Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thị Trường Tài Chính

Được đăng lên bởi hoanngocpham88
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2740 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
I. CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1. Khái niệm
- Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán các
khoản vốn ngắn hạn hoặc dài hạn thông qua những phương thức giao dịch và
những công cụ tài chính đặc trưng nhất định. Thị trường tài chính là tổng hoà
các quan hệ cung - cầu về vốn trong nền kinh tế.
+ Đối với các chủ thể thừa vốn: Tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt
động đầu tư
+ Đối với các chủ thể thiếu vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động sản
xuất kinh doanh và các nhu cầu đầu tư khác
- Thị trường tài chính là thị trường bậc cao chỉ tồn tại và hoạt động trong
điều kiện của nền kinh tế thị trường
2. Sự hình thành thị trường tài chính
- Sự hình thành thị trường tài chính gắn liền với sự phát triển nền kinh tế
thị trường
- Trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ nói chung vốn đã là tiền đề của quá
trình tái sản xuất kinh doanh thì trong nền kinh tế thị trường giai đoạn phát triển
cao của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, vốn càng trở lên quan trọng hơn
+ Giao lưu vốn trực tiếp
+ Giao lưu vốn gián tiếp thông qua các tổ chức tài chính trung gian
- Các định chế tài chính được hình thành và hoạt động có hiệu quả:
+ Các ngân hàng thương mại
+ Các định chế tài chính phi ngân hàng
+ Các tổ chức trung gian khác
3. Các chủ thể tham gia trên thị trường tài chính
- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
+ Để tiến hành sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào
cùng cần một lượng vốn nhất định

1

+ Khi DN thực hiên các dự án lớn về đầu tư thay đổi máy móc thiết
bị, công nghệ chế tạo sản phẩm mới thì càng thiếu vốn, khiến cho các DN
thường xuyên có nhu cầu huy động nguồn tài chính từ các chủ thể khác nhau.
- Nhà nước
+ Để thực hiện chức năng nhiệm vụ tổ chức quản lý các hoạt động
kinh tế
+ Xã hội, cần một lượng của cải vật chất nhất định. Phần của cải
thuộc sở hữu nhà nước không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng của
NN. NN cần huy động thêm nguồn tài chính thuộc sở hữu của các chủ thể khác
để bù đắp bội chi ngân sách để đầu tư cho các dự án phát triển KTXH.
- Các hộ gia đình
+ Cần tiền để mua sắm những tài sản có giá trị lớn, chi trả khi ốm
đau hay con cái đi học
+ Những khoản chi lớn bất thường vượt quá số tiền có trong tay họ
khiến cho các hộ gia đình cũng trở thành chủ thể cần sử dụng nguồn tài chính
của các chủ thể khác.
- Sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng xuất hiện những chủ thể có
khả năng cung ứng các nguồn tài chính đó là:
+ Các doanh nghiệp: Có một số DN có nguồn tài chính c...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
I. CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1. Khái niệm
- Thị trường tài chính nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán các
khoản vốn ngắn hạn hoặc dài hạn thông qua những phương thức giao dịch
những công cụ tài chính đặc trưng nhất định. Thị trường tài chính tổng hoà
các quan hệ cung - cầu về vốn trong nền kinh tế.
+ Đối với các chủ thể thừa vốn: Tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt
động đầu tư
+ Đối với các chủ thể thiếu vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động sản
xuất kinh doanh và các nhu cầu đầu tư khác
- Thị trường i chính thị trường bậc cao chỉ tồn tại hoạt động trong
điều kiện của nền kinh tế thị trường
2. Sự hình thành thị trường tài chính
- Sự hình thành thị trường tài chính gắn liền với sự phát triển nền kinh tế
thị trường
- Trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ nói chung vốn đã tiền đề của quá
trình tái sản xuất kinh doanh thì trong nền kinh tế thị trường giai đoạn phát triển
cao của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, vốn càng trở lên quan trọng hơn
+ Giao lưu vốn trực tiếp
+ Giao lưu vốn gián tiếp thông qua các tổ chức tài chính trung gian
- Các định chế tài chính được hình thành và hoạt động có hiệu quả:
+ Các ngân hàng thương mại
+ Các định chế tài chính phi ngân hàng
+ Các tổ chức trung gian khác
3. Các chủ thể tham gia trên thị trường tài chính
- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
+ Để tiến hành sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp o
cùng cần một lượng vốn nhất định
1
Bài giảng Thị Trường Tài Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Thị Trường Tài Chính - Người đăng: hoanngocpham88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài giảng Thị Trường Tài Chính 9 10 331