Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thị trường tài chính

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỊ TRƯỜNG
TÀI CHÍNH
(Financial Markets)

2

04/03/11

NỘI DUNG
1. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2. CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
3. CHỨNG KHOÁN & ĐỊNH GIÁ CHỨNG
KHOÁN
4. THỊ TRƯỜNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI
SINH

3

04/03/11

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. TS. Đào Lê Minh (Ủy ban chứng
khoán Nhà nước), Những vấn đề cơ
bản về chứng khoán và thị trường
chứng khoán, Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia.
2. PGS.TS. Bùi Kim Yến, Thị trường tài
chính - Thị trường chứng khoán, Nhà
xuất bản Thống kê, 2008.

4

04/03/11

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG
CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
II. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
III. CÁC CÔNG CỤ LƯU THÔNG TRÊN THỊ
TRƯỜNG TÀI CHÍNH
IV. CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG
CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1. Khái niệm
- Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự chu
chuyển vốn (giao lưu vốn) từ những người có vốn
nhàn rỗi đến những người cần sử dụng vốn.
- Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt
động cung, cầu vốn.
- Thị trường tài chính là nơi tập trung huy động
các nguồn vốn trong xã hội để tài trợ ngắn hạn,
trung hạn và dài hạn cho các chủ thể trong nền
kinh tế.

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU
 Định giá trái phiếu thả nổi

1 − (1 + r ) 
F
PV = C 
+

n
r
(
1
+
r
)


−n

C = c % xF

...
TH TR NG ƯỜ
TH TR NG ƯỜ
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
(Financial Markets)
(Financial Markets)
Bài giảng thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thị trường tài chính - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng thị trường tài chính 9 10 868