Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3901 lần   |   Lượt tải: 0 lần
14-Sep-11

PHÂN TÍCH HO T Đ NG
KINH DOANH
Giáo viên

: NGUY N TH NG C BÍCH
0989009350
S ti t
: 30
Ti u lu n
:
Ngày thi (Gk): 19/10

Quy đ nh chung
1. Đi h c đúng gi (đư c phép tr 5’)
2. M c đ ng ph c, th SV
3. H n ch nói chuy n, đư c phát
bi u
4. Không s d ng ĐTDĐ
5. Đi m danh h ng ngày

M C TIÊU
-H c Phân tích ho t đ ng
kinh doanh đ làm gì?
ð Đánh giá đúng đ n và đ y
đ ho t đ ng kinh doanh
ð Đưa ra nh ng quy t đ nh
kinh doanh hi u qu

1

14-Sep-11

ĐI U KI N
- Xác đ nh đư c m c tiêu
- Giáo trình Phân tích HĐKD
- Xem bài trư c
- Làm bài t p nhà
- Máy tính

TÀI LI U THAM KH O
1. PHÂN TÍCH HO T Đ NG KINH
DOANH, TRƯ NG ĐH KINH T , KHOA
K TOÁN-KI M TOÁN
2. PGS.TS PH M VĂN DƯ C, PHÂN TÍCH
HO T Đ NG KINH DOANH, NXB
TH NG KÊ, TP.HCM
…

CHƯƠNG 1: T NG QUAN V PHÂN
TÍCH HO T Đ NG KINH DOANH
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
K T QU M ƠNĐ NG S N XU T
C HO T CÁC B N ĐÃ
CHƯƠNG 3: THEOTÍCH CHI PHÍ VÀ
PHÂN DÕI
GIÁ THÀNH
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
TIÊU TH VÀ L I NHU N
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI
CHÍNH

2

14-Sep-11

CHƯƠNG 1: T NG QUAN V PHÂN TÍCH HO T Đ NG
KINH DOANH

1.1 Đ i tư ng c a phân tích ho t đ ng kinh
doanh.
1.2 Phương pháp phân tích
1.3 T ch c và phân lo i phân tích

CHƯƠNG 1: T NG QUAN V

PHÂN TÍCH HĐKD(tt)

1.1 Khái ni m, đ i tư ng c a phân tích HĐKD
1.1.1 Khái ni m
Là quá trình nh n th c và c i t o ho t đ ng kinh
doanh m t cách t giác và có ý th c, phù h p v i
đi u ki n c th và v i yêu c u c a các quy lu t
kinh t khách quan, nh m đem hi u qu kinh
doanh cao hơn.
1.1.2 Đ i tư ng
Đánh giá quá trình hư ng đ n k t qu ho t đ ng
kinh doanh, v i s tác đ ng c a các nhân t
nh
hư ng và đư c bi u hi n thông qua các ch tiêu
kinh t

CHƯƠNG 1: T NG QUAN V

PHÂN TÍCH HĐKD(tt)

Ví D :
Doanh Thu = s lư ng x đơn giá.
T ng chi phí = s lư ng x giá thành
Năng su t lao
T ng s n ph m s n xu t
đ ng bình quân =
T ng công nhân sx
c a CN
Giá tr s n xu t = t ng s gi x giá tr m t gi

3

14-Sep-11

CHƯƠNG 1: T NG QUAN V

PHÂN TÍCH HĐKD(tt)

1.1.3 Nhi m v
- Ki m tra và đánh giá k t qu hđkd
- Xác đ nh các nhân t

nh hư ng

- Đ xu t các gi i pháp nh m khai thác ti m năng
- Xây d ng phương án kinh doanh căn c
tiêu đã đ nh

CHƯƠNG 1: T NG QUAN V

vào m c

PHÂN TÍCH HĐKD(tt)

1.2 Các phương pháp phân tích:
-So sánh
- Thay th liên hoàn: xác đ nh m c đ
nh hư ng
c a t ng nhân t đ n s bi n đ ng c a ch tiêu c n
phân tích
- Tính s chênh l ch: d ng đ c bi t c a pp thay th
liên hoàn ( các nhân t có quan h tích s , thương
s )
- H i quy đơn: gi a nguyên nhân và k t qu có quan
h t l thu n ho c t l ng...
14-Sep-11
1
PHÂN TÍCH HOT ĐNG
KINH DOANH
Giáo viên : NGUYN TH NGC BÍCH
0989009350
S tiết : 30
Tiu lun :
Ngày thi (Gk): 19/10
Quy đnh chung
1. Đi hc đúng giưc phép tr 5’)
2. Mc đng phc, th SV
3. Hn chế nói chuyn, đưc phát
biu
4. Không s dng ĐTDĐ
5. Đim danh hng ngày
MC TIÊU
-Hc Phân tích hot đng
kinh doanh đ làm gì?
ð
Đánh giá đúng đn và đy
đ hot đng kinh doanh
ð Đưa ra nhng quyết đnh
kinh doanh hiu qu
Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 360