Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thuế GTGT

Được đăng lên bởi absolutesh93-gmail-com
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2315 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TS. Lê Thị Tú Oanh

VĂN BẢN

1

Luật 13/2008; Luật sửa đổi số
31/2013 hiệu lực 01.01.2014

2

ND92/2013, ND209/2013

3

Thông tư 06/2012; TT 65/2013,
TT141/2013

NỘI DUNG

1. Tổng quan về thuế GTGT
2. Phương pháp tính thuế

3. Thực hành kê khai

I. TỔNG QUAN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1. KHÁI NIỆM
Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế tính trên khoản
giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát
sinh ở từng khâu trong quá trình từ sản xuất,
lưu thông đến tiêu dùng
2. ĐẶC ĐIỂM
- Là thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng
lắp
- Là thuế gián thu
- Có tính lãnh thổ
- Tính trung lập cao
3. CƠ SỞ TÍNH THUẾ
- Là giá trị tăng thêm của HH, DV qua mỗi khâu
luân chuyển

ThuÕ tiªu dïng nhiÒu giai ®o¹n,
kh«ng trïng l¾p
* ThuÕ tiªu dïng nhiÒu giai ®o¹n:
- ThuÕ tiªu dïng cã 2 lo¹i:
+ ThuÕ 1 giai ®o¹n
+ ThuÕ nhiÒu giai ®o¹n
- ThuÕ GTGT ®ưîc thu ë tÊt c¶ c¸c kh©u lu©n
chuyÓn
* ThuÕ tiªu dïng kh«ng trïng l¾p
- ThuÕ GTGTchØ tÝnh trªn phÇn GTGT ë mçi
giai ®o¹n
- Tæng sè thuÕ thu tÊt c¶ c¸c kh©u ®óng b»ng
sè thuÕ tÝnh trªn gi¸ b¸n cho ngưêi tiªu dïng
cuèi cïng

TÝnh l·nh thæ
- Nguyªn t¾c ®¸nh thuÕ tiªu dïng: ®iÓm ®Õn
- ThuÕ GTGT chØ ®¸nh vµo ho¹t ®éng TD
trong ph¹m vi biªn giíi quèc gia
+ Hµng XK: TS 0%
+ Hµng NK: ®¸nh thuÕ

TÝnh trung lËp cao
- TÝnh trung lËp cña thuÕ?
Kh«ng bãp mÐo hµnh vi cña ngưêi s¶n
xuÊt vµ ngưêi tiªu dïng→ c¬ chÕ 1 thuế
suất, Ýt miÔn gi¶m thuÕ
- TÝnh trung lËp cao
+ ThuÕ GTGT kh«ng chÞu ¶nh hưëng trùc
tiÕp bëi kÕt qu¶ kinh doanh cña ngưêi nép
thuÕ
+ Sè thu thuÕ GTGT kh«ng chÞu ¶nh
hưëng cña viÖc tæ chøc c¸c c«ng ®o¹n
s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ

I. TỔNG QUAN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
4. Ưu điểm phương pháp khấu trừ:
- Nâng cao tính pháp lý của hoạt động kinh
tế
- Thúc đẩy chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn,
chứng từ
- Khắc phục được tình trạng đánh trùng thuế,
khuyến khích xuất khẩu và đầu tư
- Nâng cao tính tự kiểm soát, kiểm tra chéo,
hạn chế trốn lậu thuế
- Cho phép áp dụng cơ chế đa thuế suất mà
không ảnh hưởng tới số thu ngân sách

I. TỔNG QUAN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
5. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ
Là hàng hoá dịch vụ dùng cho sản xuất,
kinh doanh, tiêu dùng ở Việt Nam
6. NGƯỜI NỘP THUẾ
Tổ chức, cá nhân SX, KD hàng hoá chịu
thuế GTGT
- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu HH, DV từ
nước ngoài chịu thuế GTGT
7. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
- 26 nhóm (TT06/2012 & TT65/2013)

I. TỔNG QUAN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
7. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
 HHDV thiÕt yÕu: sản phẩm trồng trọt, ch¨n nu«i,
nu«i trång thuû s¶n, thuû h¶i s¶n chưa qua chÕ biÔn
hoÆc míi chØ s¬ chÕ...
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TS. Lê Thị Oanh
Bài giảng thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thuế GTGT - Người đăng: absolutesh93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bài giảng thuế GTGT 9 10 247