Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng : Thị trường tài chính

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Giảng viên
Lê Trung Hiếu

04/13/11

GV: Lê Trung Hiếu

Khái quát môn học
 Giới

thiệu tổng quan:
- Từ khi đất nước chuyển sang
nền kinh tế thị trường, nhiều
môn học thuộc chuyên ngành
kinh tế đã được đưa vào chương
trình giảng dạy tại các trường
Đại học, Cao đẳng…trong đó có
môn Thị trường tài chính (Thị
trường chứng khoán).

04/13/11

GV: Lê Trung Hiếu

Khái quát môn học (tt)
- Sự ra đời và phát triển của
thị trường chứng khoán Việt
Nam đã làm cho nhu cầu tìm
hiểu, học tập, nghiên cứu môn
học này của công chúng, nhà
đầu tư và các sinh viên thuộc
khối ngành kinh tế là rất lớn.

04/13/11

GV: Lê Trung Hiếu

Khái quát môn học (tt)
 Mục

đích của môn học:
Cung cấp cho sinh viên và
những người quan tâm những
kiến thức cơ bản về thị trường
tài chính, thị trường chứng
khoán.

04/13/11

GV: Lê Trung Hiếu

Khái quát môn học (tt)
- Nhằm để trang bị cho mình
những kiến thức căn bản nhất
về những thuật ngữ cũng như
nắm bắt được vị trí, vai trò
và nguyên tắc hoạt động của
một thị trường được đánh giá
là sôi động trong giai đoạn
hiện tại.
04/13/11

GV: Lê Trung Hiếu

Thư giản!!!
Thị trường là gì? Cơ cấu của thị
trường tài
chính?

Thị trường tiền
tệ?

Thị trường vốn?

Thị trường tài
chính?

Thị trường thứ
cấp?

Vị trí vai trò của
TTTC?

Thị trường sơ
cấp?

Hàng hóa của
TT vốn?

04/13/11

GV: Lê Trung Hiếu

Câu hỏi ôn tập
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày và phân tích khái niệm và cơ cấu của
thị trường tài chính?
Hãy phân tích vị trí vai trò của thị trường tài
chính?
Nêu và phân tích khái niệm thị trường vốn?
Hãy phân tích bản chất và vai trò của thị trường
vốn?
Trình bày và phân tích khái niệm và vai trò của
thị trường tiền tệ?

04/13/11

GV: Lê Trung Hiếu

...
04/13/11 GV: Lê Trung Hi uế
MÔN H C
TH TR NG TÀI CHÍNH ƯỜ
Gi ng viên
Lê Trung Hi uế
Bài giảng : Thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng : Thị trường tài chính - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng : Thị trường tài chính 9 10 842