI DUNG
I, Mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh.
1, Ý nghĩa.
2, Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh.
3, Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh.
II, Phương pháp phân tích.
1, Phương pháp so sánh.
2, Phương pháp thay thế liên hoàn.
3, Phương pháp tính số chênh lệch.
4, Các phương pháp phân tích khác.
III, Phân loại và tổ chức công tác phân tích.
1, Phân loại công tác phân tích.
2, Tổ chức công tác phân tích.

I, Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh.
1, Ý nghĩa.
Phân chia, chia nhỏ sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hữu
cơ.
Chia làm ba bước – b1: Thu thập thông tin – b2: phân tích,
xử lý thông tin – b3: đưa ra quyết định.
Thể hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sx
tập hợp nên chỉ tiêu kinh tế và nên báo cáo kế toán.

Ý nghĩa.

Hoạt động KD diễn ra liên tục và chịu ảnh hưởng của các
nhân tố, dẫn đến phải đi sâu vào phân tích bản chất bên trong
của các yếu tố đó.

•PTHĐKD là đi sâu vào nghiên cứu quá trình và kết quả kinh doanh yêu cầu
của nhà quản lý.
•Là công cụ phát hiện yếu tố rủi ro tiềm tàng của hiện tượng kinh tế.
•Làm cơ sở ra quyết định, phòng ngừa rủi ro.
Nên mang lại lợi ích to lớn đối với nhà quản trị với các góc độ khác nhau.

1

2, Đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh.
Quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh dưới sự
tác động của các nhân tố ảnh hưởng.
Đối tượng

Quá trình và kết
quả kinh doanh

Chỉ tiêu
kinh tế

Đối tượng
nghiên cứu
Nhân tố tác động

•Nghiên cứu quá trình hoạt động KD của DN.
•Kết quả tổng hợp của nhiều quá trình hình thành.
•Quá trình này phải lượng hoá cụ thể thành các chỉ tiêu kinh tế và phân
tích, đánh giá. Xem xét các nhân tố ảnh hưởng tác động đến chi tiêu, những
nhân tố tuỳ thuộc vào mỗi quan hệ của các chỉ tiêu kinh tế tỷ lệ nghịch hay
tỷ lệ thuận.

Biến con số thuần tuý biết nói nên ý nghĩa kinh tế.
Phân tích đánh giá, nhận xét nhằm đưa ra những giải
pháp đúng đắn.

3, Mục tiêu
của phân tích
hoạt động
kinh doanh.

•Đưa ra kết luận đúng đắn và mang tính thuyết phục
cao.
•Phát hiện và khai thác các khả năng tiềm tàng trong
hoạt động kinh doanh.
•Phòng ngừa rủi ro.
•Đưa ra quyết định đúng đắn.

II, Phương pháp phân tích.
Sử dụng nhiều trong quá trình SXKD.
Tài liệu của năm trước
Lựa chọn tiêu chuẩn
để so sánh

1, Phương
pháp so sánh

Điều kiện so sánh.
Kỹ thuật so sánh

Tài liệu kỳ kế hoạch
Tài liệu DN khác hoặc
tiêu chuẩn ngành.
Phải cùng phản ảnh nội dung
kinh tế.
Cùng một phương pháp tính toán.

Cùn...
1
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I, Mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh.
1, Ý nghĩa.
2, Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh.
3, Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh.
II, Phương pháp phân tích.
1, Phương pháp so sánh.
2, Phương pháp thay thế liên hoàn.
3, Phương pháp tính số chênh lệch.
4, Các phương pháp phân tích khác.
III, Phân loạitổ chức công tác phân tích.
1, Phân loại công tác phân tích.
2, Tổ chức công tác phân tích.
NỘI DUNG
I, Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh.
1, Ý nghĩa.
Phân chia, chia nhỏ sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hữu
cơ.
Ý nghĩa.
Chia làm ba bước b1: Thu thập thông tin – b2: phân tích,
xử lý thông tin b3: đưa ra quyết định.
Thể hiện các nghiệp vkinh tế phát sinh trong quá trình sx
tập hợp nên chỉ tiêu kinh tế và nên báo cáo kế toán.
Hoạt động KD diễn ra liên tục và chịu ảnh hưởng của các
nhân tố, dẫn đến phải đi sâu vào phân tích bản chất bên trong
của các yếu tố đó.
PTHĐKD là đi sâu vào nghiên cứu quá trình và kết qukinh doanh yêu cầu
của nhà quản lý.
Là công cụ phát hiện yếu tố rủi ro tiềm tàng của hiện tượng kinh tế.
Làm cơ sở ra quyết định, phòng ngừa rủi ro.
Nên mang lại lợi ích to lớn đối với nhà quản trị với các góc độ khác nhau.
Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 950