Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tài chính công

Được đăng lên bởi lethimai12294
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

NỘI DUNG MÔN HỌC

Bài 1: Tổng quan chung về Tài chính công
Tài chính công là gì?
Vai trò chính phủ và chi tiêu công
Cơ sở cho hoạt động của chính phủ
Phân tích khuôn khổ chi tiêu công
Bài 2: Hệ thống ngân sách nhà nước
Nội dung thu chi
Phân cấp quản lý
Quy trình NSNN
Cân đối ngân sách
Bài 3: Hệ thống thuế nhà nước
Khái quát chung hệ thống thuế
Quản lý các loại thuế (10)

2

TÀI CHÍNH CÔNG LÀ GÌ?
Khu vực công?
- Cơ quan hành chính + Dịch vụ hành chính công + Lệ phí
- Đơn vị sự nghiệp (có thu, ko thu) + hàng hoá công cộng + Phí
- Doanh nghiệp nhà nước (lợi nhuận, phi lợi nhuận)
- Tổ chức, thể chế khác…
Tài chính: Mối quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ
tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền kinh tế.
Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình
Tài chính công?

3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 Phương

pháp phân tích thực chứng: Phân tích
thực chứng (positive analysis) là một phương
pháp phân tích khoa học nhằm tìm ra mối quan hệ
nhân quả giữa các biến số kinh tế.
 Phương pháp phân tích chuẩn tắc: Phân tích
chuẩn tắc (normative analysis) là phương pháp
phân tích dựa trên những nhận định chủ quan cơ
bản về điều gì đáng có hoặc cần phải làm để đạt
được kết quả mong muốn.
4

KHÓ KHĂN KHI PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI
CHÍNH CÔNG

 Không

thấy hết tác động của chính sách tài
chính công
 Bất đồng quan điểm giá trị
 Sự khác biệt về hành vi kinh tế và mô hình
kinh tế.

5

VAI TRÒ CHÍNH PHỦ - VAI TRÒ CHI TIÊU CÔNG
 Chính

phủ - Quyền lực tuyệt đối - Thuế
 Vai trò truyền thống
 Vai trò mở rộng (p/diện kinh tế)
–

Vai trò kinh tế: Thay đổi theo mô hình kinh tế
nhằm Điều tiết-Ổn định-Phát triển


6

Sự cần thiết tồn tại khu vực công

Chính phủ?
 Tổ

chức mang tính giai cấp được thiết lập để
thực thi những quyền lực nhất định, điều tiết
hành vi của các tổ chức cá nhân sống trong
xã hội, nhằm phục vụ lợi ích chung của xã
hội đó và tài trợ cho việc cung cáp những
hàng hoá dịch vụ thiết yếu mà xã hội có nhu
cầu.

7

Chính phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế

Cá nhân
Thuế T.Thu

Thị Trường
đầu ra

Chính phủ
Thuế G.Thu

Thị trường
Đầu vào

8

D/nghiệp

Cơ sở khách quan cho sự can thiệp của
chính phủ


Kinh tế học phúc lợi: là một nhánh của lý thuyết kinh tế
quan tâm đến sự mong muốn của xã hội đối với các trạng thái
kinh tế khác nhau



Hiệu quả Pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt
hiệu quả pareto nếu như không có cách nào phân bổ lại các
nguồn lực để làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà
không làm th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tài chính công - Người đăng: lethimai12294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Bài giảng tài chính công 9 10 928