Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng thị trường chứng khoán thầy lê đức tố đại học thương mại

Được đăng lên bởi hoangvahien
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Kết cấu môn học:

Tài liệu tham khảo:
Giáo trình Thị trường chứng khoán, trường Đại học

thương mại năm 2009.
Giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán và
TTCK, TS Đào Lê Minh
Luật chứng khoán 2007 và các văn bản hướng dẫn luật
Trang web:  

Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, tạp chí Đầu tư chứng
khoán….

Thị trường chứng
khoán ?

Chương I: Những vấn đề cơ bản về thị
trường chứng khoán
 1.1 Khái niệm, đặc điểm và các chủ thể tham gia TTCK
1.1.1 Cơ sở hình thành thị trường chứng khoán
 Mâu thuẫn trong quan hệ cung cầu vốn tiền tệ : người có vốn

nhàn rỗi không gặp được người có nhu cầu cần vốn
 Sự xuất hiện của các chứng khoán: trái phiếu chính phủ, trái
phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu….

1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của
TTCK

1.1.2 Khái niệm và đặc điểm(tiếp)
Đặc điểm của thị trường chứng khoán:

1.1.3 Các chủ thể tham gia trên TTCK

1.2 Phân loại thị trường
chứng khoán
1.2.1 Theo đối tượng giao dịch

Thị trường chứng chỉ quỹ

1.2.1 Theo giai đoạn vận động của chứng khoán

1.2.3 Theo cơ chế hoạt động

1.2.4 Theo thời hạn thanh toán

1.3 Chức năng, vai trò của TTCK

1.3.3 Các khía cạnh tiêu cực của TTCK

1.4 Điều kiện hình thành và
phát triển TTCK

Chương II: CHỨNG KHOÁN
2.1 Chứng khoán và đặc trưng cơ bản của chứng khoán

2.1.1 Khái niệm và phân loại(tiếp)
Theo tính chất và nguồn gốc của chứng khoán

2.1.1 Phân loại chứng khoán (tiếp)

2.1.2 Các đặc trưng cơ bản của CK

2.2 Các loại chứng khoán

Một số thuật ngữ liên quan:

2.2.1.2 Đặc điểm của trái phiếu
Là một hình thức vay nợ
Có lợi ích xác định trước
Có thể được tự do chuyển nhượng trên thị trường
Khi giải thể công ty, trái chủ được thanh toán trước cổ

đông
Trái chủ không được tham gia đại hội đồng cổ đông

2.2.1.3 Phân loại trái phiếu
* Theo chủ thể phát hành:

Phân loại trái phiếu (tiếp)

2.2.2 Cổ phiếu
2.2.2.1 Khái niệm, đặc điểm
Cổ phiếu là một loại chứng khoán được phát hành dưới

dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền sở
hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản
hoặc phần vốn của công ty cổ phần.

2.2.2.1 Đặc điểm

2.2.2.2 Phân loại cổ phiếu

2.2.2.2 Phân loại cổ phiếu (tiếp)

Một số loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Giá trị sổ sách của cổ phiếu (NAV)

Trong đó:
-Tổng mệnh giá cổ phiếu ưu đãi = số lượng × mệnh giá
- Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành = số lượng cổ phiếu đã phát hành – số cổ
phiếu quỹ - số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành.
-Một số tr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng thị trường chứng khoán thầy lê đức tố đại học thương mại - Người đăng: hoangvahien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
bài giảng thị trường chứng khoán thầy lê đức tố đại học thương mại 9 10 864